Om Parkinsonförbundet


Verksamhetsbeskrivning

 

Syfte och mål

Parkinsonförbundet är en ideell riksorganisation med huvudsakligt syfte att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och atypisk parkinsonism, och deras anhöriga.

 

Organisation

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vartannat år. Kongressen väljer ordförande (2 år) och styrelse (2 år). På det första, konstituerande mötet väljer styrelsen övriga befattningar. 

Medlemmarna är anslutna dels till förbundet, dels till en av de 24 länsföreningar som täcker hela landet. Länsföreningar är självständiga juridiska enheter med egen styrelse som väljs av länsföreningens årsmöte.

En landsomfattande tvärorganisation, NYP (Nätverket för personer i Yrkesverksam ålder med Parkinson) representerar sina medlemmars intressen. Är garanterad minst en plats i förbundsstyrelsen.

 

ParkinsonFonden

Parkinsonförbundets forskningsfond med dess insamlingsfond, Parkinsonfonden, verkar för att ekonomiskt stödja svensk klinisk parkinsonforskning i landet. Vetenskapskommittén som består av framstående forskare från landets olika kliniker och fakulteter granskar inkomna ansökningar och garanterar att medlen går till lovande kliniska forskare i Sverige. Parkinsonfonden är befriad från arvs- och gåvoskatt och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

 

Ekonomi

Betalning av medlemsavgifter sker till förbundet som överför större delen till länsföreningarna. Förbundets intäkter kommer från medlemsavgifter, statsbidrag, arv och gåvor.

 

Kommunikation

I förbundets kommunikation spelar Parkinsonjournalen en viktig roll. Tidningen utkommer med fyra nummer per år. De större länsföreningarna publicerar egna länstäckande informationsblad.

Många av medlemmarna har ingen vana av att söka information via internet eller av att använda e-post. För yngre nytillkommande medlemmar är det däremot viktiga och naturliga informationskanaler. Vår webbplats öppnar dörren mot effektivare information och kommunikation.

 

Kansliet

Kansliet är förbundets kontor och sköter mötes-, konferens- och utbildningsplanering, myndighets- och organisationskontakter på central nivå. Kansliet sköter också administrationen av Parkinsonjournalen, korrespondens, telefonväxel, medlemsregister och butiken.

ParkinsonFörbundet

Parkinsonförbundet har 8500 medlemmar. Av dessa är 5500 parkinsonsjuka. Förbundet finns representerat i hela landet och verkar för att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka och personer med parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga.

 

►Stadgar  (pdf)
 


►Förbundsstyrelsen

►Kontaktuppgifter kansliet

►Våra länsföreningar

►Valberedning

Läs om förbundets verksamhet

 

Vill du ge en minnesgåva?

Ring 08-666 20 78 eller ge gåvan on-line på fondens hemsida.