Återkommande aktiviteter
på flera orter runt om i länet

Här får du tips  om  cirklar och gymnastik som föreningen anordnar, kanske också där du bor. Ring  kontaktpersonen på din ort, så får du vet mer. Henne eller honom hittar du på vår entrésida.

 

Som parkinsondrabbad blir man lätt isolerad. Man kanske tycker att det är en pinsam sjukdom man fått och därför inte vill visa sig utanför hemmet. Men man kan göra mycket för att hålla tillbaka sjukdomen.

 

Stimulering av hjärnaktiviteten ökar motståndskraften. Att lära sig mycket om sjukdomen gör att man blir mer observant på de olika symptom som uppträder. Då kan man sätta in motåtgärder tidigt. Att också tillhöra en grupp som har samma problem och erfarenheter ger tillfälle till samtal. Samtal som kan ge stöd i en svår situation och hjälp att bearbeta den förtvivlan man kan känna. På många platser i länet finns sådana grupper, studiecirklar eller diskussionscirklar, där man tillsammans med andra med likartade problem kan känna trygghet att öppet tala om det som plågar och oroar i tillvaron. Som medlem får du tillgång till den möjligheten.

Fysisk aktivitet är alldeles nödvändig för oss parkinsonsjuka. Sjukdomen gör att kroppens muskler stelnar och att man inte kan röra kroppen som tidigare. Allting tar efter hand längre tid att genomföra. En del får besvär med s.k. frysningar då man fastnar i en rörelse och inte kommer vidare. Andra får problem med balansen. Landstinget har tyvärr varit restriktivt att hjälpa till. Men på en del orter har vi lyckats få igång gymnastikgrupper. Ju flera som efterfrågar sådana, desto större chans har man att lyckas. Hör efter hos din kontaktman om det finns gymnastik i din närhet.

Vi anser det ytterst viktigt att aktiviteterna finns på nära håll för så många som möjligt som har behov av dem. Därför måste vi alla hjälpas åt att bilda sådana lokala grupper på många platser i länet.


”Tillsammans ska vi hjälpa varandra till en bättre livssituation”

 

 


Styrelsen för Parkinson Dalarna avger följande verksamhetsberättelse för år 2016.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Margareta Taavola Eriksson, Mockfjärd
Vice ordförande Arne Elofsson, Krylbo
Sekreterare AnneMarie Almén, Ludvika
Kassör Ruth Björklund, Mora
Övriga ledamöter Christina Terlongou, Avesta
Jan Grönberg, Avesta
Leif Björklund, Mora

Suppleanter Bertil Jöhnemark, Falun
Ann-Britt Hedman, Ludvika
Lennart Johansson, Sundborn

Revisorer Håkan Helander, Borlänge
Elsmari Karlsson, Borlänge

Revisorsuppleant Olle Hägg, Horndal

Valberedning vakant

Inledning

Parkinson Dalarna ingår i Parkinsonförbundet som består av 25 länsföreningar med 8839 medlemmar. Parkinson Dalarna hade vid årets början 231 medlemmar och vid årets slut 222.

Neurologmottagningen Falu lasarett

Under året har neurologmottagningen Falu lasarett börjat kalla patienter två gånger per år. Första gången till neurolog och andra gången till sköterska. Det här följer Socialstyrelsen nya nationella riktlinjerna för vård vid Parkinsons sjukdom.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. Dessutom har ordföranden och övriga medlemmar i styrelsen haft täta telefon- och e-postkontakter med varandra.
Några i styrelsen har träffats och tränat lite datakunskap.

Övriga möten

Ordföranden har deltagit i ett samrådsmöte med landstinget om Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Ordföranden och Ann-Britt Hedman, suppleant, deltog i Handikappades samarbetsorgan i Dalarna, HSOs årsmöte. På Parkinsonskolan, neurologen, Falu lasarett informerade Margareta och Jan om Parkinsonförbundet och Parkinson Dalarna. Vi fick många frågor om sjukdomen och våra erfarenheter.

Årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte den 6 februari 2016 i Församlingsgården, Torsång, Borlänge. Olle Hägg, gitarr och Ingvar Furunäs, dragspel, spelade under tiden medlemmarna, ett trettiotal, samlades. Ordförande Margareta Taavola Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter parentation över avlidna medlemmar vidtog årsmötesförhandlingar under ledning av Håkan Helander, ordförande, och Elsmari Karlsson, sekreterare. Någon ny valberedning lyckades vi inte välja så styrelsen fick i uppdrag att verka som sådan tills vidare.

Årets föredragshållare var ordföranden i Parkinsonförbundet Bo Erixon.
Bo, som själv har Parkinsons sjukdom, lever ett aktivt liv och arbetar fortfarande i sin och sonens firma. Han började också informera om förbundet och försäkringen som ingår i medlemsavgiften. Han hann inte så mycket förrän en medlem tuppade av. Han kvicknade dock till innan den tillkallade ambulansen anlände och han behövde inte följa med dem.

Parkinsonförbundets ordförandekonferens

Den 21 – 22 maj genomfördes ordförandekonferensen på Långholmen i Stockholm. Tyvärr kunde ingen av oss närvara.

Förbundsordförande

I Förbundsordförandebrev i september informeras att förbundsordförande Bo Erixon har avgått med omedelbar verkan på grund av samarbetssvårigheter. Bernt Johansson gick in som tillförordnad ordförande fram till kongressen i maj 2017.


Brain-bus

För tredje och sista året har trailern med information om vår hjärna och dess sjukdomar rullat runt i Sverige. I år var det Borlänges tur. Chauffören och vår förbundssekreterare ansvarade för bemanningen och fick hjälp av Neurolog-föreningen Dalarna tisdagen den 28 juni och Parkinon Dalarna onsdagen den 29 juni.

Studiecirklar och lokala grupper

Det finns studiecirklar och lokala grupper på ett antal orter i länet som träffas regelbundet. Aktiviteterna varierar. Några tränar kroppen andra möts för att diskutera och delge varandra erfarenheter. Varje grupp väljer själva hur de vill arbeta.  Hur ofta de träffas skiljer sig åt från grupp till grupp. Träffarna är ett sätt att få kunskap om Parkinsons sjukdom, egenvårdens betydelse, kost och motion mm.

Hemsidan och Insidan

Vår webmaster Leif Björklund ser till att hemsidan är uppdaterad och att vår lokala tidskrift Insidan kommer ut till medlemmarna. Även detta år publicerade han 4 nummer av Insidan.
.
Medlemsregistret

Numera har förbundet avtal med SPAR, Statens Personadressregister, om uppdatering av vårt medlemsregister så att vi alltid har våra medlemmars aktuella folkbokföringsadress. SPAR gör detta i början av varje månad. Skickar vi ut ex Insidan mellan deras uppdateringstillfällen och en medlem har flyttat någon dag efter senaste uppdatering så skickas Insidan till gamla adressen och returneras därefter till HSO, som sköter våra utskick. Där hämtar Margareta den och sänder den till nya adressen.
Margareta Taavola Eriksson, ansvarig för föreningens medlemsregister, var torsdagen den 17 november till förbundets kansli på kurs/fortbildning om registret.

Informatörerna

Informatörerna Jan Grönberg och Margareta Taavola Eriksson har varit till boendena Herrhagsgården, Bjursåsgården, Skoghem, Kårebacken vid två tillfällen samt Gruvrisgården, alla i Falu kommun. och berättat om sina erfarenheter om Parkinsons sjukdom samt gett tips som ska underlätta för både personal och de boende.
De har även föreläst för studenter på sjuksköterskeutbildningen Högskolan Dalarna.
Det har framkommit önskemål om digitala bilder att titta på under informationerna så numera har vi en egenhändigt sammanställd PowerPoint presentation som vi testade för första gångerna vid informationstillfällena för Kårebacken. Det fungerade bra och uppskattades av de som deltog. Det var också ett bra stöd för oss informatörer.
Det är viktigt att det inte kostar omsorgsboendena något att vi kommer dit och pratar. De poängterar att de inte har någon möjlighet att betala något. Parkinsonförbundet bidrar inte heller ekonomiskt till detta men det vore önskvärt.
31/ 10 – 1/11ordnade förbundet en återträff i Sickla för alla informatörer i landet. Ungefär hälften kom. Vi i Dalarna har kommit en bra bit på väg i vårt informatörsuppdrag konstaterade vi efter att ha lyssnat på de andra. Alla var överens om att det behövs fler informatörer. Förbundet kommer att anordna ett utbildningstillfälle i vår.
Landstinget Dalarna

Från och med 2017 kommer landstingsbidraget från Kultur och bildning, landstinget Dalarna. Inför deras övertagande av bidragsverksamheten, inbjöds alla länsföreningar till Fornby folkhögskola den 14 september för att presentera sina föreningars verksamhet. Ordföranden deltog och använde vid presentationen av Parkinson Dalarna ett eget sammanställt bildspel som visade vad vi gjort första halvåret 2016 och vad vi planerat för resten av året.
Från och med verksamhetsåret 2018 blir det nya rutiner kring bidragsökandet. Istället för som idag, få en viss summa per medlem, kommer bidraget att grundas på de aktiviteter vi planerar att ha. Det innebär att verksamhetsplanen måste vara klar vid ansökningstillfället på hösten.
Vid all vår externa kommunikation ska deras logga vara väl synlig.

30-årsjubileum

Den 9 september samlades ett sjuttiotal medlemmar i församlingshemmet, Torsång. Redan i entrén bjöds det på fika. När alla satt sig i stora salen berättade Bertil och Birgit Jöhnemark om hur föreningen kom till och hur det utvecklade sig. De lämnade sedan över till Christer och Maud Eker från Lund. Christer är neurolog och har Parkinson. Maud, hans fru, är sjuksköterska. De berättade om hur det kan vara att leva tillsammans med en ständigt närvarande Mr P, vad och hur de gör för att ha ett så gott liv som möjligt. Mycket uppskattat. En god lunch följde och tid att prata med varandra. Efter kaffet på maten underhöll tre musikanter från Dalapolisens spelmän. Innan alla åkte hem hann vi med eftermiddagskaffe och äppelpaj.


Verksamhetsplan 2017

Studiecirklarna fortsätter och finns f n på de fem orterna Avesta, Borlänge, två st i Falun, Leksand/Rättvik och Orsa/ Mora/ Älvdalen. Vi försöker också få igång träffar på de större orterna Hedemora, Ludvika, Rättvik och Malung/Vansbro.

Vår webmaster Leif Björklund ansvarar för vår hemsida och vårt lokala informationsblad Insidan som utges fyra gånger per år. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och är en viktig informationskälla. Den nås via Parkinsonförbundets hemsida. Vårt lokala informationsblad Insidan, ett komplement till Parkinson Journalen, utges fyra gånger per år och skickas till våra medlemmar. Där informeras mer om vad som händer lokalt, och ambitionen är även att på ett lättillgängligt sätt informera om vad som händer inom parkinsonvården

Informatörerna, fortsätter med arbetet att informera personal inom boenden runt om i Dalarna, om hur man på bästa sätt kan göra livet lättare för de personer med Parkinson som man vårdar. Vi är inbokade att informera blivande undersköterskor i Avesta. Bra när vi får komma ut redan under utbildningen.

I mitten av maj planerar förbundet, i samarbete med vår förening, att ha en föreläsning om Parkinsons sjukdom i Falun. Parkinsonförbundet informerar om patienträttigheter och lite om Socialstyrelsens nya riktlinjer. En neurolog från Falu lasarett pratar om symtom, diagnos, olika faser samt behandlingsmöjligheter.

Planerar ett medlemsmöte i höst. Vi återkommer med tid, plats och innehåll.

 

 

 

Föreningens informationsverksamhet

Jan Grönberg och Margareta Taavola Eriksson är båda utbildade för att kunna informera om Parkinsons sjukdom. De har sett det som särskilt viktigt att informationen når ut till all den vårdpersonal, som vi kan komma att möta. Jan och Margareta har under 2016 och 2017 besökt ett flertal utbildningsplatser i vårt län och nu senast träffat blivande undersköterskor på Karlfeldtgymnasiet i Avesta. Besöken har varit mycket uppskattade och verksamheten fortsätter.
Margareta Taavola Eriksson är ordförande och Jan Grönberg är vice ordförande i föreningen Parkinson Dalarna.