Återkommande aktiviteter
på flera orter runt om i länet

Här får du tips  om  cirklar och gymnastik som föreningen anordnar, kanske också där du bor. Ring  kontaktpersonen på din ort, så får du vet mer. Henne eller honom hittar du på vår entrésida.

 

Som parkinsondrabbad blir man lätt isolerad. Man kanske tycker att det är en pinsam sjukdom man fått och därför inte vill visa sig utanför hemmet. Men man kan göra mycket för att hålla tillbaka sjukdomen.

 

Stimulering av hjärnaktiviteten ökar motståndskraften. Att lära sig mycket om sjukdomen gör att man blir mer observant på de olika symptom som uppträder. Då kan man sätta in motåtgärder tidigt. Att också tillhöra en grupp som har samma problem och erfarenheter ger tillfälle till samtal. Samtal som kan ge stöd i en svår situation och hjälp att bearbeta den förtvivlan man kan känna. På många platser i länet finns sådana grupper, studiecirklar eller diskussionscirklar, där man tillsammans med andra med likartade problem kan känna trygghet att öppet tala om det som plågar och oroar i tillvaron. Som medlem får du tillgång till den möjligheten.

Fysisk aktivitet är alldeles nödvändig för oss parkinsonsjuka. Sjukdomen gör att kroppens muskler stelnar och att man inte kan röra kroppen som tidigare. Allting tar efter hand längre tid att genomföra. En del får besvär med s.k. frysningar då man fastnar i en rörelse och inte kommer vidare. Andra får problem med balansen. Landstinget har tyvärr varit restriktivt att hjälpa till. Men på en del orter har vi lyckats få igång gymnastikgrupper. Ju flera som efterfrågar sådana, desto större chans har man att lyckas. Hör efter hos din kontaktman om det finns gymnastik i din närhet.

Vi anser det ytterst viktigt att aktiviteterna finns på nära håll för så många som möjligt som har behov av dem. Därför måste vi alla hjälpas åt att bilda sådana lokala grupper på många platser i länet.


”Tillsammans ska vi hjälpa varandra till en bättre livssituation”

 

 


Styrelsen för Parkinson Dalarna avger följande verksamhetsberättelse för år 2017.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Margareta Taavola Eriksson, Mockfjärd
Vice ordförande Jan Grönberg, Avesta
Sekreterare Marianne Ohls, Falun
Kassör Ruth Björklund, Mora
Övriga ledamöter Lennart Johansson, Sundborn
Webmaster Leif Björklund, Mora
Marie Ahlholm Hanefors, Falun

Suppleanter AnneMarie Almén, Ludvika
Vakant
Vakant

Revisorer Håkan Helander, Borlänge
Elsmari Karlsson, Borlänge

Revisorsuppleant Olle Hägg, Horndal

Valberedning Lena Johansson, Sundborn
Lena Wikström. Rättvik


Inledning

Parkinson Dalarna ingår i Parkinsonförbundet som består av 26 länsföreningar med 8 969 medlemmar. Parkinson Dalarna hade vid årets början 222 medlemmar och vid årets slut 222.

Neurologmottagningen Falu lasarett

Detta år har det bara funnits en parkinsonsköterska på avdelningen och tiden har då inte räckt till för att ordna en parkinsonskola. Men förhoppningen är att det ska kunna gå att ordna under 2018.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. Dessutom har ordföranden och övriga medlemmar i styrelsen haft täta telefon- och e-postkontakter med varandra.

Övriga möten

Ordföranden har deltagit i Funktionshinderrådets; FRIDs, ordförandeträff om
Riktlinjer för bidragsansökan, Kultur- och bildningsförvaltningen, LD Hjälpmedelsutredningen, LD-hjälpmedel, Nya Beställningscentralen för sjukresor, Handikappkonsulent i LD samt Sammanträdesplan 2018. Mora sjukhus ordnade på försök en parkinsonskola under hösten. Jan och Margareta, föreningens informatörer medverkade vid en av träffarna. Förutom information om förbundet och föreningen så blev det mycket om egna symtom och vad man ska tänka på för att fungera så bra som möjligt.                         

Årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte den 11 februari 2017 i Församlingsgården, Torsång, Borlänge. Ungefär ett femtiotal medlemmar deltog.

Ordförande Margareta Taavola Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat och inledde med en parentation över de 18 medlemmar som avlidit under 2016. Det blev en stämningsfull stund som inleddes med en tyst minut och avslutades med Björn Skifs Håll mitt hjärta samtidigt som ett bildspel visades.

Därefter fortsatte de sedvanliga årsmötesförhandlingarna under ledning av Håkan Helander, ordförande, och Elsmari Karlsson, sekreterare.

Efter mötet hälsades Astrid Borg och Roger Svensson välkomna. Astrid Borg arbetade som distriktssköterska när hon fick diagnosen Parkinson. Hon bestämde sig för att lära sig allt hon kunde om sjukdomen och dela med sig den kunskapen på olika sätt. Roger Svensson, sjuksköterska och arbetat inom läkemedelsbranschen med inriktning på parkinsonmedicinering. De svarade på frågor som sänts in i förväg av medlemmarna. Tiden räckte inte till så resterande frågor och svar redovisades senare i INSIDAN.

Som avslutning på dagen bjöds det på förtäring och under tiden spelade och sjöng Ore durspelare, åtta spelmän från Rättvikstrakten, som också berättade mer eller mindre sanna historier från sin hembygd. Lena Johansson hade hand om försäljning och dragning av dagens lotterier.
Tre av de avgående styrelsemedlemmarna var närvarande och kunde avtackas med blommor.

Bertil Jöhnemark, Falun, som varit med i styrelsen i många år och i flera perioder verkat som mycket kunnig och uppskattad ordförande. Bertil har själv Parkinson sedan många år.
AnneMarie Almén, Ludvika, anhörig, har fungerat som styrelsens sekreterare och alltid engagerad. Skönt för oss att hon ändrat sig och är kvar i styrelsen men som suppleant.

Ann-Britt Hedman, Ludvika, har ägnat mycket tid till att följa sin mans medicinering och vård och berättat för styrelsen och gärna gett råd och tips till andra anhöriga.

Arne Elofsson, Krylbo, kunde inte närvara på grund av sjukdom. Han har varit medlem i många år och under en tid varit ordförande. På senare tid så har han fungerat som vice ordförande.

Christina (Kiki) Terlongo som inte heller var närvarande, lämnade också styrelsen. Hon har varit styrelsemedlem i många år, främst som NYP representant.

Direkt efteråt samlades den nya styrelsen för att konstituera sig.

Parkinsonförbundets kongress

Den 20 – 21 maj träffades länsordförande samt valda ombud på Welcome Hotel i Barkarby, Järfälla kommun för årets kongress. Från vår förening Dalarna deltog ordföranden Margareta Taavola Eriksson och ledamöterna Marie Ahlholm Hanefors och Marianne Ohls. Bertil Jöhnemark, revisorssuppleant, var också där tillsammans med sin medföljare och fru Birgit.
Till mötets ordförande valdes Håkan Jörnehed, landstingsråd i Stockholm (V) och sekreterare Anna Wedin, intern och extern kommunikation på Parkinsonförbundets kansli. Till rösträknare och tillika justerare valdes Inge Nordkvist och Lena Gårdh Sjöman.

Förutom sedvanliga kongressförhandlingar fick vi lyssna till några föreläsare. Den förste var
Christer Johansson, sjukgymnast, som berättade om sin forskning ”Balans vid tidig Parkinson”.

Kongressarbetet återupptogs och dagordningen godkändes, men den följdes inte. Tog ett tag att förstå att arbetsordningen som vi följde fanns i det uppdaterade 4-sidiga kongressdokument som delades ut vid inskrivningen. Lite rörigt emellanåt och vi hann inte med allt som det var tänkt den första Kongressdagen. På kvällen samlades alla till en utsökt kongressmiddag.

Den andra dagen föreläste logoped Ellika Schalling om sin Logopedstudie ”Tal och kommunikation vid Parkinsons sjukdom, PS.
Överläkare Sara Hall pratade om sökandet efter markörer som skulle underlägga diagnos i tidigt skede för dem med Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism atypisk parkinsonism = sjukdomar som ger symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens). Kallades tidigare Parkinson plus..
Därefter förrättades alla val. Till ny ordförande på två år valdes Eleonor Högström, distriktssköterska, 72 år från Stockholm.
NYP skulle träffas den 1 september. Det vore bra om vi också hade en NYP-representant.
Medlemsavgiften oförändrad. Allt på dagordningen avklarat.
Nya ordföranden höll tal och förklarade kongressen för avslutad.


Studiecirklar och lokala grupper

Fortfarande finns det studiecirklar och lokala grupper på ett antal orter i länet som träffas regelbundet. Aktiviteterna varierar. Några tränar kroppen andra möts för att diskutera och delge varandra erfarenheter. Varje grupp väljer själva hur de vill arbeta.  Hur ofta de träffas skiljer sig åt från grupp till grupp. Träffarna är ett sätt att få kunskap om Parkinsons sjukdom, egenvårdens betydelse, kost och motion mm.

Hemsidan och Insidan

Vår webmaster Leif Björklund har med bravur sett till att hemsidan är uppdaterad och att vår lokala tidskrift Insidan kommer ut till medlemmarna. Liksom tidigare år publicerade han 4 nummer av Insidan. Tyvärr så avgår han vid kommande årsmöte 2018. Ordförande Margareta Taavola Eriksson ansvarade för utformning och utskick av Insidan Oktober och Insidan December. Ville prova att skicka ut den som e-post. De fint utformade nummer med foton som Leif har gett ut är för ”tunga” att sända över nätet så därför blev det en enklare form på dessa blad. De som inte har någon eller har felaktiga e-postadress registrerad i medlemsregistret har fått bladen med vanliga posten.

Medlemsregistret
.
Medlemmar kan själva gå in på hemsidan och ändra sina uppgifter.
Det går också bra att kontakta Margareta Taavola Eriksson, ansvarig för föreningens medlemsregister, om något ska ändras. Viktigt att också e-postadressen är den rätta.
Den 2-3 november träffades ett flertal av länsföreningarnas registeransvariga på Quality Hotel  Winn Haninge för fortbildning. Då informerades om att det är viktigt att vi förbereder oss inför införandet av den nya dataskyddsförordningen som ska börja tillämpas i mitten av 2018.

Informatörerna

Informatörerna Jan Grönberg och Margareta Taavola Eriksson har under året varit till boendena Gruvrisgården i Falun, Örjesbogården i Grycksbo, 2 ggr till Hällsjöhemmet i Borlänge samt 2 ggr till Vinstragården i Hedemora och berättat om sina erfarenheter om Parkinsons sjukdom samt gett tips som ska underlätta för både personal och de boende. Också Karlfeldtsgymnasiets undersköterskeutbildning har fått denna information.
Det är viktigt att dessa informatörstillfällen inte kostar något. På de olika boendena poängteras att de inte har någon möjlighet att betala något. Parkinsonförbundet bidrar inte heller ekonomiskt till detta men det vore önskvärt.
23 – 24 november ordnade förbundet en återträff på Quality Hotel Winn i Haninge för alla informatörer i landet. Ungefär hälften kom. Alla var överens om att det behövs fler informatörer och en idé kom fram om att intresserade kunde vara medföljare. Det vill säga följa med informatörerna vid något tillfälle för att se vad informatörerna pratar om och hur de gör. Förbundet kommer också i vår att anordna ett utbildningstillfälle för nya informatörer.
Landstinget Dalarna

Numer kommer landstingsbidraget från Kultur och bildning, landstinget Dalarna och från och med verksamhetsåret 2018 blir det nya rutiner kring bidragsökandet. Istället för som hittills, få en viss summa per medlem, kommer bidraget att grundas på de aktiviteter vi planerar att ha. Det innebär att verksamhetsplanen måste vara klar vid ansökningstillfället på hösten.
Vid all vår externa kommunikation ska deras logga vara väl synlig.

 

Borlänge 2018-01-18

 

 
Margareta Taavola Eriksson
Ordförande


  
Leif Björklund  Ruth Björklund
Ledamot (webmaster)  ledamot (kassör)


  
Marie Ahlholm Hanefors  Jan Grönberg
Ledamot  ledamot (vice ordförande)


  
Lennart Johansson  Marianne Ohls
Ledamot  ledamot (sekreterare)


Verksamhetsplan 2018

Studiecirklarna i Borlänge, Falun (2 st), Leksand/Rättvik och Orsa/ Mora/ Älvdalen fortsätter som vanligt. Vi hoppas få igång träffar på fler orter.

Vår nuvarande webmaster Leif ansvarar för vår hemsida och vårt lokala informationsblad Insidan som utges fyra gånger per år. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och är en viktig informationskälla. Den nås via Parkinsonförbundets hemsida. Vårt lokala informationsblad Insidan är ett komplement till Parkinson Journalen och utges fyra gånger per år. Den sänds per post till våra medlemmar. Där informeras mer om vad som händer lokalt, och ambitionen är även att på ett lättillgängligt sätt informera om vad som händer inom parkinsonvården.
Leif har meddelat att han önskar avgå vid kommande årsmöte, 2018, och förhoppningsvis får vi någon annan som är beredd att ta på sig det jobbet. Skulle underlätta om det var flera som hjälptes åt med tidskriften Insidan.

Vi planerar att anordna två medlemsmöten förutom årsmötet 2018. Ett i april/maj och ett i september/oktober. Tidigare när vi hade en vecka i Tandådalen till förfogande så var det relativt enkelt att få föreläsare från olika delar av Sverige. Fjällen drog mer än vad Falun / Borlänge gör.

Så fort vår lilla folder Parkinson Dalarna av någon anledning har uppdaterats, ska de lokala kontaktpersonerna få hem det antal som behövs för att lägga ut på vårdinrättningarna och slänga de inaktuella exemplar som finns kvar där.

Fortsätter med informationen till personal inom boenden runt om i Dalarna, om hur man på bästa sätt kan göra livet lättare för de personer med Parkinson som man vårdar. Vi tar kontakt med kommunens ansvarige för omsorgsboenden och berättar vad vi vill göra. Vi får då namn och e-postadresser till enhetscheferna som vi sedan kontaktar via e-post. De som inte hört av sig till oss inom ett par veckor ringer vi upp. Några bokar tid med oss direkt medan andra återkommer eller ber oss återkomma om några månader. Några tackar nej av olika orsaker. Det är på deras arbetsplatsträffar och fortbildningstillfällen vi får komma och det är oftast efter lunch. Vi måste också äta så vi träffas på något matställe och äter lunch tillsammans i närheten av det boende vi ska till. Då förbereder vi oss även för dagens aktivitet. Vår information tar ca en timme inkl frågestund på varje ställe. Sedan tillkommer 20-30 min att koppla upp dator och projektor köra igång dator och bildspelet, som vi har som stöd när vi pratar, komma in på deras nätverk, samt plocka ihop allt igen. Efteråt sätter vi oss i en bil och pratar om hur vi tycker det gått och läser igenom allas utvärdering av vårt arbete. Sedan åker var och en hem till sitt i varsin bil då vi bor långt från varandra och inte kan inte samåka.
Det är några ställen vi varit på som vill att vi återkommer 2018 bl a de som håller i undersköterskeutbildningen i Avesta.

Styrelsen för Parkinson Dalarna avger följande verksamhetsberättelse för år 2016.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Margareta Taavola Eriksson, Mockfjärd
Vice ordförande Arne Elofsson, Krylbo
Sekreterare AnneMarie Almén, Ludvika
Kassör Ruth Björklund, Mora
Övriga ledamöter Christina Terlongou, Avesta
Jan Grönberg, Avesta
Leif Björklund, Mora

Suppleanter Bertil Jöhnemark, Falun
Ann-Britt Hedman, Ludvika
Lennart Johansson, Sundborn

Revisorer Håkan Helander, Borlänge
Elsmari Karlsson, Borlänge

Revisorsuppleant Olle Hägg, Horndal

Valberedning vakant

Inledning

Parkinson Dalarna ingår i Parkinsonförbundet som består av 25 länsföreningar med 8839 medlemmar. Parkinson Dalarna hade vid årets början 231 medlemmar och vid årets slut 222.

Neurologmottagningen Falu lasarett

Under året har neurologmottagningen Falu lasarett börjat kalla patienter två gånger per år. Första gången till neurolog och andra gången till sköterska. Det här följer Socialstyrelsen nya nationella riktlinjerna för vård vid Parkinsons sjukdom.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. Dessutom har ordföranden och övriga medlemmar i styrelsen haft täta telefon- och e-postkontakter med varandra.
Några i styrelsen har träffats och tränat lite datakunskap.

Övriga möten

Ordföranden har deltagit i ett samrådsmöte med landstinget om Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Ordföranden och Ann-Britt Hedman, suppleant, deltog i Handikappades samarbetsorgan i Dalarna, HSOs årsmöte. På Parkinsonskolan, neurologen, Falu lasarett informerade Margareta och Jan om Parkinsonförbundet och Parkinson Dalarna. Vi fick många frågor om sjukdomen och våra erfarenheter.

Årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte den 6 februari 2016 i Församlingsgården, Torsång, Borlänge. Olle Hägg, gitarr och Ingvar Furunäs, dragspel, spelade under tiden medlemmarna, ett trettiotal, samlades. Ordförande Margareta Taavola Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter parentation över avlidna medlemmar vidtog årsmötesförhandlingar under ledning av Håkan Helander, ordförande, och Elsmari Karlsson, sekreterare. Någon ny valberedning lyckades vi inte välja så styrelsen fick i uppdrag att verka som sådan tills vidare.

Årets föredragshållare var ordföranden i Parkinsonförbundet Bo Erixon.
Bo, som själv har Parkinsons sjukdom, lever ett aktivt liv och arbetar fortfarande i sin och sonens firma. Han började också informera om förbundet och försäkringen som ingår i medlemsavgiften. Han hann inte så mycket förrän en medlem tuppade av. Han kvicknade dock till innan den tillkallade ambulansen anlände och han behövde inte följa med dem.

Parkinsonförbundets ordförandekonferens

Den 21 – 22 maj genomfördes ordförandekonferensen på Långholmen i Stockholm. Tyvärr kunde ingen av oss närvara.

Förbundsordförande

I Förbundsordförandebrev i september informeras att förbundsordförande Bo Erixon har avgått med omedelbar verkan på grund av samarbetssvårigheter. Bernt Johansson gick in som tillförordnad ordförande fram till kongressen i maj 2017.


Brain-bus

För tredje och sista året har trailern med information om vår hjärna och dess sjukdomar rullat runt i Sverige. I år var det Borlänges tur. Chauffören och vår förbundssekreterare ansvarade för bemanningen och fick hjälp av Neurolog-föreningen Dalarna tisdagen den 28 juni och Parkinon Dalarna onsdagen den 29 juni.

Studiecirklar och lokala grupper

Det finns studiecirklar och lokala grupper på ett antal orter i länet som träffas regelbundet. Aktiviteterna varierar. Några tränar kroppen andra möts för att diskutera och delge varandra erfarenheter. Varje grupp väljer själva hur de vill arbeta.  Hur ofta de träffas skiljer sig åt från grupp till grupp. Träffarna är ett sätt att få kunskap om Parkinsons sjukdom, egenvårdens betydelse, kost och motion mm.

Hemsidan och Insidan

Vår webmaster Leif Björklund ser till att hemsidan är uppdaterad och att vår lokala tidskrift Insidan kommer ut till medlemmarna. Även detta år publicerade han 4 nummer av Insidan.
.
Medlemsregistret

Numera har förbundet avtal med SPAR, Statens Personadressregister, om uppdatering av vårt medlemsregister så att vi alltid har våra medlemmars aktuella folkbokföringsadress. SPAR gör detta i början av varje månad. Skickar vi ut ex Insidan mellan deras uppdateringstillfällen och en medlem har flyttat någon dag efter senaste uppdatering så skickas Insidan till gamla adressen och returneras därefter till HSO, som sköter våra utskick. Där hämtar Margareta den och sänder den till nya adressen.
Margareta Taavola Eriksson, ansvarig för föreningens medlemsregister, var torsdagen den 17 november till förbundets kansli på kurs/fortbildning om registret.

Informatörerna

Informatörerna Jan Grönberg och Margareta Taavola Eriksson har varit till boendena Herrhagsgården, Bjursåsgården, Skoghem, Kårebacken vid två tillfällen samt Gruvrisgården, alla i Falu kommun. och berättat om sina erfarenheter om Parkinsons sjukdom samt gett tips som ska underlätta för både personal och de boende.
De har även föreläst för studenter på sjuksköterskeutbildningen Högskolan Dalarna.
Det har framkommit önskemål om digitala bilder att titta på under informationerna så numera har vi en egenhändigt sammanställd PowerPoint presentation som vi testade för första gångerna vid informationstillfällena för Kårebacken. Det fungerade bra och uppskattades av de som deltog. Det var också ett bra stöd för oss informatörer.
Det är viktigt att det inte kostar omsorgsboendena något att vi kommer dit och pratar. De poängterar att de inte har någon möjlighet att betala något. Parkinsonförbundet bidrar inte heller ekonomiskt till detta men det vore önskvärt.
31/ 10 – 1/11ordnade förbundet en återträff i Sickla för alla informatörer i landet. Ungefär hälften kom. Vi i Dalarna har kommit en bra bit på väg i vårt informatörsuppdrag konstaterade vi efter att ha lyssnat på de andra. Alla var överens om att det behövs fler informatörer. Förbundet kommer att anordna ett utbildningstillfälle i vår.
Landstinget Dalarna

Från och med 2017 kommer landstingsbidraget från Kultur och bildning, landstinget Dalarna. Inför deras övertagande av bidragsverksamheten, inbjöds alla länsföreningar till Fornby folkhögskola den 14 september för att presentera sina föreningars verksamhet. Ordföranden deltog och använde vid presentationen av Parkinson Dalarna ett eget sammanställt bildspel som visade vad vi gjort första halvåret 2016 och vad vi planerat för resten av året.
Från och med verksamhetsåret 2018 blir det nya rutiner kring bidragsökandet. Istället för som idag, få en viss summa per medlem, kommer bidraget att grundas på de aktiviteter vi planerar att ha. Det innebär att verksamhetsplanen måste vara klar vid ansökningstillfället på hösten.
Vid all vår externa kommunikation ska deras logga vara väl synlig.

30-årsjubileum

Den 9 september samlades ett sjuttiotal medlemmar i församlingshemmet, Torsång. Redan i entrén bjöds det på fika. När alla satt sig i stora salen berättade Bertil och Birgit Jöhnemark om hur föreningen kom till och hur det utvecklade sig. De lämnade sedan över till Christer och Maud Eker från Lund. Christer är neurolog och har Parkinson. Maud, hans fru, är sjuksköterska. De berättade om hur det kan vara att leva tillsammans med en ständigt närvarande Mr P, vad och hur de gör för att ha ett så gott liv som möjligt. Mycket uppskattat. En god lunch följde och tid att prata med varandra. Efter kaffet på maten underhöll tre musikanter från Dalapolisens spelmän. Innan alla åkte hem hann vi med eftermiddagskaffe och äppelpaj.


Verksamhetsplan 2017

Studiecirklarna fortsätter och finns f n på de fem orterna Avesta, Borlänge, två st i Falun, Leksand/Rättvik och Orsa/ Mora/ Älvdalen. Vi försöker också få igång träffar på de större orterna Hedemora, Ludvika, Rättvik och Malung/Vansbro.

Vår webmaster Leif Björklund ansvarar för vår hemsida och vårt lokala informationsblad Insidan som utges fyra gånger per år. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och är en viktig informationskälla. Den nås via Parkinsonförbundets hemsida. Vårt lokala informationsblad Insidan, ett komplement till Parkinson Journalen, utges fyra gånger per år och skickas till våra medlemmar. Där informeras mer om vad som händer lokalt, och ambitionen är även att på ett lättillgängligt sätt informera om vad som händer inom parkinsonvården

Informatörerna, fortsätter med arbetet att informera personal inom boenden runt om i Dalarna, om hur man på bästa sätt kan göra livet lättare för de personer med Parkinson som man vårdar. Vi är inbokade att informera blivande undersköterskor i Avesta. Bra när vi får komma ut redan under utbildningen.

I mitten av maj planerar förbundet, i samarbete med vår förening, att ha en föreläsning om Parkinsons sjukdom i Falun. Parkinsonförbundet informerar om patienträttigheter och lite om Socialstyrelsens nya riktlinjer. En neurolog från Falu lasarett pratar om symtom, diagnos, olika faser samt behandlingsmöjligheter.

Planerar ett medlemsmöte i höst. Vi återkommer med tid, plats och innehåll.

Föreningens informationsverksamhet

Jan Grönberg och Margareta Taavola Eriksson är båda utbildade för att kunna informera om Parkinsons sjukdom. De har sett det som särskilt viktigt att informationen når ut till all den vårdpersonal, som vi kan komma att möta. Jan och Margareta har under 2016 och 2017 besökt ett flertal utbildningsplatser i vårt län och nu senast träffat blivande undersköterskor på Karlfeldtgymnasiet i Avesta. Besöken har varit mycket uppskattade och verksamheten fortsätter.
Margareta Taavola Eriksson är ordförande och Jan Grönberg är vice ordförande i föreningen Parkinson Dalarna.