Styrelse - Kontakta oss


Ordförande

Roger A Åkerblom
Tel: 073-077 58 62
E-post: roger@bollstabruk.se

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 

Ledamot

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: m
onacreutziger@gmail.com 

Ledamot

Gunnar Westin
Tel: 070-223 36 78
E-post: guggewestin@gmail.com


Ledamot

Anders Eriksson
 
Tel: 070-
595 60 32 
E-post: 
andersbrunnas@hotmail.se 

Ersättare

Christer Hellström
Tel: 070-584 18 84
E-post: kramfors.akeri@gmail.com

Ersättare

Bengt-Axel Hörnqvist
Tel: 
0660-25 40 29
E-post: bengt-axel@spray.se

Revisor

Stig Creutziger
Tel: 072- 212 18 60
E-post: storroten@live.se

Ersättare för revisor

Yngve Åsén (Medelpad)
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

 

Länk till funktionärer i PDF-format

 

 

Välkommen till Parkinson Västernorrland

Våra lokala avdelningar: Medelpad, Härnösand och Örnsköldsvik

 

 

Här hittar du information om och av Parkinson Västernorrland. Dess ledning och verksamhet, nyheter och aktualiteter.

Lokala händelser finner du under lokalföreningarnas hemsidor.

Ansvarig för webbsajten och dess innehåll är ordföranden.


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

 

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

  • Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
  • Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
  • Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet

Stadgar (pdf)


Årsmöte 24 februari 2019Parkinson Västernorrland hade sitt årsmöte på Hotell Höga Kusten den 24 februari. Det kom 26 medlemmar från länets olika delar. Parkinsonförbundets generalsekreterare Inger Lundgren gästade oss och hon var dagens mötesordförande. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning. Ny styrelse 2019 är Roger A Åkerblom ordförande samt ledamöter Anders Eriksson, Myrna A Åkerblom, Gunnar Westin, Mona Creutziger, suppleanter Christer Hellström och Bengt-Axel Hörnqvist, revisor Stig Creutziger och ersättare för revisor Yngve Åsén. Parkinson Västernorrland skall stödja lokalföreningarna i länet samt vara pådrivande i frågor som rör forskning och vård för Parkinsondrabbade. Avgående styrelseledamöter Torsten Sundin och Erik Hansson avtackades med blommor. Erik Hansson utsågs till hedersmedlem, han fick diplom, present och blommor. Inger Lundgren avtackades med blomstercheck och diktbok. Mötet avslutades med en gemensam lunch.

Vid pennan Mona Creutziger

Länk till bilder från Årsmöte 19-02-24 


Världsparkinsondagen 11 April 2018 på Kulturmagasinet i Sundsvall.


 

Parkinson Västernorrland och Parkinson Medelpad firade Parkinsondagen med Rösten som tema.

Logoped Anna Nilsson från Neuroteamet vid Sundsvalls sjukhus föreläste om Tal och Röst.  Vid Parkinson påverkas röst och tal ofta på något sätt, t.ex. som svagare eller skrovlig röst, entonigt tal, utslätad mimik, hitta ord m.m.

För behandling av Tal och Röst finns tre vägar
-  att träna,
-  att anpassa med t.ex. hjälpmedel
-  att öka delaktighet genom att fortsätta prata.

För att träna röst och tal rekommenderar Anna sång t.ex. Parkinson Medelpads kör för att öva andning, röst, artikulation och mimik. LSVT (Lee Silverman Vioce Treatment) år en träning som logoped med LSVT certifiering ger intensiv under 4 veckor, som visat goda resultat. LSVT behandling finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid Parkinson men det finns ännu inte certifierad logoped i Västernorrland.

Logoped har råd om hur man kan anpassa miljön samt ev. utprovning av hjälpmedel.

Anna poängterar vikten av att öka sin delaktighet. Att inte dra sig undan utan fortsätta livet som tidigare, att prata, -att be om det man behöver, - ta plats, -få ordet, -få tala till punkt o.s.v.  Hon gav även råd om hur omgivningen kan stödja genom att ge tid, hjälpa till med stödord, hjälp till att hålla sig till ämnet och underlätta utan att ta över.

Av Annas inspirerade föreläsning fick vi förklaringar och kunskap samt många praktiska idéer om hur vi kan träna Röst och Tal.

Torsten Sundin avtackade Anna Nilsson med en diktbok skriven av Kurt Edebrant ur vilken han läste en dikt.Linde o
ch Chrisse som ackompanjerades av Heidi Jonsson underhöll. De visade fantastiska prov på röstens möjligheter. Deras show och agerade som Kai Gullmar och Hjördis Schymberg var mycket uppskattat.


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till bilder från Världsparkinsondagen 18-04-11 

 

Ditt medlemskap är betydelsefullt


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden