Välkommen till Parkinson Skåne 

Parkinson Skåne är en patient-organisation för personer med Parkinsons sjukdom, deras anhöriga och andra intresserade.

Vi är en av 24 länsföreningar inom ParkinsonFörbundet med nästan 1 200 medlemmar, den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för våra medlemmarna i de 9 lokalföreningarna, läs mer i vårt Kalendarium.

Enligt ParkinsonFörbundets stadgar ska Parkinson Skåne upplysa och öka kunskapen om Parkinsons sjukdom, stödja aktiviteter som förbättrar livskvalitén för Parkinsonsjuka och deras anhöriga.

Vidare ska vi stödja och stimulera lokalföreningarnas utveckling och verksamhet, utöva intressepolitik i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i regionen, se till att gällande lagar rörande vård och omsorg tillförsäkras de Parkinsonsjuka och deras anhöriga och vara pådrivande i frågor som rör forskning och behandling av Parkinsons sjukdom.

Genom ParkinsonFonden stödjer vi forskning och utveckling rörande Parkinson sjukdom och samarbetar med andra handikapporganisationer att föra medlemmarnas talan i frågor som är gemensamma.

En viktigt samarbetspartner är Studieförbundet Vuxenskolan, som hjälper oss i vidareutvecklingen av föreningen. Samarbetet gäller även viss administration i samband med våra större arrangemang.
 


 

 

Ordförande har ordet

Kommande årsmöten i Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

Detta inlägg rör Parkinson Skånes lokal- och regionalförenings förestående årsmöten. Varför då ta till orda i denna till synes avgränsade fråga som inte sällan gäller några få mötestimmar, om än av viss vikt? Om vi ska ta det från början, och i största möjliga mån hålla det principiellt, så inleds föreningarnas verksamhetsår med ett så kallat konstituerande styrelsemöte. På detta möte stadfästs styrelsen i åtminstone tvenne hänseenden, vilka medlemmar som gemensamt ska inväljas  och i vilken funktion de tar plats. Kortfattat beslutar styrelsen i sin helhet vem som ska axla styrelsens ordförandeskap, fördelningen av sakledamöterna och eventuella adjungerande ledamöter.

Som många mycket väl känner till finns det varianter på nämnda tema, bland annat kan ju styrelsen från år till annat därutöver besluta att fler eller färre ledamöter, ersättare och ev. adjungerade tillkomma eller inte. Till detta, åtminstone i teorin, kan andra föreningars ställföreträdare ta plats i styrelsen. Detta eftersom en konstituerad ideell förening upprättad enligt gällande regler inte betraktas som en fysisk person utan som juridisk person med föreningens olika ställföreträdare. I och med att föreningsstyrelsen väl är på plats gäller det att fördela gracerna i så måtto att ledamöternas sak- och ansvarsområden ska beslutas om. Vilka som utses och deras respektive ansvarsområden väljer respektive förening givetvis i enlighet med föreningens stadgar eller annan praxis. Föreningsstadgar och oskriven praxis är inte en gång för alla slagen i sten, utan kan av styrelsen beslutas att frångå. Vad beträffar stadgeändringar regleras i enlighet med respektive förenings stadgevillkor, t.ex. kan medlemmar begära på förändringar i olika avseenden genom motioner så som styrelsemedlemmar kan förslå via propositioner.

Osagt, kommer vi därmed över på föreningarnas årsmöten (jfr bolags- och föreningars lagreglerade stämmor). Om alltså de konstituerande mötena utgör föreningarnas årliga nystart, så innebär de återkommande årsmötena föreningarnas, åtminstone föreningsekonomiskt och ansvarsmässigt, årliga bokslut och årsredovisning. Det är nämligen på årsmötet som styrelsens förehavanden beträffande gångna årets verksamhetsplan kritiskt nagelfars och tillstyrks alternativt avstyrks av föreningens revisor. Revisorn utgör i sammanhanget ett oberoende föreningsorgan som väljs av föreningens högsta beslutande organ, årsmötet, som i princip utgör ett stadgereglerat årligen återkommande medlemsmöte. Revisors roll i sammanhanget är att tillhandahålla årsmötet det underlag som ligger till grund för genomförandet av ansvarsutkrävandet av styrelsen, vilket manifesteras i medlemmarnas hållning vis-a-vis styrelsen i förhållandet till huruvida de ges ansvarsfrihet.

Det som år 2020 emellertid ställer till är Covid-19 och myndigheternas rekommendationer och restriktioner härvidlag. Virusspridningen i sig har gjort åtskilligt föreningsarbete svårframkomligt med inte obetydliga risker för hälsan. Detta har föranlett myndigheterna att överlägga och ta ställning till för samhälle och enskilda hänsynstaganden av sällan skådad karaktär och omfattning. I ett demokratiskt rättssamhälle som Sverige, så styrs vi av ett rättssystem och statsorgan med vidsträckta befogenheter enligt diverse författningar (8 kap RF) och verkställighetsåtgärder, å andra sidan åtnjuter vi också grundlagsskydd att utöva vår rörelsefrihet och att ev. inskränkningar följer grundlagarnas förutsättningar.

Till frågan huruvida en förening bör eller inte bör hålla årsmöte 2020/2021 så är detta, til syvende og sisdt, en angelägenhet i varje förening att avgöra suveränt, även om viss lyhördhet aldrig kan skada!

Gerard Müller
Ordförande
Läs tidigare inlägg


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen klicka här

Vill du komma i kontakt med lokalförening klicka här


Bra att veta!

Läs mer om

Nya regler för klagomål på vården

Florence påminner dig om medicinen

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Remiss och egenremiss

Tandvårdskort

Sök rehabilitering utomlands!

Parkinsonregister

Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom


Yngre Parkinson

Hur är det att få Parkinson mitt i livet?
Läs mer på Yngre Parkingsons nationella sida

Lena och Inge lever med Parkinsons sjukdom #UniteForParkinsons

Se filmen om Lena och Inge som producerats av AbbVie Sverige Youtube


 

Hemsidans senaste uppdatering: 2020-11-20

Webbredaktör Monica Vikingsson 
monica@parkinsonskane.se

 

Kalendarium   

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Aktuellt

Här kan du läsa den senaste information om våra aktiviteter, ny forskning och tips om artiklar och filmer.


Medlemstidning

Vår medlemstidning finns numera som webbtidning - Läs mer ...

Läs det senaste tryckta numret - aug 2020

Läs tidigare nummer


I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.

 Lyssna här!


Referat från tidigare arrangemang och föredrag i regionen

Läs referat från våra arrangemang och ett flertal intressanta föredrag av olika experter Läs mer


Du följer väl oss på facebook?

ParkinsonFörbundet

Parkinson Skåne

Parkinson Helsingborg med omnejd

Atypisk Parkinsonism

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson -  anhörig