Styrelsen för Parkinson Sörmland 2018

 

Vakant Ordförande
Inger Lundgren Vice ordförande och kassör
Kerstin Bokström Ledamot
Tom Wigh Ledamot
Yvonne Arvidzon Ledamot
Börje Arvidzon Ledamot
Madeleine Tamm Ledamot
Örjan Strand Suppleant

Revisorer

Kjell Lundgren och Alf Carlsson

 

Viktiga frågor just nu

  • likavård för alla var man än bor
  • anhörigas roll och villkor
  • fler neurologer på våra sjukhus

 

 

 


Välkommen till Parkinson Sörmland

Här hittar du information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen och till våra lokalföreningar.

Parkinson Norra Sörmland, Eskilstuna m.fl.

Parkinson Mellersta Sörmland, Katrineholm m.fl.

Parkinson Södra Sörmland, Nyköping m.fl.

Du är välkommen att bli medlem - klicka här!

 


Aktuellt

Kallelse till Årsmöte den 24 februari 2020

Härmed kallas alla medlemmar i Parkinson Sörmland till årsmöte, det vill säga medlemmar i Parkinson Norra, Mellersta och Södra Sörmland.

Plats: Nyköpings Arenor, Rosvalla, Idrottsvägen 1, Nyköping
Datum: 24 februari 2020
Tid: 14.00

Välkomna!

Det bjuds på kaffe och smörgås.
Den som vill äta mat så finns det tillgång till restaurang i närheten av möteslokalen och den bekostas av var och en.

Förslag till Dagordning

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
4. Val av rösträknare, tillika justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.
5. Fastställande av dagordning.
6. Upprop och fastställande av röstlängd.
7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Styrelsens ekonomiska redovisning.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fastställande av verksamhetsplan för det innevarande året.
14. Fastställande av eventuella ersättningar
15. Val av: a. ordförande ett år, b. ledamöter två år, c. ersättare för ledamöter ett år, d. revisorer ett år, e. ersättare för revisor ett år, f. valberedning ett år
16. Fastställande av budget för det innevarande året
17. Behandling av eventuella motioner
18 Val av ombud till andra organisationer.
19. Årsmötets avslutning.

Verksamhetsberättelse för Parkinson Sörmland 2019

Ordinarie årsmöte hölls den 28 februari i Katrineholm.

Till ordförande utsågs Terje Helland och till vice ordförande tillika kassör Inger Lundgren. Vidare så utsågs Leif Linnskog, Börje Arvidzom och Yvonne Arvidzon, Ulrika Wadell, Jörgen Åhnfors, och till ersättare valdes Sigvard Eriksson och Inga-Maj Eriksson. Till revisor utsågs Kjell Lindgren och Alf Carlsson.

Under året har länsföreningen bedrivit verksamhet i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna genom fördelning av medel till lokalföreningarna.

Vi har haft studiecirklar om ”Parkinson från A till Ö” aktiverat våra medlemmar inom MRR Musikgympa Rörelse och Röst.

Vidare har vi spridit information om Parkinsons sjukdom genom att dela broschyrer på neuromottagningar i länet.

Lokalföreningarna har haft medlemsmöten med aktivitet och information under året och dessutom ordnat julavslutning på respektive ort.

Vidare har vi fortsatt med Dans för livet som rehabiliteringsaktivitet och vi har samverkat med Funktionssätt Sverige.

I Nyköping har vi fortsatt samarbete med Narva boxningsklubb med Boxningsträning för Parkinsondrabbade.

Förslag till Verksamhetsplan för Parkinson Sörmland 2020

Föreningen Parkinson Sörmland är länsförening inom Svenska Parkinsonförbundet. Vi har för närvarande tre lokala föreningar, Parkinson Södra i Nyköping, Parkinson Mellersta i Katrineholm och Parkinson Norra i Eskilstuna.

Att öka kunskapen om Parksinsons sjukdom hos sjuka och anhöriga genom studiecirklar om ”Parkinson från A till Ö”.

Genomföra medlemsaktiviteter som tex utflykter i länet.

Aktivera våra medlemmar inom MRR Musikgympa Rörelse och Röst.

Sprida information om Parkinsons sjukdom genom att, om det är möjligt, dela broschyrer  på neuromottagningar i länet.

Utbilda styrelsen om föreningsarbete.

Bjuda in till medlemsmöten med aktivitet och information minst fyra gånger under året och ordna en julavslutning på respektive ort.

I samarbete med Narva boxningsklubb fortsätta med Boxningsträning för Parkinson i Nyköping.

Ansvara för ansökan om landstingsbidrag och fördelning till lokala föreningar. Ansvara för fördelning av medlemsavgifterna till lokalföreningarna.

Att fortsätta med Dans för livet som rehabiliteringsaktivitet.

Samverka med Funktionssätt Sverige.

              

PARKINSON SÖRMLAND


Föreningen har idag 240 medlemmar av olika kön och ålder, med och utan Parkinson.

Vårt mål är att sprida information om Parkinsons sjukdom och stötta våra medlemmar med lokalföreningar i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping.

Välkommen till någon av dessa föreningar!

 


Nyttiga länkar

Länk till formulär för medlemsansökan

Länk till Yngre Parkinson sida (Nätverk för yngrer och yrkesverksamma med Parkinson)

Länk till Swedmodis

Länk till Jagkanparkinson.se

Länk till EPDA (European Parkinson Disease Association)