2019
Handlingar

Handlingar från årsmötet 2020

(under bearbetning)


2019
Handlingar

Handlingar från årsmötet 2019

Årsmötesprotokoll Parkinson Gotland 2019 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2018 (PDF)
Verksamhetsplan för 2019 (PDF)

 


Möten 2019 med Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämndens Samrådsgrupp
SON_HSN_anteckningar_190227.pdf
SON_HSN_anteckningar_190508.pdf
SON_HSN_anteckningar_191001.pdf
SON_HSN_anteckningar_191210.pdf


 

Möten 2018 med Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämndens Samrådsgrupp
SON_HSN_Protokoll__2018-03-08.pdf
SON_HSN_Protokoll_2018-05-17.pdf
SON_HSN_Protokoll_2018-10-02.pdf
SON-HSN_Protokoll_2018-12-12.pdf


2018-11-13

Träff med Parkinson Stockholm. Regionalt samarbete.
Parkinson Stockholm  och Parkinson Gotland som båda ingår i Stockholms sjukvårdsregion deltog i en regional Parkinsonkonferens. Den hölls tisdag den 13 november.
Från Parkinson Gotland deltog Eva Palmgren och Calle Sundstöm.

Ett projekt för verksamhets- och medlemsutveckling i Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet i Sverige
Parkinsonförbundet arbetar över hela Sverige för att förbättra tillvaron för  parkinsonsjuka och deras närstående. Sverige är ett land med stora geografiska skillnader. Länsföreningarnas arbetsvillkor är mycket olika. För att överbrygga en del av de svårigheter, som de geografiska, demografiska och resursmässiga skillnaderna för med sig, introducerar Parkinsonförbundet en ny modell för verksamhets- och medlemsutveckling.

Sex sjukvårdsregioner – 24 länsföreningar
De sex sjukvårdsregionerna utgör den geografiska samverkansgränsen. Det betyder inte att det tillkommer en ny organisationsnivå i vårt förbund. Länsföreningarna är de som svarar till förbundsstyrelsen.
Inom den avgränsade gruppen förs diskussioner om arbetet för att nå fler medlemmar och hur styrelsearbetet kan utvecklas. Där diskuteras hur man kan påverka och samverka inom sin region. Det blir en naturlig enhet eftersom man till stor del utnyttjar samma resurser -  samma regionsjukhus, samma lokala press och radio/TV. Geografisk närhet underlättar möjligheten att när det behövs, hjälpas åt, planera gemensamma aktiviteter m.m.
Lokal närhet och tillgång till likartade resurser ger bra förutsättningar för att bygga nätverk, och diskutera och planera för medlems- och verksamhetsutveckling. Diskussionerna utgår direkt från de lokala förhållandena och blir mer konkreta.

Förslag på genomförande.
Representanter för Länsföreningarnas styrelser, tillsammans med de styrelseledamöter som är faddrar, inom respektive sjukvårdsregion, träffas tillsammans med förbundsordföranden och generalsekreteraren. Mötena sker på lämplig ort i varje sjukvårdsregion.


Styrelsens möte den 16/10 med representanter från Regionen.
Diskussion om riktlinjer och rehabilitering på möte mellan politiker och Parkinson Gotlands styrelse.

                                                                    Foto: Calle Sundström
Från vänster:

Leif Dahlby, 1:e vice ordfrörande i hälso-och sjukvårdsnämnden. Stefaan De Maecker,
ordfrörande i hälso-och sjukvårdsnämnden och Kerstin Lindgren, Resursområdeschef,
Ro Habilitering och Rehabilitering.

Prominenta gäster från Region Gotland deltog den 16 oktober i ett möte med styrelsen i Parkinson Gotland. De som vänligen accepterat inbjudan var Stefaan de Maecker och Leif Dahlby, ordförande respektive 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Kerstin Lindgren, resursområdeschef, Habilitering och rehabilitering. Syftet för mötet var en gemensam diskussion/genomgång av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom samt möjligheter till rehabilitering. Kerstin Lindgren började med en informativ presentation av regionens nuvarande samt planerade program för olika former av rehabilitering. Sedan följde en diskussion om Socialstyrelsens riktlinjer. Enligt Parkinsonförbundets genomförda enkät 2018 ligger Gotland väl till i riket när det gäller både vård och tillgång till möte med specialistläkare. Däremot tycks möjligheterna sämre när det gäller fysisk träning och rehabilitering. Det blev också en diskussion om Parkinsonskolan, ett viktigt utbildningsprogram som fokuserar på hur Parkinsonsjuka och anhöriga ska lära sig leva med sjukdomen och förbättra sin livskvalitet. Parkinsonskolan har erbjudits på Neurologen på Visby Lasarett, tyvärr dock inte de senaste 2 åren beroende på resurs- och personalbrist. Detta är ett betydelsefullt program för Parkinsonsjuka och ett positivt resultat av mötet blev ett löfte att undersöka möjligheter för fortsatt genomförande av Parkinsonskolan. Värdefull information var också att gästerna, med Stefan de Maecker i spetsen, uppmuntrade till fortsatt kontakt med regionens politiker. Han poängterade värdet av kontinuerliga möten med olika organisationer för att hålla sig ”à jour” samt för utbyte av information, åsikter och förslag. Det blev en ömsesidigt givande träff för alla parter och Parkinson Gotland uppskattar och är tacksamma för de närvarandes intresse och engagemang.
text: Inga-Märit Koehler


Anhörigträff på Gråbo, den 17/10
Den 17 oktober inbjöd Parkinson Gotlan anhöriga i föreningen till en träff
för anhöriga/närstående till Parkinsonsjuk, på Anhörigcentrum på Gråbo torg. Detta i samarbete med Regionens anhörigkonsulenter.

Åtta anhöriga hade hörsammat inbjidan. Från Parkinson Gotland informerade
Eva Palmgren om föreningens olika aktiviteter samt hur man var ute och
gav information om Parkinsons sjukdom till personal inom hemtjändten,
särskilt boende och äldreboende.

Anhörigcentrum informerade om vad de kan bistå med som stöd för
anhöriga och närstånde. Bl. a. om olika aktiviteter som Anhörigcentrum
anordnar. Med träffar och även möjlighet till gruppträffar och enskilda
samtal.

Som ett resultat av träffen ansåg föreningen att vi själva anordnar
en anhörigträff.
Den 20:e november kl.17:00 har vi en anhörigträff.
på Korpen i Visby i Funkisams lokal.


Sensommarträffen den 2/9 2018


Parkinson Gotland hade sin sensommarträff på Suderbys Herrgård den 2 september. En trevlig dag då både väder och trivsel var på topp. Vår ordförande i Parkinsonförbundet, Eleonor Högström gästade oss. Hon presenterade sig själv och arbetet i förbundet på ett målande sätt. I avsaknad av möjlighet att visa bilder, berättade hon om de bilder hon tänkt visa, på ett sätt så att vi alla kunde tänka oss, hennes vardag med hundar, arbetet inom Parkinsonförbundet och att hon trots tidigare arbete som distriktssköterska var okunnig om Parkinsons sjukdom, när hon själv blev sjuk. Den vanliga bilden som många har av den som har sjukdomen är inte så enkel då sjukdomen är mycket varierande och individuell.
Vår förbundsordförande kände det också värdefullt att få en inblick i vår verksamhet på Gotland. Hon hade förberett sig med enkätsvaren från en landsomfattande undersökning av parkinsonpatienters kontakt med vården, där det visar sig att parkinsonsjuka på Gotland har haft bra möjligheter att få kontakt med vården, men vi haft det sämst ställt när det gäller att erbjudas rehabilitering, vid jämförelse med resten av landet.
Vår egen ordförande Laila Karlsson presenterade höstens aktiviteter, som bad, gymnastik, boxning och studiecirkel och uppmanade till flera att delta.
Efter intagen lunch fick vi underhållning av Ingrid och Tommy Wahlgren som gladde oss med sitt program ”Gutavisor på nöjets estrader”. Ett mycket uppskattat program där både de som är kunniga i Gutamål och de som bara kan lite, men förstår ändå, hade en trevlig upplevelse.
En trevlig eftermiddag avslutades med lotteri och många vinster där inkomsterna går till forskning för Parkinsons sjukdom.
Text: Lilian Virgin

(Bilder från träffen i högerspalten)


Rapport från ordförandekonferans i Lund den 12-13 maj.

Lilian Virgins rapport är här: Rapport (pdf fil)


Studiecirklar 2019

Här finns en sammafattning av 2019 års cirkelträffar.
Studiecirkel_2019.pdf

Studiecirklar 2018


Här finns en sammafattning av 2018 års cirkelträffar.
Studiecirklar 2018 (PDF)


2018
Handlingar

Handlingar från årmötet

Årsmötesprotokoll Parkinson Gotland 2018 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2017 (PDF)
Verksamhetsplan för 2018 (PDF)
 

2017
Handlingar 

Handlingar från årsmötet den 25 februari:
Årsmötesprotokoll Pakinson Gotland 2017 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2016 (PDF)
Verksamhetsplan för 2017 (PDF)


Möten 2017 med Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämndens Samrådsgrupp

Protokoll: SON_HSN_Protokoll_2017-02-20.pdf
Protokoll: SON_HSN_Protokoll_2017-05-22.pdf
Protokoll: SON_HSN_Protokoll 2017-09-12.pdf
Protokoll: SON_HSN_Protokoll 2017-11-27.pdf


 

                                                                                                                                          

Parkinson Gotland 20 år 1917.

Under 2017 fyllde vår länsförening Parkinson Gotland 20 år.

Här är en länk till en pdf-fil där du kan läsa om föreningens historik.
"Historik Parkinson Gotland"


Studiecirklar 2017

Här finns en sammafattning av 2017 års cirkelträffar.
Studiecirklar 2017 (PDF)


2016
Handlingar

Handlingar från årsmötet den 28 februari:
Årsmötesprotokoll Pakinson Gotland 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2015 (PDF)
Verksamhetsplan för 2016 (PDF)

Rapport från Parkinsonförbundets Ordförandekonferens 21 – 22 maj 2016

(PDF fil)


2015
Handlingar

Kongress 2015 maj (PDF)

Sensommarträff  i Tofta 2015-08-23 (PDF) 

Besök Anhörigcenter i Slite 2015-09-15 (PDF)

Årsmöte 2015 (PDF)

Anhörigvecka på Gotland 2015-10-08 (PDF)

 


2014
Handlingar

Årsmöte 2014-02-16 (PDF)

Informationsmöte 2014-03-25 (PDF)

Rapport från ordförandenkonferens i Hallsberg 2014-05-16/17 (PDF)

Sensommarträff 2014-08-31 (PDF)

 


 

 

 

2018
Bilder

Bilder från årsmötet den 25/2 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin


Bilder från Världsparkinsondagen den 11 april 2018

Klicka på Mr.Parkinson. (pdf-fil)


Almedalsbiblioteket den 24 april 2018.

En öppen föreläsning av neuropsykolog Aron Sjöberg om hjärnan och det
naturliga åldrandet. "Hur kan vi själva främja vårt eget hälsosamma åldrande?"
Föreläsningen var mycket välbesökt då hörsalen i Almedalsbiblioteket var fullsatt.

I anslutning till hörsalen fanns flera verksamheter representerade med informationsmaterial:
Anhörigstöd, Minnesmottagningen, Funktionshinderenheten, Äldreenheten,
Gotlands demensförening, Gotlands Strokeförening och Parkinson Gotland.

Parkinson Gotland fick många intresserade besökare och vi fick berätta både om sjukdomen och vilka olika medlemsaktiviteter länsföreningen har.Foto: Calle Sundström


Bilder från Sensommarträffen den 2/9 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin


 

2017
Bilder

Årsmötet 2017 26/2


VärldsParkinsondagen den 11:e april

 

I aulan på Visby lasarett samlades medlemmar, anhöriga och övriga intresserade för information om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av Parkinsonsjuka. Neurolog Sven-Erik Bysell och Parkinsonsjuksköterska Anna Bysell berättade vad riktlinjerna innehåller och vad det innebär för vården på Gotland. Riktlinjerna omfattar i princip hela vårdkedjan, från bästa möjliga förutsättningar för tidig diagnostik till lämplig behandling. Förutom läkare och parkinsonsjuksköterska behövs sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, dietist, kurator och neuropsykolog.
Socialstyrelsen har vid sin första uppföljning av riktlinjerna sett att det finns brister i vården och att vården inte är jämlik, det gäller framför allt tillgången till avancerade behandlingsmetoder men också när det gäller äldre, yngre och lågutbildade patienter. På Gotland hävdar vi oss rätt bra i jämförelse med andra län, vården är tillgänglig. Vi visar bäst resultat av alla län när det gäller årliga besök hos läkare inom specialvården för parkinsonpatienter. Inget län når än så länge upp till de rekommenderade två besöken per år. Vi har ändå en del att önska och jobba för. Vi behöver bli bättre på och öka tillgången till en sammanhängande rehabilitering på Gotland. Vi behöver upptäcka behov av behandling vid demenssjukdom, kanske med andra behandlingsformer än medicin, för att undvika att medicinerna påverkar varandra negativt. Det finns en hel del att förbättra och skriftliga styrdokument behöver tas fram och vården kan också förbättras genom ett Parkinsonregister där patienterna själva kan registrera ev. biverkningar.
Mötet avslutades med att Lena di Corsi och Björn Ewald från Träningsboxen berättade att boxning kan vara bra träningsform vid behandling av Parkinsons sjukdom. Det är en träning som man gör efter egen förmåga och som visat sig ge en positiv effekt, inte minst som balansträning.
Parkinson Gotland har nu en del att jobba med framöver och dagen var en bra början för att förstå de nya riktlinjerna.

/text: Lilian Virgin publicerat på Helagotland.se den 16/4 2017.

Bilder från VärldsParkinsondagen den 11 april
(Klicka på bilden)


Projekt Funk i 4D - Kunskapsdagar 30-31 augusti 2017

På Joda bar anordnade Region Gotland och Funkisam Gotland kunskapsdagar
för ökad tillgänglighet för alla.
Programmet innehöll allt från teater och stå upp till föreläsningar och debatter.

 

Programmet genomfördes i samarbete mellan Funk i 4 D (Allmänna arvsfonden,
Amatörteaterns riksförbund, Kulturens), Region Gotland och Funkisam Gotland.

Bilder hittar du här:

Funk i 4D (klicka)


Sensommarträffen den 3 september 2017.

Föreningens sedvanliga sensommarträff anordnades på Kökett på Hyvelgatan.
Ordförande Laila Karlsson hälsade alla medlemmar välkomna. Många hade slutit upp för att träffas och ha trevligt.

Efter en god lunch berättade Anna Erlandsson, forskare vid Uppsala Universitet,
om sitt forskningsprojekt: "Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom".
Målet med projektet är att förstå hur hjärnans stödjeceller bidrar till Parkinsons
sjukdom med en förhoppning att kunna identifiera och förbättra framtida behandlingsstrategier.
Mycket intressant projekt och flera medlemmar ställde frågor som Anna svarade på.

Därefter dracks det kaffe och lotteri och dragning. Ett dignande prisbord av
fina lotterivinster väntade på de lyckliga vinnarna.
Behållningen av lotteriförsäljningen skänktes av föreningen till Anna Erlandssons forskning.

Innan träffen avslutades berättade Laila om kommande aktiviteter, som vattengympa, gympa, boxning för Parkinsonsjuka och föreninges studiecirkel.
Och Lilian Virgin berättade om föreningens deltagande vid Funk i 4D.

Här lite bilder:


Bilder från Trill int ikull den 6 oktober.

(Klicka på bilden)


 

2016
Bilder

WEB-DESIGN
Den 12/1 höll Anna Wedin från Parkinsonförbundet en utbildning i webdesign.
Den intressanta och informativa utbildningen hölls i Arbetarrörelsens Hus i Visby.
Deltagarna fick lära sig hur vår lokala hemsida, under Parkinsonförbundet Gotland, fungerar och hur den kan redigeras. Deltog gjorde: Laila Karlsson, Lilian Virgin, Inga-Märit Koehler, Sten Andersson, Eva Palmgren och Carl-Ove Sundström.
(Klicka på bilden)


Årsmötet den 28 februari

Parkinson Gotlands årsmöte hölls söndagen den 28 februari  i Melonens kvarterslokal.
Det avhölls årsmötesförhandlngar och föreningen bjöd på smörgåstårta, dryck samt kaffe och kaka. Det var Lotterier med fina vinster och Lennart & Göte stod för sång och musik.
(Klicka på bilden)


Foto: Eva Palmgren


Vattengympan 2016

(Klicka på bilderna)


Foto: Åsa Petterson och Calle Sundström

Regissör: Åsa Pettersson
Manus: Åsa Pettersson
Musikval: Åsa Pettersson
Stuntinstructor: Åsa Pettersson

 


Bilder från Studiecirkel 2016

(Klicka på bilderna)


Foto: Calle Sundström och Stig Skallak

 

Bifogar även en sammanfattning av cirkelträffarna.

Sudiecirkeln 2016 (PDF)


Världs Parkinsondagen den 11:e april

(Klicka på bilden)

 


NYP –Nätverket för yngre i yrkesverksam ålder med Parkinson

(Klicka på logon) 


Foto Eva Palmgren


Bilder från Ordförandekonferns 2016 i Stockholm (PDF)


Parkinsonträffen hemma hos Laila den 6 juli

Laila Karlsson inbjöd alla Parkinsonmedlemmar till träff hemma hos sig i Bro.
Många medlemmar anslöt till träffen och med stort hjärterum fanns även stjärterum på
Lailas veranda. Där bjöd Laila på suveränt god "kaipsuppe u saffranspannkake"
Representanter från Parkinsonförbundet deltog.
Neurologen Sven Pålhagen och generalsekreteraren i Parkinsonförbundet Inger Lundgren berättade om de nationella riktlinjer som har framarbetats för Parkinsonsjuka. Riktlinjerna ger press på landstingen (region Gotland)  för att ge kvalitativ vård till alla vårdtagare över hela landet.

Bojan Larsson läste, till medlemmarnas förtjusning, ur sin diktsamling "Gardskaupe u andre diktar" om "Tråskdag 1950". Helt underbart.
Träffen avslutades med allsång där det sjöngs Gotländska visor.

Bilder från Parkinsonträffen den 6 juli  (PDF)


Foto. Bertil Virgin


"Trill int ikull" den 7 oktober.

Den 7 oktober medverkade vi från Parkinson Gotland vid Regionens kampanj "Trill int i Kull"
på Rådhusets ljusgård på Visborgsområdet. Det var olika program och det fanns tips och råd

Parkinson Gotland var där hela dagen och representerades av Laila Karlsson och Lilian Virgin.
(Klicka på bilden)
.
Foto. Bertil Virgin


 

2015
Bilder

Årsmöte 2015-02-22 

Sensommarträff 2015 (PDF)            Anhörigvecka 2015 (PDF) Foto: Bertil Virgin

 


2014
Bilder

Årsmöte 2014-02-16 (PDF)

 

Deltagare på Informationskväll i aulan på Visby lasarett den 25 mars 2014.

 

Sensommarträff på Pensionat Björklunda i Burgsvik den 31 augusti 2014. (PDF)
Foto: Bertil Virgin