Värmland

Den senaste versionen av Parkinsonförbundets normalstadgar för länsföreningar finns här »

Stadgar för Parkinson Värmland

Antagna först på extra årsmöte den 6 oktober mars 2006 och sedan på ordinarieårsmöte den 23 februari 2007.

§ 1. FÖRENINGEN

Föreningens namn är Värmland. Föreningen är en ideell och demokratisk organisation som är partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obunden. Föreningen är medlem i ParkinsonFörbundet.

§ 2 SÄTE

Föreningen har sitt säte i Karlstad.

§ 3 ÄNDAMÅL

Föreningen skall arbeta för de parkinsonsjukas och de anhörigas bästa genom att:

· bidra till ökad kunskap hos parkinsonsjuka, anhöriga och vårdpersonal om sjukdomens effekter,

aktuella läkemedel och egenvård.

· initiera lokala samtalscirklar och andra aktiviteter för parkinsonsjuka och deras anhöriga.

· utöva intressepolitik på lokal och regional nivå.

· informera om föreningens och ParkinsonFörbundets verksamhet.

· rekrytera nya medlemmar i alla åldersgrupper.

· bidra till ökad information mellan föreningarna, söka bilda nya grupper samt stödja och

stimulera gemensamt arbete inom region och förbund.

§ 4 MEDLEMSKAP

Parkinson Stockholm utgörs av parkinsonsjuka och deras anhöriga, av personer som genom sitt arbete eller på annat sätt

kommer i kontakt med Parkinsons sjukdom samt övriga intresserade. Medlem representeras i ParkinsonFörbundet via sin länsförening. Som medlem räknas alla som betalt årets medlemsavgift.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT

Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

§ 6 UTESLUTNING

Bryter enskild medlem mot stadgarna, skadar förbundet eller föreningen, eller motarbetar dess ändamål, kan

föreningsstyrelsen utesluta denne ur organisationen. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan till prövning

av förbundets kongress genom anmälan till förbundsstyrelsen inom 3 månader räknat från det att meddelande om

uteslutning sänts till berörd medlem. Medlem som uteslutits ur organisationen förlorar omedelbart sin rätt att delta i

överläggningar och beslut.

§ 7 ORGANISATION

Beslutande organ i förening är årsmöte och styrelse.

§ 8 STYRELSE

Föreningens verksamhet leds av styrelsen, som består av ordföranden och ett jämnt antal ordinarie ledamöter.

Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år. De övriga ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år.

Ersättare väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Av styrelse och av ersättare bör en majoritet vara parkinsonsjuka.

Mandattiden för styrelsen bestäms så att halva antalet ledamöter väljs vid ett årsmöte och den andra halvan vid nästa årsmöte. Övriga poster i styrelsen, t ex vice ordförande, sekreterare och kassör, utses vid konstituering inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna, eventuellt representerade av ersättare, är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Årsmötet väljer varje år två revisorer och en revisorersättare för en tid av ett år, samt extern revisor när så erfordras.

§ 9 FIRMA

Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen därtill utser.

§ 10 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhet och räkenskaper skall omfatta kalenderår.

§ 11 REDOVISNING/REVISION

Styrelsen skall senast den 20 februari till revisorerna avlämna sina redovisningshandlingar.

Revisorerna skall vid årsmötet avlämna sin revisionsrapport.

§ 12 VALBEREDNING

Valberedningen består av tre (3) ledamöter varav en är sammankallande. Mandatperioden är ett (1) år.

Ledamot av valberedningen äger, efter föranmälan, tillträde till styrelsens sammanträden och har då yttrande- och förslagsrätt.

§ 13 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte skall hållas senast den 25 mars.

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse och dagordning till ordinarie årsmöte, skall sändas ut senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt motioner, utsändes eller finns tillgängligt senast 14 dagar före årsmötet.

§ 14 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

Årsmötets öppnande

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

3. Val av rösträknare.

4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.

5. Fastställande av dagordning.

6. Upprop och fastställande av röstlängd.

7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse.

9. Styrelsens ekonomiska redovisning.

10. Revisorernas berättelse.

11. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av årets resultat.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Redovisning av kommande års verksamhetsplan

14. Fastställande av arvoden

15. Fastställande av telefonersättningar

16. Fastställande av reseersättningar

17. Val av:

a. ordförande ett år

b. ledamöter två år

c. ersättare för ledamöter ett år

d. revisorer ett år

e. ersättare för revisor ett år

f. externrevisor ett år

g. valberedning ett år

18. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift.

19. Fastställande av budget för innevarande år

20. Behandling av motioner till årsmötet.

21. Styrelsens övriga förslag till årsmötet.

22. Val av ombud till andra organisationer.

23. Val av ombud till förbundets kongress.

24. Tidpunkt för nästa års årsmöte.

25. Årsmötets avslutning.

§ 15 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas, då styrelse, revisorer eller en tredjedel av medlemmarna skriftligen finner sådant nödvändigt. Till extra årsmöte kallas skriftligen av styrelsen minst två veckor före mötet för att behandla särskilda ärenden. I kallelse till extra årsmöte skall de ärenden anges för vilka mötet sammankallats. Endast dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor får behandlas av mötet. När ett ärende kräver beslut på två årsmöten får kallelse till det senare årsmötet inte utfärdas förrän det första årsmötet har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut det första årsmötet har fattat. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

§ 16 RÖSTRÄTT PÅ ÅRSMÖTEN

Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla som betalt medlemsavgift för innevarande år. Ombud får genom fullmakt representera en ej närvarande medlem från den egna föreningen. Styrelsens ledamöter har rösträtt på årsmöten utom vid frågor om ansvarsfrihet, samt val av revisorer och valberedning.

§ 17 SLUTEN OMRÖSTNING

Om votering begärts vid personval, skall detta ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal företages lottning.

§ 18 FÖRSLAG OCH MOTIONER

Medlem har rätt att lämna förslag eller motion till årsmötet. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.

§ 19 OMBUD

Ombud till ParkinsonFörbundets kongress väljs av länsföreningens årsmöte.

§ 20 BESLUTSMÄSSIGHET

Årsmötet är beslutsmässigt då mer än dubbelt så många medlemmar är närvarande som styrelsens totala antal ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet utom, när det gäller stadgeändring eller upplösning av förening.

§ 21 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG

Ledamot eller ersättare som pga sjukdom eller annan orsak ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdraget.

§ 22 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av Parkinson Stockholms stadgar skall beslutas vid två årsmöten varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet (2/3).

§ 23 UPPLÖSNING AV LÄNSFÖRENING

Beslut om länsförenings upplösning skall för att vara giltigt fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med en tidsrymd av minst 90 dagar mellan mötena. Direkt efter beslut nummer två skall styrelsen överlämna samtliga handlingar till förbundsstyrelsen för avslutande revision och beslut om ansvarsfrihet. Ärendet skall vara anmält i kallelsen både till det första som det andra årsmötet. Beslutas om upplösning skall styrelsen ansvara för att länsföreningens tillgångar överlämnas till ParkinsonFörbundet, som har att förvalta dessa och återlämna dem vid bildande av ny länsförening inom samma geografiska område såvida detta sker inom tre år.

Om ingen ny förening bildas inom angivet tidsintervall tillfaller egendomen förbundet att utnyttjas som stadgarna föreskriver till förmån för förbundets medlemmar.

Den nedlagda föreningens medlemmar kommer att erbjudas nystart av föreningen eller om så hellre önskas medlemstillhörighet i närliggande föreningar.