Värmland

 

Årsmötesprotokoll för Parkinson Värmland

Tid: Tisdagen den 19/2  2013 kl 18:00

Plats: Klaraborg i Karlstad

 

Sekreterare:
Lars J Johansson
Harkevålsvägen 17
66532 Kil
Tfn: 0554-126 68 mob. 070-240 48 01
E-postadress: julius.johansson@bredband.net

Årsmötesmötesprotokoll Parkinson Värmland
Tid: tisdagen den 19 februari 2013 kl 18:00
Plats: Klaraborgs herrgård i Karlstad

Deltagare: Se separat närvarolista

Protokoll delges den nyvalda styrelsen:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordföranden Sonja Sakari hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet för öppnat.

Peter Haasma höll en parentation över de 14 medlemmar, som avlidit under 2012 och de hedrades med ett tänt ljus en tyst minut.

De avlidna var:
Bernt Pihlblad
Ulf Kulling
Solweig Tanner
Margareta Skane
Mary Ann östergren
Olle Edfors
Alf Sund
Elsy Nordström
Per Arne Sundin
Olof Kallin
Tore Lundqvist
Per Åke Lindström
Erik Gustavsson
Elisabeth Westling
…………………………………………………………………………………………………..

§ 1 Val av ordförande för årsmötet:
Till att leda årsmötet valdes Peter Haasma.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare:
Till att föra dagens protokoll valdes Lars Johansson.

§ 3 Val av rösträknare:
Till rösträknare valdes Bo Lindell och Rune Jönsson.

§4 Val av justerare:
Till att jämte ordföranden justera dagen protokoll utsågs Bo Lindell och Rune Jönsson.

§5 Fastställande av dagordning:
Den dagordningen, som hade gått ut tillsammans med kallelsen till årsmötet fastställdes efter att två punkter 22 och 23 lagts till. Se bil. nr 1

§6 Upprop och fastställande av röstlängd:
En lista skickades runt där de närvarande skrev in sina namn. Totalt 22 medlemmar hade infunnit sig till årsmötet. Listan utgör samtidigt röstlängd. Se bil. nr 2

§7 Fråga om mötets behöriga utlysande:
Kallelse har utgått en månad före årsmötet och det konstaterades att mötet var i vederbörlig ordning utlyst.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen. En del smärre sakfel upptäcktes och efter justering godkändes verksamhetsberättelsen. Se bil. nr 3.

§9 Styrelsens ekonomiska redovisning:
Kassören Sune Andersson redogjorde för ekonomin. Året slutade med ett överskott på 29 810.20. Behållningen vid årets slut var 98 113:-kronor.
Se bil. nr 4

§10 Revisorernas berättelse
Marianne Andrésen läste upp revisorernas berättelse. De föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Se bil. nr 5

§11 Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av årets resultat:
Se punkt 9 ovan. Kapitalet överförs på 2013 års verksamhet.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas berättelse.

§13 Redovisning av verksamhetsplanen för år 2011.
Lars Johansson redogjorde för verksamhetsplanen för 2013. Planen godkändes och lades till handlingarna.
Se bil. nr 6

§14 Fastställande av arvoden:
Inga arvoden förekommer.

§15 Fastställande av telefonersättningar:
Det beslutades att styrelsen erhåller 3000:- kronor i ersättning för telefon och internetuppkopplingar. Styrelsen gavs mandat att själva bestämma hur pengarna skall fördelas.

§16 Fastställande av reseersättningar:
Vid resor i föreningens tjänst godkände mötet att skatteverkets normer på 18:50  per mil skall tillämpas.

§17 Val:
 
Ordförande:
Sonja Sakari, Karlstad  Omväljes på 1 år t.o.m. 2013

Ledamöter:
Bo Lindell   omval på två år t.o.m. 2014
Lars Johansson  vald t.o.m.   2013
Jan Erik Bodin  nyval t.o.m.   2014
Sune Andersson   omval t.o.m.   2014
Anna Maria Roslund Kallin omval t.o.m.  2014
Margareta Lilja  fyllnadsval t.o.m.  2013
Hans Forsberg  vald t.o.m.  2013
Krister Karlsson repr. för NYP nyval t.o.m.  2013

Suppleanter:
Rolf Magnusson  omval t.o.m.  2013
Rune Jönsson  omval t.o.m.  2013
Astrid Bergman   nyval t.o.m.  2013

Revisorer:
Mats Eriksson  nyval t.o.m.  2013
Marianne Andrésen  nyval t.o.m.   2013

Revisorsuppleant:
Rune Gunnarsson  nyval t.o.m.   2013

Valberedning:
Fortfarande har vi inte lyckats få till stånd en valberedning. Styrelsen gavs i uppdrag att snarast försöka få tag på intresserade personer. Valberedningen bör bestå av minst tre personer med spridning över länet.

§18 Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift:
Mötet föreslog oförändrad medlemsavgift.

§19 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013:
Sune Andersson redovisade det förslag till budget den avgående styrelsen tagit fram. Förslaget ökades med de 3000:- kronor i telefonersättning, som beviljats styrelsen. Budgeten stannar då på 83 700:- vilket ger ett minusresultat för 2013 på 3000:-. Se Bil. 7

§20 Behandling av motioner till årsmötet:
Några motioner till årsmötet förelåg inte.

§21 Styrelsens övriga förslag till årsmötet:
Några övriga förslag förelåg inte.

§22 Val av ombud till andra organisationer:
Styrelsen gavs i uppdrag att själva välja ombud.

§23 Val av ombud till förbundets kongress:
Förutom ordföranden får vi skicka 3 st. representanter.  Mötet beslutade att Marianne Haasma och Bo Lindell samt en ännu inte namngiven representant från Arvika åker på kongressen. Kostnaden för dessa läggs på resp. lokalförening.

§24 Nästa årsmöte:
Nästa årsmöte kommer att hållas den 18 feb. 2014. Platsen blir Klaraborg i  Karlstad och tiden kl 18:00.

§25 Mötets avslutande:
Den omvalda ordföranden tackade för förnyat förtroende och förklarade mötet  för avslutat.

Efter mötet överräckte Sonja Sakari en present till de avgående ledamöterna Håkan Andersson och Sören Arvidsson som tack för den tid de varit med i styrelsearbetet.
Den avgående revisorn Lennart Linnman var inte närvarande och Karlstadsföreningen gavs i uppdrag att tacka honom vid lämpligt tillfälle.
   .
Karlstad den 19/2 2013

……………………………  ……………………………………
Peter Haasma   Lars Johansson
ordförande    sekreterare

………………………    …………………………………..
Bo Lindell    Rune Jönsson
justerare justerare