Aktuellt

Årsmöte Onsdagen den 21 februari 2018 

Tid: kl. 14.00–ca 16.00 (inklusive efterföljande föredrag)

Plats: Sundbybergs Allaktivitetshus, Sturegatan 10–12.

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Verksamhetsberättelse, förslag till budget samt inkomna motioner skall hållas tillgängliga hos ordföranden senast den 11 februari. (Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.) Några större frågor av ekonomisk betydelse för föreningen kommer inte att tas upp.

 

Efter årsmötet kommer Kerstin Karlstedt att berätta om rekreationsresor som hennes företag Antero AB ordnar.
Anteros resor vänder sig särskilt till personer som behöver återhämta sig från sjukdom eller skada och som vill ha en trygg och trivsam miljö. Anläggningarna på resmålen är väl anpassade för olika typer av behov och fungerar bra för personer med funktionsnedsättning. För dem som så önskar erbjuds morgongymnastik, avspänning och även möjlighet till individuellt anpassad och utformad sjukgymnastik.

Resorna går till Kreta och till Spanien. Bilder från resmålen och anläggningarna kommer att visas.

Kerstin Karlstedt har arbetat med rådgivnings- och revisionsinsatser till ett stort antal kommuner, landsting och privata vård- och assistansbolag. Hennes specialistområde är utveckling av organisation, verksamhet och kvalitet.

Anmälan om deltagande ska ske senast tisdagen den 20 februari.

 

Varmt välkomna!

 

Bo Fors

Styrelsens ordförande

boo.fors@gmail.com

Mobiltelefon: 070 24 11 609    

 

Årsmötets dagordning

Dagordning för årsmötet den 21 februari 2018

 

Mötet  öppnas.

1.  Val av ordförande för årsmötet

2Val av protokollförare

3.  Val av rösträknare

4.  Val av justerare, vilken jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

5.  Fastställande av dagordning

6.  Fastställande av röstlängd

7.  Fråga om årsmötets behöriga utlysning

8.  Verksamhetsberättelse för året 2017

9.  Styrelsens ekonomiska redovisning

10.. Revisionsberättelse

11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat                    

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Redovisning av föreningens kort- och långsiktiga planer samt verksamhetsplan            för det kommande året

14.  Fastställande av ersättningar

15.  Val till styrelsen

16.  Fastställande av budget för innevarande år 

17.  Behandling av motioner till årsmötet

18.  Övriga förslag till årsmötet

19-.  Årsmötets avslutning


 

 

 

Välkommen till Parkinsonföreningen Solna–Sundbyberg

Lokalföreningen Parkinson Solna–Sundbyberg bildades våren 2012 och har idag mer än 100 medlemmar. Föreningen är främst till för parkinsonsjuka och deras anhöriga i kommunerna Solna, Sundbyberg och Kista, men även andra som är intresserade av föreningens arbete kan bli medlemmar. Målsättningen är att utifrån medlemmarnas föutsättningar och behov bidra till en höjning av den enskildes livskvalitet.  Vi ordnar bl. a. föredragshållare, diskussionsgrupper, studiecirklar, utflykter och musikstunder.

Föreningen samarbetar med Alliansen för Personer med Funktionsnedsättning (apf) i Solna och Sundbyberg samt med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bidrag till föreningen kan sättas in på plusgiro 638812- 8

Antal medlemmar februari 2018

Parkinson 82
Anhöriga 34
Stödmedlem 5
Summa 121

 


Här finns vår lokal

Sundbybergs Allaktivitetshus, Sturegatan 10-12 i Sundbyberg.

Det är lätt att ta sig hit med kommunala färdmedel, tunnelbana, pendeltåg, tvärbanan eller bussar till Sundbybergs station och därefter en mycket kort promenad.

Styrelse


 

Bo Fors Ordf. 070 24 11 609

e-post   boo.fors@gmail.com


 

Anna-Lena Bucher  Sekreterare 

e-post  bucherannalena@gmail.com

 


Evert Danielsson Kassör

e-post   evert.da@hotmail.com


Elvine Borg  Ledamot

e-post   elvine.borg@gmail.comSylve Östervall  Ledamot.

e-post   sylve.ostervall@gmail.com