Framtidsfullmakt

 

De flesta människorna drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att sköta om sig själv och sin ekonomi. 

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.

 

  • En konsekvens av införandet av framtidsfullmakter blir att bank-och generalfullmakter kommer att förlora sin verkan i den mån de är tänkta att användas vid beslutsoförmögenhet.

 

  • Framtidsfullmakten är ett privat alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

 

  • Tvärtemot vanliga fullmakter som upphör att gälla när den som lämnat fullmakten drabbas av beslutsoförmögenhet fungerar framtidsfullmakten så att den kan användas först när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta om de angelägenheter som i framtidsfullmakten uppdras åt annan person.

 

  • En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknas i två vittnens närvaro. För att kunna upprätta en giltig framtidsfullmakt krävs att man fyllt 18 år och att man vid upprättande av fullmakten har för förmågan att ha hand om sina angelägenheter. Det gäller därför att upprätta, göra ändringar och tillägg till framtidsfullmakten i tid innan förmågan att fatta självständiga beslut försvinner.

Läs mer om framtidsfullmakt här

Konsumenternas.se

Demensförbundet

Swedishbankers.se

Sveriges Riksdag, Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

 

 

Exempel på framtidsfullmakt

Mall framtidsfullmakt (pdf)

Det kan vara bra att kontakta en jurist för att utforma framtidsfullmakten så det passar just dig.