Organisation

Parkinsonförbundet är en ideell och demokratisk organisation som är religiöst och politiskt obunden.

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vartannat år och då väljs bland annat förbundsstyrelsen. Kongressen är det formella beslutsorgan som säkerställer att den demokratiska processen hanteras korrekt och att beslutsfattandet därmed inte ska ifrågasättas i efterhand. 

Kongressen består av länsordförandena samt valda ombud från länsföreningarna. Kongressen leds av ett mötespresidium som består av en ordförande och en sekreterare. Vid kongressen granskas förbundets förvaltning och ansvarsfrågor behandlas. Kongressen har utifrån detta att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

Våra stadgar

Här finns stadgarna för förbundet, länsföreningarna och de lokala föreningarna.

Stadgar 2023

Ordförandekonferens vartannat år

Vartannat år, mellan kongresserna, genomförs en ordförandekonferens. Ordförandekonferensen är liksom kongressen stadgereglerad. Till ordförandekonferensen kallar den länsförening som utsetts av föregående ordförandekonferens som också ansvarar för konferensens innehåll, med stöd av förbundets kansli.

Ordförandekonferensen består av länsföreningarnas ordföranden samt Parkinsonförbundets styrelse. Till ordförandekonferensen är generalsekreteraren adjungerad. På ordförandekonferensen behandlas samverkansfrågor och ges möjlighet till erfarenhetsutbyte.

 

Eva-Lena Jansson

Den 22 maj 2021 valdes Eva-Lena Jansson till ny ordförande i Parkinsonförbundet. Hör Eva-Lena om vem hon är och vilka frågor hon brinner för och vill driva i Parkinsonförbundet.

Lyssna på avsnittet

Länsföreningarna och lokalföreningarna

Parkinsonförbundets länsföreningar är regionala sammanslutningar av enskilda medlemmar och/eller lokala föreningar. Lokalföreningarna har en egen styrelse, men tillhör sin länsförening.

Förbundsstyrelsen och förbundskansliet

Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets strategier och långsiktiga arbete genomförs, medan de operativa funktionerna åligger förbundskansliet under ledning av en generalsekreterare. Generalsekreteraren är adjungerad till förbundsstyrelsens sammanträden. En viktig uppgift är att samordna information och opinionsbildning internt och externt i, för medlemmarna, viktiga frågor. Förbundet arrangerar också utbildningar och seminarier.