Parkinson
Jämtland-Härjedalen

ÅRSMÖTETSPROTOKOLL
Tid:        2016-02-14, kl  13.30
Plats:      Tiljan Östersund

§ 1
Årsmötet öppnas
Föreningens ordförande Ulf Enström hälsade 27 medlemmar varmt välkomna.
Därefter hölls en parentation över de medlemmar, som lämnat oss under året
2015. Ett ljus tändes och därefter hölls en tyst minut.

§ 2
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Som ordförande för årsmötet valdes Ulf Enström och sekreterare Ingrid Elgenäs.

§ 3 
Fastställande av dagordning
Förelagd dagordning fastställdes och godkändes.

§ 4 
Fråga om årsmötets behöriga utlysning
Godkändes årsmötets behöriga utlysande.

§ 5
Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet
Till justerare av dagens årsmötesprotokoll utsågs Hans Berglund och
Rune Larsson.

§ 6
Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2015 redovisades, godkändes och lades därefter till handlingarna.

 

§ 7  
Styrelsens ekonomiska redovisning
Resultaträkning och Balansräkning lästes upp av kassören Brittmarie Bergvall
för kännedom och fastställande, varefter det lades till handlingarna.
Tillgångar på Bankkonto 41 093:05, Placeringskonto 21 215:70
Summa tillgångar 62 308:75 per den 2015-12-31

§ 8
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för år 2015 redovisades godkändes, och lades till handlingarna.

§ 9 
Ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ställdes.
Beslut: Ansvarsfrihet för det gångna året beviljades.

§ 10
Fastställande av kommande års budget
Föreningens styrelse fick i uppdrag att svara för den löpande ekonomin med hänsyn till föreningens intäkter och kostnader.

§ 11  
Kommande års verksamhet
Vid dagens sammanträde planeras det för fyra medlems möten.
och antal styrelsemöten faställes senare.
Medlemmarna uppmanades att komma med förslag på vad mötena ska innehålla.

 

 

 

§ 12
Val:
Följande val förrättades:

Ulf Enström             1 år  omval        Ordförande
Carola Jensen           2 år  omval        Ledamot
Christian Plüschke   2 år  nyval         Ledamot
Olle Persson             1 år  nyval         Suppleant

§ 13
Val:
Revisorer,    1 år (omval)                   Arne Ihrén
Revisorer suppleant, 1 år (nyval)       Rune Larsson


§ 14 
Arvoden samt telefonersättning
Ordföranden, arvode 1 000 kr/år, i övrigt skall inga arvoden utgå
Telefonersättning och övrigt efter uppkomna kostnader.

§ 15 
Reseersättningar
Reseersättning till styrelseledamöter utgår med 18,50 per mil enl. kvitto.

§ 16
Inkomna motioner
Inga motioner anmälda till styrelsen.

§ 17  
Val av ombud till andra organisationer
Ordförande Ulf Enström svarar för kontakter utåt när så erfordras.

§ 18
Valberedning
Till valberedningen valdes Elisabet Scheffer 1 år (omval)
och Sune Pettersson 1 år (nyval)

 

§ 19
Övrigt
Stort tack till Laila Enström som ordnade lunch två dagar, med goda soppor.

Önskemål från medlemmarna /
”Må Bra Dagar”  en dag på våren och en på hösten

Bjuda in en specialist läkare på Parkinson

Kostrådgivning

Bussutflykt till något trevlig ställe i länet.

Ulf berättade att Brainbussen Trailern med information om vår hjärna och dess sjukdomar planeras att komma till Östersund i sommar 26-27 juli. 
Styrelsen kommer att vara med första dagen och det kan även behövas flera personer som hjälper till.

Önskemål från medlemmarna att föreningen ordnar ett medlemsmöte i samband med att Brainbussen är här.

Parkinskola är planerad till mars-april enligt Ulf, information från parkinsonsköterskan Maria Dahlgren.  

Föreningspunkten på sjukhuset, Carola ordnar medlemskap till föreningen.

Avgående sekreteraren Ingrid Elgenäs avtackades med blommor
§ 20
Årsmötet avslutas  


_______________                                        _______________
Ulf Enström                                                 Ingrid Elgenäs
ordförande                                                    sekreterare


______________                                          _______________
Hans Berglund                                               Rune Larsson
justerande                                                      justerande