Styrelse - Kontakta oss


Vice Ordförande

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: monacreutziger@gmail.com

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 


Ledamot

Gunnar Westin
Tel: 070-223 36 78
E-post: guggewestin@gmail.com


Ledamot

Örn Taube  
Tel: 070-525
 17 77 
E-post: orntaube@live.se 

Revisor


Stig Creutziger
Tel: 072- 212 18 60
E-post: storroten@live.se

Ersättare för revisor

Yngve Åsén (Medelpad)
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

 

Länk till funktionärer i PDF-format

 

 

Välkommen till Parkinson Västernorrland
Våra lokala avdelningar: Medelpad, Härnösand och Örnsköldsvik

Här hittar du information om och av Parkinson Västernorrland. Dess ledning och verksamhet, nyheter och aktualiteter.

Lokala händelser finner du under lokalföreningarnas hemsidor.

Ansvarig för webbsajten och dess innehåll är ordföranden.


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

 

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

  • Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
  • Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
  • Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet

Stadgar (pdf)


Årsmötet 16 februari 2020Mer än tjugo medlemmar trotsade SMHI:s halkvarningar och kom till Parkinson Västernorrlands årsmöte, men många tvingades att ge återbud. Vi fick en god förmiddagsfika när vi kom fram. Mona Creutziger hälsade välkommen. Efter parentation för de föreningsmedlemmar som avlidit under året öppnade mötesordförande, hedersledamot Erik Hansson, årsmötet och sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtog. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning.

Styrelse för år 2020 består av: Ordförande Roger Åkerblom Bollstabruk, ledamöter; Myrna A Åkerblom Bollstabruk, Gunnar Westin Örnsköldsvik, Örn Taube Härnösand och Mona Creutziger Sundsvall. Revisorer Yngve Åsén och Stig Creutziger. Valberedning; Lennart Moberg Härnösand och Sten Petterson Örnsköldsvik.

Föreningen kommer att fortsätta verka för att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka och att de Nationella riktlinjerna för Parkinsonvård från 2016 fungerar för våra medlemmar, genom påverkan mot tjänstemän och politiker i Sjukvårdsregionen.

Vi kommer också att fortsätta att anordna Parkinsondagar på Österåsen. Vårens Parkinsondagar är redan fullbokade men till hösten kommer dagarna att erbjudas medlemmarna igen.

Styrelsen har numera ofta digitala styrelsemöten. Det underlättar för ledamöterna som slipper resa och är samtidigt miljövänligt. Digital teknik vill vi fortsätta att använda för flera aktiviteter i och mellan våra föreningar.

Ett annat mål är att skapa en positiv bild av Parkinsons sjukdom och visa fram hopp och nya möjligheter.

Avgående styrelseledamot Christer Hällström avtackades med en diktbok av Curt Edebrant. Avgående styrelseledamöter som inte kunde delta i mötet Anders Eriksson och Bengt-Axel Hörnqvist kommer också att avtackas med var sin diktbok. Mötesordförande Erik Hanson avtackades med en present.

Myrna A Åkerblom och Mona Creutziger avslutade mötet. Vi åt en god lunch på Hotell Höga Kusten Därefter fortsatte eftermiddagen med Frågor om Parkinsonvården till Lena Asplund (artikel kommer inom kort). Carina Norberg berättade om Funktionsinriktad musikterapi. 


Länk till Årsmötesprotokoll i PDF-fornat.

Vid pennan Mona Creutziger 

Årsmöte 24 febriari 2019


Parkinson Västernorrland hade sitt årsmöte på Hotell Höga Kusten den 24 februari. Det kom 26 medlemmar från länets olika delar. Parkinsonförbundets generalsekreterare Inger Lundgren gästade oss och hon var dagens mötesordförande. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning. Ny styrelse 2019 är Roger A Åkerblom ordförande samt ledamöter Anders Eriksson, Myrna A Åkerblom, Gunnar Westin, Mona Creutziger, suppleanter Christer Hellström och Bengt-Axel Hörnqvist, revisor Stig Creutziger och ersättare för revisor Yngve Åsén. Parkinson Västernorrland skall stödja lokalföreningarna i länet samt vara pådrivande i frågor som rör forskning och vård för Parkinsondrabbade. Avgående styrelseledamöter Torsten Sundin och Erik Hansson avtackades med blommor. Erik Hansson utsågs till hedersmedlem, han fick diplom, present och blommor. Inger Lundgren avtackades med blomstercheck och diktbok. Mötet avslutades med en gemensam lunch.

Vid pennan Mona Creutziger

Länk till bilder från Årsmöte 19-02-24 


 Parkinson Västernorrlands Regionförenings ordförande Roger A Åkerblom avled den 4 juli 2020. Med sin starka personlighet och drivkraft har Roger utvecklat regionföreningens verksamhet. Hans optimism och innovativa idéer har stimulerat och utvecklat oss alla.

Vila i frid Roger.

Våra varma tankar och omsorger går till hans hustru Myrna.

Styrelsen för Parkinson Västernorrland fortsätter sitt arbete i Rogers anda med vice ordförande Mona Creutziger, sekreterare Myrna A Åkerblom, Gunnar Westin och Örn Taube.

 


Ditt medlemskap är betydelsefullt


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden