Värmland

Parkinson Värmland
Verksamhetsberättelse för år 2011

 

Ordförande  Sonja Sakari
V. ordförande Marianne Haasma
Sekreterare  Lars J Johansson
Kassör  Sune Andersson
Ledamot  Bo Lindell
Ledamot  Sören Arvidsson
Ledamot  Anna Maria Roslund Kallin
Ledamot  Håkan Andersson
Suppleant  Rune Jönsson
Suppleant  Thord Björk
Suppleant  Christina Björk

Revisorer:  Göran Palmqvist
  Lennart Linnman

Valberedning:  Valberedning har inte kunnat besättas på grund av att inga   kandidater varit villiga att ingå i densamma. Styrelsen gavs   fullmakt att försöka skaffa kandidater eller själva fungera   som valberedning. Stig Pettersson har under hösten   fungerat som valberedning.
 
Föreningen tecknas av ordföranden Sonja Sakari och kassören Sune Andersson var för sig.

Föreningsmöten
Föreningens årsmöte hölls den 16/2 2011 på Klaraborgs Herrgård i Karlstad med 24 st. närvarande medlemmar.

Den 27/1 arrangerade föreningen en föreläsning om icke motoriska symtom motoriska symtom = symtom som är relaterade till kroppsrörelser vid Parkinsons sjukdom. Föreläsningen ägde rum på CSK i Karlstad och som föreläsare hade Vi engagerat neurologen Edith Kopek från Universitetssjukhuset i Örebro. Föreläsningen hade lockat 92 st. åhörare.

Den 8/4 arrangerade vi Världsparkinsondagen i stora samlingssalen, Centralsjuk-huset i Karlstad. De programpunkter, som Vi hade var:
1. Personal från neurologen presenterade ”Vårdprogrammet”, som är ett dokument över hur Parkinsonpatienter skall behandlas efter att de fått sin diagnos.

2. Personal från Wintergreen i Nykroppa informerade om den rehabiliterings-verksamhet, som bedrivs där, och vilken framtida inriktning man har. Där bedriver man bl.a. ridterapi på en angränsande gård.

3. Personal från Frykcenter informerade om den verksamhet man bedriver där. Det framgick att även Parkinsonpatienter var välkomna dit, bara man fått en remiss från behandlande läkare.
Träffen hade lockat ett 100-tal besökare.

Under hösten ordnade Vi en föreläsningsturné med Kim Rörnäs Östlyngen som har skrivit boken ”Mr. Parkinson gör entré”. De platser där föreläsningen genomfördes var Kristinehamn den 27/9, Säffle den 28/9 och Sunne den 29/9. Mötena var ganska välbesökta och uppskattade. Ett trettiotal medlemmar hade mött upp på resp. plats

Styrelsemöten
Förutom årsmötet har det hållits ett konstituerande möte efter årsmötet samt 8 st. styrelsemöten.

Medlemmar och medlemsregister
33 st. nya medlemmar har tillkommit under året.8 st. har avlidit och 20 st. utgått av annan anledning. Nettotillskottet för året är således 5 st. Vi är vid årets slut 301 st. i Parkinson Värmland.
De avlidna medlemmarna är:
Åke Olsson Kristinehamn
Ture Halvardsson Hagfors
Siv Berggren Hagfors
Inger Samuelsson Kristinehamn
Bertil Hilmersson Kil
Sven Österström Grums
Lisbeth Jonsson Karlstad
Ulf Kulling Kristinehamn
Bernt Pihlblad Karlstad
Lars Hagmanssson

Kontakter med Landstinget
Neurologen
Lars Johansson, Marianne Haasma och Sonja Sakari deltog i en anhöriggrupp där riktlinjer drogs upp för vad anhöriga har för rättigheter i fråga om hjälp och stöttning i vården av anhöriga. Resultatet blev en folder, som skall skickas ut till samtliga kommuner och till Landstingets avdelningar på sjukhusen.
Anna Maria Roslund Kallin har deltagit som brukarrepresentat i av neurologen arrangerad utbildning för patienter och anhöriga. Utbildningen har skett i diskussionsform och har omfattat fyra gånger.

Kontakter med HSO och andra organisationer
Maria Odenbrand deltog i en ordförandekonferens under jan. och
Soja Sakari har deltagit i en under hösten. 

Förbundsträffar
Marianne Haasma, Sonja Sakari, Bo Lindell och Sören Arvidsson deltog i Parkinsonförbundets kongress den 7 och 8 maj i Stockholm.
Marianne Haasma samt Sonja Sakari deltog i firandet av förbundets 25-års jubileum i Göteborg den 21 sept.
Lars Johansson deltog i en av förbundet anordnad anhörigkonferens i Stockholm den 15 och 16 okt.

Regionträffar
Den 19/3 deltog Sonja Sakari, och Marianne Haasma i ett regionmöte i Vänersborg.
Marianne Haasma har deltagit i Parkinson Skaraborgs 20-årsjubileum.

Parkinsoncirklar och lokala föreningar
Karlstad lokalförening

Föreningen har haft ett årsmöte och 11 st. styrelsemöten under året. Man har ordnat 14 st medlemsmöten med kunskapsberikande innehåll parat med kulturella aktiviteter. Som ex. kan nämnas besök på Lerinmuseet och Fridolf Rudinmuseet i Munkfors samt resa till Långbans Gruvby med guidning om gruvans historia. Föreningen har också kört en cirkel med boken Parkinson från A till Ö som underlag. Man hare haft tre sammankomster under hösten. Fortsättning följer våren 2012.
Man har haft information av Kommunens aktivitetssamordnare.
Landstingets cheftandläkare Torbjörn Holmqvist har informerat om tandvårdstaxan mm.
Man har besökt Karlstads Kommuns Hjälpmedelsförråd.
Julfest med underhållning och julklappsutdelning har anordnats och lockade 34 medlemmar.
6 st. medlemmar har under våren deltagit i RGRM terapi vid 8 tillfällen.
Under året har ett femtontal medlemmar deltagit i yogaskolans kurser i Karlstad. 
Ett antal medlemmar har deltagit i gruppgymnastik på Centralsjukhuset.
Medlemmar ur styrelsen har deltagit i möten med Neurologen på CSK, HSO, Landstinget mfl.

Kristinehamn lokalförening
Föreningen har haft ett årsmöte och 7 st. styrelsemöten under året.
Man har haft en information om projekt samtalsplattan. Informatör var Ulrika Ferm från Sahlgrenska i Göteborg. 3 st. medlemmar kommer att delta.
Föreningen har genom påtryckningar lyckats få 20 st undersköterskor från Kristinehamns kommun på utbildning vid Universitetssjukhuset i Örebro.
Nio medlemmar deltar i av Landstinget anordnad gymnastik.
Flera medlemmar har deltagit i av Landstinget drivna projekt.
Tillsammans med Kristinehamns Kommun har man drivit RGRM träning.
Man har deltagit i ett projekt kallad ” Förening för alla ” där man redovisade   föreningens verksamhet. Man har också deltagit i ”Demokratikaffét” i Kristinehamn.
Peter Haasma har blivit invald som ledamot i Kommunala Handikappsrådet i Kristinehamn.
Peter Haasma är ledamot i Parkinsonförbundets styrelse där han håller i anhörigfrågor.
Föreningen har också varit representerad i möten med HSO och HSV i Kristinehamn samt med NHR.
Man har haft 10 st. medlemsmöten med kunskapsberikande och kulturella programpunkter. Som ex. kan nämnas Information om icke motoriska symtom vid Parkinsons Sjukdom, ”Mr och Mrs Parkinson gör entré” den Parkinsonsjuka författarinnan Kim Rörnes Östlyngen föreläste. Man har sedan kört en samtalscirkel med boken som underlag. Man bjudit in Landstingets cheftandläkare Torbjörn Holmqvist och Oral Care, som in formerade om tandvård för personer med särskilda behov. Man har också ordnat en vårresa och under hösten julfest som lockade 35 medlemmar. Seniorshopen har varit på besök och visat upp sin kollektion. Man har haft information om hantering av matavfall. Våren avslutades med allsång och kaffe med smörgåstårta. Marianne Haasma har varit med och presenterat föreningen i ”Prästerudsdagarna”.
Marianne Haasma har tillsammans med Maria Gunnarsson på KPS drivit en samtalscirkel omfattande 8 ggr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hagfors
Verksamheten går på sparlåga.

Sune
I Sunne träffas en grupp på 27 personer i lyssnade på en föreläsning, där författaren Kim Rörnes Östlyngen berättade om hur hon tacklat sin situation. Hon har berättat om det i sin bok Mr och Mrs Parkinson.

 

Anhörigcirklar
Kristinehamn
Gruppen har haft 10 st. möten under året. Man har informerats om schalknutar, man har besökt Tingshuset, Gunilla Calais informerade om Demens, man har haft samtalsgrupper som diskuterat ”att se det goda i det svåra”, man har gjort studiebesök på Väse vattenfabrik, man har samtalat om ”Traditioner och Högtider”, Man har haft samtalsgrupper om icke motoriska symtom och man har ordnat en luciafest.
Berit Eriksson är med i styrgruppen för Anhörigcentrum i Kristinehamn.

Säffle
Även i Säffle föreläste Kim Rörnes Östlingen inför 25 st. medlemmar. Anhöriggruppen på ca.5-6 st. medlemmar träffas ung. 10 ggr per år. Man planerar för en studiecirkel med boken Parkinson från A till Ö som underlag. Den är tänkt att starta våren 2012. Man avslutade året med att äta jullunch tillsammans.

Ekonomi
Summa tillgångar vid 2011 års utgång är kronor  68.302:80.
Årets resultat är + kronor 10.422.91


Karlstad den 22 februari 2012
Styrelsen Parkinson Värmland

…………………………………………… ………………………………………
Sonja Sakari   Marianne Haasma
Ordförande    Vice ordförande

…………………………………………… ,……………………………………….
Sune Andersson   Lars Johansson
Kassör    Sekreterare

………………………………………….  ………………………………
Bo Lindell     Anna Maria Roslund Kallin
    


…………………………………………  …………………………...
Sören Arvidsson   Håkan Andersson