Kongress 2019

Härmed utlyses Parkinsonförbundets Kongress 18-19 maj 2019, på Quality Hotel Nacka, Stockholm. Kongressen är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ. Kallelse och dagordning delges medlemmarna tre månader före kongressen.

På kongressen beslutas om förbundets verksamhet under de närmaste åren och vi väljer ordförande, ledamöter och ersättare.
Kongressen består av länsordförandena samt valda ombud. Varje länsförening äger rätt att utöver ordföranden utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Ombuden utses på länsföreningens årsmöte.

Alla medlemmar har rätt att närvara och har yttranderätt vid kongressförhandlingarna.

Var med och påverka

Du som är medlem i Parkinsonförbundet har här en möjlighet att påverka förbundets verksamhet. Det gör du genom att lämna en motion till kongressen. Motionen ska dock först vara behandlad av din länsförenings årsmöte, efter beredning av den egna föreningsstyrelsen.

Om motionen avslagits på länsnivå har du rätt att själv inlämna din motion till förbundsstyrelsen, med tillägg att den behandlats och avslagits av parkinsonföreningens årsmöte, med angivande av datum och skäl. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 mars 2019.


Dokument


Kallelse (pdf)

Anmälningsblankett (pdf)

Antal ombud per län (pdf)

DAGORDNING


Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma:

1. Kongressens öppnande.
2. Val av ordförande för kongressen.
3. Val av sekreterare för kongressen.
4. Val av två rösträknare.
5. Val av två justerare, vilka jämte mötesordförande justerar kongressprotokollet.
6. Fastställande av dagordning.
7. Upprop och fastställande av röstlängd.
8. Fråga om kongressens behöriga utlysning.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Styrelsens ekonomiska redovisning.
11. Revisorernas berättelse.
12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disponering av årets resultat.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
14. Redovisning av kommande års verksamhetsplan.
15. Fastställande av arvoden.
16. Fastställande av telefonersättning.
17. Fastställande av reseersättningar.
18. Val av:
a. ordförande två år
b. ledamöter två år
c. styrelseersättare två år
d. internrevisorer två år
e. revisorsersättare två år
f. externrevisor två år
g. valberedning två år
19. Fastställande av medlemsavgift.
20. Fastställande av innevarande års budget.
21. Behandling av motioner till kongress.
22. Ärenden som förbundsstyrelsen hänskjuter till kongressen.
a. Ändring av stadgar
23. Val av ombud till andra organisationer.
24. Nästa kongress, tid och plats.
25. Kongressens avslutning.