En person håller i ett gånghjälpmedel, en sköterska stöttar

Fysioterapi

Fysioterapeuten spelar en viktig roll vad gäller bedömning och behandling av personer med Parkinsons sjukdom. Som fysioterapeut möter man personer med Parkinson inom specialistvård såväl som i primär- och kommunalvård.

Vid Parkinsons sjukdom behandlar fysioterapeuten framför allt gång- och balansproblematik, förflyttningar och fysisk inaktivitet men även smärta, fallproblematik och frysningar. Fysioterapeuten är även viktig för att informera om sjukdom och sjukdomsförlopp.

Fysioterapeutens mål för behandlingen är olika beroende på i vilken sjukdomsfas man är i. I tidig fas kan åtgärderna vara att främja för egenvård, motverka inaktivitet, förbättra fysisk kapacitet, minska smärta eller motverka fall och fallrädsla. I mellanfasen av sjukdomsförloppet riktas behandlingen mer mot att förbättra och bibehålla funktioner och aktiviteter såsom balans, gång, kondition, styrka och förflyttningar.  I den sena fasen av sjukdomen är målet att bibehålla en god andningsfunktion, motverka trycksår och underlätta förflyttningar samt att stödja och informera närstående och personal.

Gång- och balansförmågan påverkas redan tidigt i sjukdomen och kan leda till att man begränsar sig i sitt vardagliga liv och blir mindre fysisk aktiv. Det är viktigt att direkt efter diagnos träffa en fysioterapeut som kan hjälpa dig med att lägga upp en individuell träning tillsammans med dig som riktar sig till det just de problem som du upplever eller hjälpa dig med att förhindra att problem uppstår.

Det finns idag ett starkt vetenskapligt stöd för olika fysioterapeutiska behandlingar, många av dessa är olika träningsbehandlingar både i grupp eller enskilt som riktar sig till den problematik man upplever vid Parkinsons sjukdom.

För vidare läsning se "De svenska riktlinjerna för Fysioterapi vid Parkinsons sjukdom"

De finns även på fysioterapeuterna.se.  Dessa riktlinjer har fokus på behandlingar och mätmetoder och baseras på de europeiska riktlinjerna för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom, FYSS kapitlet om Parkinsons sjukdom samt Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom.