Reviderad på årsmötet 2010-03-01

STADGAR FÖR ÖRNSKÖLDSVIKS LOKALFÖRENING AV PARKINSONFÖRENINGEN ÅNGERMANLAND


§ 1. FÖRENINGEN
Föreningens namn är Parkinson Örnsköldsvik och är en förening inom ParkinsonFörbundet, (hädanefter kallat PF) som är en ideell och demokratisk organisation och är partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obunden.
Parkinsonföreningen är en sammanslutning av enskilda personer, parkinsonsjuka och deras anhöriga.

§2 SÄTE
Föreningen har sitt säte, där styrelsen vanligtvis sammanträder

§3 ÄNDAMÅL
Föreningen har till uppgift att med ledning av föreningens årsmötesbeslut,
stadgar och målsättningsprogram arbeta för de parkinsonsjukas
och de anhörigas intressen på det lokala och regionala planet,
att utöva intressepolitik på lokal och regional nivå,
att informera om föreningens och PF:s verksamhet,
att rekrytera nya medlemmar i alla åldersgrupper,
att initiera lokala samtalscirklar för parkinsonsjuka och deras anhöriga,
att bidra till ökad information mellan föreningarna, söka bilda nya grupper
samt stödja och stimulera gemensamt arbete inom region och förbund

§ 4 MEDLEMSKAP
ParkinsonFöreningen utgörs av Parkinsonsjuka och deras anhöriga
samt av personer som genom sitt arbete eller på annat sätt
kommer i kontakt med Parkinsons sjukdom.
Medlem registreras på den förening som är ansluten till PF.
Medlem representeras i PF via sin förening.
Som medlem räknas alla som betalt årets medlemsavgift.
Medlem som inte betalt sin medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen och därmed också sitt medlemskap i PR


§ 5 UTGÅR.

Gäller ej lokalförening

§ 6 UTESLUTNING
Bryter enskild medlem mot stadgarna, skadar förbundet eller föreningen, eller motarbetar dess ändamål, kan föreningsstyrelsen utesluta denne ur organisationen. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan till prövning av förbundets kongress genom anmälan till förbundsstyrelsen inom 3 månader räknat från det att meddelande om uteslutning sänts till berörd medlem. Medlem som uteslutits ur organisationen förlorar omedelbart sin
rätt att delta i överläggningar och beslut.
Ej betald medlemsavgift leder till uteslutning.


§ 7 ORGANISATION
Beslutande organ i föreningen är årsmöte och styrelse.

§ 8 STYRELSE
Föreningens verksamhet leds av styrelsen, som består av ordföranden
och ett jämnt antal ordinarie ledamöter. Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år.            

De övriga ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år.                                                                                             

Ersättare väljs av årsmötet för en tid av ett år.                                                                                           

Av styrelse och av ersättare bör en majoritet vara parkinsonsjuka.
Mandattiden för styrelsen bestäms så att halva antalet ledamöter väljs vid ett årsmöte och den andra halvan vid nästa årsmöte.
Kassör utses av årsmötet. Övriga poster i styrelsen, t ex vice ordförande och sekreterare,
utses vid konstituering inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.                                                      

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.                                                                 

Årsmötet väljer varje år två revisorer och en revisorersättare för en period av ett år.

§9 FIRMA
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen vid konstituering därtill utser.

§ 10 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhet och räkenskaper skall omfatta kalenderår.§ 11 REDOVISNING / REVISION
Styrelsen skall senast den 30 januari till revisorerna avlämna sina
redovisningshandlingar.
Revisorerna skall vid årsmötet avlämna sin revisionsrapport.

§ 12 VALBEREDNING
Valberedningen består av ordförande och ordinarie ledamöter
samt ersättare. Mandatperioden är ett (1) år.
Ledamot av valberedningen äger, efter föranmälan, tillträde till styrelsens
sammanträden och har då yttrande- och förslagsrätt.


§ 13 ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.                                                             

Föreningens årsmöte skall hållas senast den sista februari.
Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse och dagordning till ordinarie
årsmöte, skall ut senast 30 januari
Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt motioner, utsändes
eller finns ti!lgängligt senast 14 dagar före årsmötet.

§ 14 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i kallelsen till årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
Årsmötets öppnande
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare tillika referent.
3. Val av rösträknare.
4. Val av två justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.
5. Fastställande av dagordning.
6. Upprop och fastställande av röstlängd.
7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Styrelsens ekonomiska redovisning.
10. Revisorernas berättelse.                                                                                                               

11. Fastställande av balans och resultaträkningar.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Redovisning av kommande års verksamhetsplan
14. Fastställande av kostnadsersättningar
15. Fastställande av reseersättningar
16. Val av:
a. ordförande                                             ett år

b. kassör                                                   två år                       

c. ledamöter                                              två år
d. ersättare för ledamöter                             ett år
e. revisorer                                                ett år
f. ersättare för revisor                                 ett år
g. valberedning                                          ett år
18. Fastställande av budget för innevarande år
19. Behandling av motioner till årsmötet.
20. Styrelsens övriga förslag till årsmötet.
21. Val av ombud till andra organisationer.
22. Val av ombud till Parkinson Ångermanlands årsmöte.
23. Nästa års årsmöte.
24. Årsmötets avslutning.


§ 15 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas, då styrelse, revisorer eller en tredjedel
av medlemmarna skriftligen finner sådant nödvändigt.
Till extra årsmöte kallas skriftligen av styrelsen minst två veckor
före mötet för att behandla särskilda ärenden. I kallelse till extra
årsmöte skall de ärenden anges för vilka mötet sammankallats.
Endast dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor får
behandlas av mötet. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

 

§ 16 RÖSTRÄTT PÅ ÅRSMÖTEN
Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla som betalt medlemsavgift innevarande år.
Ombud får genom fullmakt representera en ej närvarande medlem från den egna föreningen
Styrelsens ledamöter har rösträtt på årsmöten utom vid frågor om
ansvarsfrihet, samt val av revisorer och valberedning.


§ 17 SLUTEN OMRÖSTNING
Om votering begärts vid personval, skall detta ske genom sluten omröstning
Vid lika röstetal företages lottning.


§ 18 FÖRSLAG OCH MOTIONER
Medlem har rätt att lämna förslag eller motion till årsmötet. Motion
skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.


§ 19 UTGÅR
Gäller ej lokalförening

§ 20 BESLUTSMÄSSIGHET
Årsmötet är beslutsmässigt då mer än dubbelt så många medlemmar är närvarande som styrelsens totala antal ledamöter. Beslut fallas med enkel majoritet, utom när det gäller stadgeändring eller upplösning av föreningen.

§ 21 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG
Förtroendevald som p g a sjukdom eller annat hinder ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdraget.
Styrelsen kan då, om så anses erforderligt, utse ersättare till nästa årsmöte.

§ 22 ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av dessa normalstadgar kan initieras av föreningens årsmöte för beslut vid förbundets kongress. Lokala tillägg till dessa normalstadgar kan beslutas av föreningsårsmötet. Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte.

§ 23 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas
med två tredjedels majoritet (2/3) vid två på varandra följande
årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med en tidsrymd av minst
90 dagar mellan mötena. Direkt efter beslut nummer två skall styrelsen
överlämna samtliga handlingar till förbundsstyrelsen for avslutande
revision och beslut om ansvarsfrihet. Ärendet skall vara anmält i kallelsen till årsmötet.
Beslutas om upplösning skall styrelsen ansvara för att föreningens tillgångar överlämnas till PF, som har att förvalta dessa och återlämna dem vid bildande av ny förening inom samma geografiska område såvida detta sker inom tre år.
Om ingen ny förening bildas inom angivet tidsintervall tillfaller egendomen förbundet att utnyttjas som stadgarna föreskriver till förmån för förbundets medlemmar.
Den nedlagda föreningens medlemmar kommer att erbjudas nystart av föreningen eller om så hellre önskas medlemstillhörighet i närliggande föreningar.
Den nedlagda föreningens namn finns efter nedläggningen endast disponibelt för till PF tillhörande förening inom aktuellt geografiskt område.


Dessa stadgar, som bygger på PF:s normalstadgar, är antagna på årsmötet
2010-03-01 med Örnsköldsviks lokalförening av Parkinson Ångermanland.

Datum för ikraftträdande  2010-03-01  ………………………………………………

Ort och datum…      Bjästa  2010-03-03  ………………………………………………………

Ordförande signatur……………………………………………………….

Namnförtydligande:  Rode Olsson