Kristinehamn Årsmöte 2017

 

Årsmötesprotokoll 2017

Tid: onsdagen den 2017-02-08  kl 18:00–19.30

Plats: KCC (Kristinehamns Conference Centre)Kristinehamn

 

Deltagare: Se deltagarlista och tillika röstlängd.           Bilaga 2.

 

Årsmötets öppnande

Peter Haasma hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet för öppet.

 

§ 1                 Val av ordförande för Årsmötet.

                      Till mötesordförande valdes Maria Odenbrand

                       

§2                  Anmälan av styrelsens val av sekreterare.                                     

                      Till sekreterare för Årsmötet valdes Marianne Haasma

 

§3                  Val av rösträknare:

                      Till rösträknare valdes Thord Johansson och Kerstin Kulling

 

§4                  Val av Justerare:

Till Justerare valdes Margareta Löfdahl som tillsammans med Årsmötets ordförande justerar Årsmötesprotokollet.

 

§5                  Fastställande av dagordningen:

                      Dagordningen föredrogs och godkändes. Bilaga 1

 

§6                  Upprop och Fastställande av röstlängd

En lista skickades runt där de närvarande antecknade sig. Listan utgör samtidigt röstlängd. Årsmötet besöktes av 29 personer. Bilaga 2

 

§7                  Fråga om Årsmötets behöriga utlysande.

Kallelse till Årsmötet har skickats ut fyra veckor före mötet och därmed förklarades mötet behörigt utlyst. Bilaga 1

 

§8                  Styrelsens Verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse för 2016 föredrogs av Hans Forsberg godkändes och fastställdes, samt lades till handlingarna. Bilaga 3

 

§9                  Styrelsens ekonomiska redovisning

Kassören Sune Andersson redogjorde för resultat och balansrapporten för 2016. Rapporten godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4

 

§10                Revisorns berättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs av Margareta Löfdahl, som förklarade att räkenskaperna förts på ett föredömligt sätt. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. Bilaga 5.

 

§11                Fastställande av Balans och resultaträkningar samt disposition av årets resultat:

Balans och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga 4.

 

§ 12               Frågan om Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Se revisionsberättelsen bilaga 5

 

§ 13               Redovisning av kommande års Verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen för 2017 föredrogs av Maria Odenbrand, gicks igenom och godkändes. Bilaga 6

 

§ 14               Fastställande av arvoden

                      Några arvoden är inte aktuella.

 

§ 15               Fastställande av telefonersättningar:

Årsmötet fastställde att telefonersättning 500 kr. tilldelas vardera Berit Eriksson Bror Andersson och Marianne Haasma.

 

§ 16               Fastställande av reseersättningar.

                      Reseersättningen fastställdes till 18.50 / mil.

 

§ 17               Val av:

·         Ordförande:                  Peter Haasma omval ett år  t.o.m. 2017

·         Ledamot                       Marianne Haasma                  t.o.m. 2017

·         Ledamot                      Berit  Eriksson  omval 2 år    t.o.m. 2018 

·         Ledamot                      Sune Andersson                     t.o.m. 2017

·         Ledamot                      Hans Forsberg  omval 2 år      t.o.m 2018

Ledamot                       Helena Johansson                   t.om 2017

 

                           Suppleant                       Leif Johansson omval ett år     t.om 2017

 

·         Revisor :                       Margareta Löfdahl omval ett år t.o.m. 2017

 

·         Valberedning:               Bror Andersson omval ett år t.o.m. 2017

Göran Palmkvist omval ett år t.o.m. 2017

 

 

§ 18               Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift.

Medlemsavgiften ingen ändring.

 

§ 19               Fastställande av budget för innevarande år.

Styrelsen lade fram ett förslag på budgeten för år 2017. Förslaget godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 7.

 

§20                Behandling av motioner till Årsmötet.

                      Inga motioner

 

§ 21               Styrelsens övriga förslag till Årsmötet

                      Fanns inga övriga förslag till Årsmötet.

 

§ 22               Val av ombud till andra organisationer

                      Styrelsen gavs fria händer att avgöra vilken man vill skicka som ombud.

 

§ 23               Val av ombud till Förbundets kongress.

Marianne Haasma valdes att delta vid Parkinson Förbundets Kongress den 20- 21 maj som ombud för Värmland.,

 

§ 24               Nästa års Årsmöte.

                      Nästa årsmöte onsdagen den 7 februari 2018 kl 18.00

 

§ 25               Årsmötes avslutning

Peter Haasma tackade med en blomstercheck Maria Odenbrand för bra genomfört ordförandeskap vid Årsmötet.

Peter Haasma tackade även deltagarna för ett förnyat förtroende att leda Parkinson Kristinehamn.

Avslutade Årsmötet med att föreningen bjöd på kaffe och semlor.

 

                       

 

 

 

Sekreterare:                                                                    Ordförande:

 

 

……………………………………….                          …………………………………….

Marianne Haasma                                                              Maria Odenbrand                               

 

 

 

Justerare:                                                                       

 

 

………………………………………….

Margareta Löfdahl