Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida!

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
e-post toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 41
e-post kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
e-post mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
e-post ​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
e-post ha.carlsson@telia.com

Torbjörn Grafström (suppleant)
Tel 0707-56 17 09
e-post torbjorn.grafstrom@gmail.com

Susanne Johansson (suppleant)
e-post sussijohansson@msn.com


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Kent Madsén (revisorsersättare).

Tel 0762-37 91 20

Thomas Hernström (revisorsersättare).

Tel. 9761-93 91 28

 

 

 

Statistik från medlemsregistret
2019-03-05

278 Medlemmar
178 Parkinsonsjuka
  73 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  13 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
156 Kvinnor
122 Män

 

AKTUELLT


                                             

2019-03-01

Årsmötet

Efter avslutade årsmötesförhandlingar pratade Marie Fredriksen om vikten av att röra sig. Hon visade olika rörelser både liggande, sittande och stående. Hon berättade även om verksamheten på Rörelse och hälsa neurorehab.

 

2019-03-07

Årsmötesprotokoll för Östergötlands Parkinsonförening
28 februari 2019

1. Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Berggren.

2.  Thomas Berggren valdes att leda förhandlingarna.

3. Till protokollförare utsågs Staffa Carlegrim.

4.  Cirkulerad närvarolista beslutades utgöra röstlängd.
     Till rösträknare utsågs Hans Carlsson och Mitte Trygg.

5. Hans Carlsson och Mitte Trygg valdes att justera årsmötesprotokoll jämte ordföranden.

6. Dagordning lik föregående år fastställdes.

7. Årsmötet ansågs behörigt utlyst. Personlig kallelse via brev.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande.
Under året har utflykter till Naturum Tåkern och Flygvapenmuseet anordnats, den sistnämnda        med jultallrik. Styrelsen har träffat angränsande länsföreningar för diskussion med förbundet. Grupperna i länet har haft egna aktiviteter. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

9. Kassören Kerstin Kalered redovisade föreningens ekonomi.
Föregående år gav ett överskott på nära 60 tkr. Innevarande år minskar bidraget från Region Öst med drygt 25 tkr. Föreningens kassabehållning är betryggande c:a 280 tkr  1/1 -19.  Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

10. Revisor Torvald Engvall presenterade revisorernas berättelse. Den godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

11. Årsmötet beslöt att verksamhetsårets vinst förs över till kommande räkenskapsår.

12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

13. Tomas Berggren presenterade verksamhetsplanen för 2019. Denna godkändes.
14. Arvoden. Styrelsen har inga arvoden.

15. Telefonersättningar utgår normalt inte.

16. Reseersättning. Ersättning utgår för faktiska utlägg i styrelsens regi. Om egen bil användes utgår ersättning med det belopp per mil som skatteverket beslutat ska vara skattefritt.

17. Val av funktionärer i föreningen
Styrelseordförande (1 år) omvaldes Thomas Berggren.
Styrelseledamot och kassör (2 år) valdes Kerstin Kalered
Styrelsesuppleant (2 år) valdes Torbjörn Grafström
Styrelseledamöter Hans Carlsson, Mitte Trygg, Staffan Carlegrim
  (har mandat till 2020)
Styrelsesuppleanter Pernilla Gustafsson, Susanne Johansson
  (har mandat till 2020)
Revisor är Torvald Engvall
Ersättare till revisor (1 år) valdes Kent Madsen och Thomas Hernström

Inga förslag till valberedning framkom, varför årsmötet likt tidigare år lät styrelsen besluta om valberedning, alternativt själv utgöra valberedning.

18. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift.
Årsmötet förordade oförändrad avgift.

19. Kassörens förslag till budget för 2019 godkändes.

20. Motioner. Inga motioner hade inkommit.

21. Övriga förslag.
Finansiering av lokalgruppernas verksamhet diskuterades. Förslag framfördes om en årlig budgeterad summa för varje grupp. Inget skarpt konkret beslut fattades, utan mötets uppfattning kan sammanfattas: Mindre enstaka utlägg redovisas till kassör efter eget beslut. Större och återkommande kostnader diskuteras med kassör.

22. Inga förslag till ombud till andra organisationer förelåg

23. Mötet avslutades

Linköping den 28 februari 2019

Vid protokollet:         Ordförande
Staffan Carlegrim    Thomas Berggren

Justeras                   Justeras
Hans Carlsson         Mitte Trygg

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Linköping: Thomas Berggren 0762-978120

Norrköping: Gun Creutz 011-161527

Mjölby: Kjell-Erik Johansson tel 0142-57092

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797, epost: tryggen@boremail.com

LOKALA GRUPPER


Linköpingsgruppen träffas sista torsdagen i månaden kl 17.00.
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Kontaktperson: Thomas Berggren 0762-97 81 20

Mjöbygruppen träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 0142-570 92

Norrköpingsgruppen träffas onsdag ojämn vecka kl 14.00
Plats: Idrottens hus, Klockartorpet.
Kontaktperson: Gun Kreutz 011-161 27