Om Parkinsonförbundet


Verksamhetsbeskrivning

 

Syfte och mål

Parkinsonförbundet är en ideell riksorganisation med huvudsakligt syfte att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och atypisk parkinsonism atypisk parkinsonism = sjukdomar som ger symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens). Kallades tidigare Parkinson plus., och deras anhöriga.

 

Organisation

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vartannat år. Kongressen väljer ordförande (2 år) och styrelse (2 år). På det första, konstituerande mötet väljer styrelsen övriga befattningar. 

Medlemmarna är anslutna dels till förbundet, dels till en av de 24 länsföreningar som täcker hela landet. Länsföreningar är självständiga juridiska enheter med egen styrelse som väljs av länsföreningens årsmöte.

Ett landsomfattande nätverk, Yngre Parkinson (Nätverket för personer i yrkesverksam ålder) representerar sina medlemmars intressen. Är garanterad minst en plats i förbundsstyrelsen.

 

Parkinsonfonden

Parkinsonförbundets forskningsfond med dess insamlingsfond, Parkinsonfonden, verkar för att ekonomiskt stödja svensk klinisk parkinsonforskning i landet. Vetenskapskommittén som består av framstående forskare från landets olika kliniker och fakulteter granskar inkomna ansökningar och garanterar att medlen går till lovande kliniska forskare i Sverige. Parkinsonfonden är befriad från arvs- och gåvoskatt och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

 

Ekonomi

Betalning av medlemsavgifter sker till förbundet som överför större delen till länsföreningarna. Förbundets intäkter kommer från medlemsavgifter, statsbidrag, arv och gåvor.

 

Kommunikation

I förbundets kommunikation spelar Parkinsonjournalen en viktig roll. Tidningen utkommer med fyra nummer per år. De större länsföreningarna publicerar egna länstäckande informationsblad.

Många av medlemmarna har ingen vana av att söka information via internet eller av att använda e-post. För yngre nytillkommande medlemmar är det däremot viktiga och naturliga informationskanaler. Vår webbplats öppnar dörren mot effektivare information och kommunikation.

 

Kansliet

Kansliet är förbundets kontor och sköter mötes-, konferens- och utbildningsplanering, myndighets- och organisationskontakter på central nivå. Kansliet sköter också administrationen av Parkinsonjournalen, korrespondens, telefonväxel, medlemsregister och butiken.

Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet är ett handikappförbund med cirka 9000 medlemmar i 24 länsföreningar. Vi informerar, stödjer forskning, uppmuntrar och hjälper dem som drabbats av sjukdomen. Förbundet arbetar med att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka, för personer med parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar bland annat motoriken och koordinationen. Symtomen är olika för var och en, men stelhet, skakningar och långsamma rörelser är huvudsymtom. Symtomen kan mildras med mediciner och andra behandlingar men ännu finns inga botemedel. I Sverige finns cirka 20.000 personer med Parkinson. Främst drabbas personer över 50 år.

►Stadgar  (pdf)

Innehåller stadgar för förbundet, länsföreningar och lokalföreningar.
 


►Förbundsstyrelsen

►Kontaktuppgifter kansliet

►Våra länsföreningar

►Valberedning

Läs om förbundets verksamhet

 

Vill du ge en minnesgåva?

Ring 08-666 20 78 eller ge gåvan on-line på fondens hemsida.