Personnumret behövs i Medlemsregistret

2012-12-14 lämnade vi Club On Web som leverantör för medlemsregistret och vår nya leverantör är Föreningssupport. Under hösten la Föreningssupport upp och förde över uppgifter till vårt nya register.

Fel ålder

Det var i detta sammanhang vi uppmärksammade ett stort antal medlemmar med födelsedatumet 1900-01-01 d v s 112 år gamla. Detta innebär att vi haft fel angivelser för bl a medelåldern i förbundet och att vi tagit ut ett antal felaktiga statistikuppgifter. Till detta kommer att vi för ett mycket stort antal medlemmar saknar de fyra sista siffrorna i personnummret. Detta innebär att vi inte kan köpa adressuppdateringar m m via Statens Person och Adressregister SPAR. Om vi kan köpa uppdatering kommer förbundet ifrån de hundratals återsända tidningar/medlemsförsändelser och upprörda och ledsamma samtal och brev från anhöriga i samband med olika utskick som tex medlemsavgiftsavierna.

Fullständigt personnmummer

Det var med anledning av ovanstående som förbundsstyrelsen i augusti tog beslutet om att vårt nya medlemsregister skall innehålla det fullständiga personnumret. Detta har som vi förstått lett till mycket upprörda känslor hos dem som inte vill uppge de fyra sista siffrorna. Därför vill vi förtydliga att förbundet omfattas av Personuppgiftslagens mycket stränga regler om upprättande av register och dess användande, vilket innebär:

Personuppgiftslagen gäller fullt ut

Att fr om den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen fullt ut för vår verksamhet. De personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap registreras i vårt medlemsregister. Personuppgifterna som finns i medlemsregistret används som underlag i vårt interna arbete. ParkinsonFörbundet strävar efter serva våra medlemmar på bästa möjliga sätt. För att kunna göra detta behöver vi kunna kommunicera med medlemmarna med tex riktade utskick.

Fungerande medlemsregister - bättre service.

För att vi skall kunna ha ett väl fungerande medlemsregister krävs att vi har kompletta och korrekta uppgifter. Eftersom ett personnummer som innehåller tio siffror är unikt för varje person, kan vi undvika förväxlingar av medlemmar och även dubbelregistreringar.

Personuppgifterna kan komma att uppdateras genom inhämtning av uppgifter från statens person och adressregister SPAR som är kopplat till folkbokföreingen. Detta kan komma att ske någon gång per år för att vara säkra på korrekta uppgifter vid stora utskick som tex medlemsavgiftsaviseringen.

Personuppgifter kan lämnas ut för forskning

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för forskning och statistikändamål när behandling godkänts av en forskningsetisk kommitté eller annan instans som i betydande omfattning finansierar forskning eller efter särskilt beslut av förbundsstyrelsen. Vid bearbetning och redovisning av forskningsresultat är dessa sammanställningar alltid avidentifierade.

Personuppgifter lämnas inte ut för indirekt eller direkt marknadsföring.

Hjälp oss sprida denna information för att stilla oron för utlämnande av personnumret.

Finns det någon enstaka som av olika skäl inte kan uppge de fyra sista siffrorna så kommer dessa inte att uteslutas. Men vi hoppas att ni som länsföreningar kan förklara hur registret används och att vårt behov av hela personnumret möjliggör att vi undviker en massa dubbelarbete och besvikels/irritation för felaktiga utskick p g a att medlemsregistret inte är uppdaterat.

 Diagnos och behandlingsform lämnas inte ut

Det finns ett antal länsföreningar som i samband med övergången till det nya medlemsregistret velat ha uppgifter om diagnos och behandlingsform inlagt i registret. Det kommer vi inte att göra. Däremot kommer vi att skilja på Parkinsonsjuka, anhöriga, stödmedlemmar med eller utan information samt övriga tex prenumeranter på tidningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »SPAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Folkbokföringen

 

 

 
 

»Ett svenskt Parkinsonregister – Först i världen