Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!

Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Aktiviteter våren 2020

​kontaktperson Hasse Anderberg hasse@parkinsonskane.se

Anmälan minst 5 dagar innan till:
karl.hacker@telia.com eller till Hasse Anderberg 0708 700 708
        

webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad: 2020-02-03


 

       Parkinsons lokalförening  Landskrona samarbetar med Vuxenskolan.


                                                                                                                  

                 

http://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenska-bordtennisforbundet/dokument/tavlingsdokument/parkinson-sm/parkinson_sm2020_inbjudan.pdf                                                                                                           


Fasta aktviteter

Parkinsongympa

Parkinsongympa tisdagar kl. 09.30-10.30 gympa på lasarettet under ledning av sjukgymnast. Upplysningar om vår vanliga gympa lämnas av sjukgymnast Marie på 0418 – 65 14 5


Vårens aktiviteter 2020

Årsmöte 2020
20 februari kl 13 00
Folkets Hus, Landskrona

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av rösträknare
3. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar
årsmötesprotokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Upprop och fastställande av röstlängd
6. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska redovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt disposition av
årets resultat
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av lång- och kortsiktiga mål samt verksamhetsplan för
kommande året
13. Val av styrelse
a. Ordförande
b. Ledamöter
c. Ersättare för ledamöter
d. Revisor
e. Ersättare för revisor
f. Valberedning
14. Fastställande av budget för kommande året
15. Styrelsens övriga förslag
16. Nästa års årsmöte
17. Mötet avslutas
15.Styrelsens övriga förslag.


Valberedning saknas, vilket lägger ansvaret på styrelsen.
Vi har skrivit brev till samtliga medlemmar och bett om stöd, hjälp och råd.
En medlems hustru kom dessutom med förslag till föreläsningar om
stadskärnans intressanta arkitektur.
Om inte mötet väljer en ny styrelse,rekommenderar avgående att överföra Parkinson Landskronas medlemmar
till Parkinson Helsingborg med omnejd.

 

Datum och tid för kommande aktiviteter kommer snart:


Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint   


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.com  så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer fram!


 

Parkinson Landskrona

Parkinson Landskrona träffas på Vuxenskolans lokal,  Stenorsvägen 1, Landskrona

Varmt välkomna!


Webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad:2019-01-07


Styrelse


Hasse Anderberg, ordförande
tel: tel: 0708-700 708
e-post:hasse@parkinsonskane.se

Karl Hacker, ledamot

tel. 046 - 71 21 07
epost:: karl.hacker@telia.com

 

Göran Markholm, ledamot
Tel: 0707-17 52 21
e-post: goran@parkinsonskane.se