Värmland

 

Årsmötesprotokoll för Parkinson Värmland

Tid: Tisdagen den 28/2  2012 kl 18:00 -19:30

Plats: Klaraborg i Karlstad

 

                     

Mötets öppnande: Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet  öppnat.

 

§ 1                 Val av ordförande: Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jan Peter Jonsson.

 

§2                  Anmälan av styrelsens val av sekreterare:

                      Till sekreterare för mötet utsågs Lars Johansson.

 

§3                  Val av rösträknare tillika justerare av protokollet:

                      Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Lindell.

 

§4                  Fastställande av dagordning:

                      Den utskickade dagordningen fastställdes utan ändringar. Bilagan bifogas protokollet som bil. nr 2.

 

§5                  Upprop och fastställande av röstlängd:

                      En lista skickades runt där de närvarande antecknades sig. 23 st. medlemmar var närvarande. Listan bifogas protokollet som bil. nr 1.

 

§6                  Fråga om årsmötets behöriga utlysning:

                      Årsmötet befanns vara i laga ordning utlyst.

 

§7                  Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011:

                      Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

                      Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet som bil. nr 3

 

§8                  Styrelsens ekonomiska redovisning:

                      Kassören redogjorde på overhead för resultat och ballansrapport för år 2011. 

                      Redogörelsen godkändes och bifogas protokollet som bil. nr 4

 

§9                  Fastställande av balans och resultaträkning:

                      Kassören redogjorde för balans och resultaträkningen för verksamhetsåret. Verksamheten har gått med ett överskott på kronor 10.422:91:-.

                      Se bil nr . 4

 

 

 

§10                Revisorernas berättelse:

                      Revisionsberättelsen lästes upp och bifogas protokollet som bil. Nr 5

 

§11                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

                      Med stöd av revisionsberättelsen beviljades den avgående styrelsen full ansvarsfrihet.

 

§12                Redovisning av kommande års verksamhetsplan:

                      Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2012 lästes upp och antogs.

                      Verksamhetsplanen bifogas protokollet som bil. nr 6

 

§13                Fastställande av arvoden:

                      Några arvoden är inte aktuella.

 

§14                Fastställande av telefonersättningar:

                      Mötet beslutade, att liksom för föregående år, tilldela styrelsen 1000:-  att fördela sinsemellan.

 

§15                Fastställande av reseersättningar:

                      Mötet beslutade att reseersättningar för resa med egen bil skall utgå med kronor 18.50/mil för resor i föreningens tjänst.

 

§16                Val av ledamöter:

                      Valberedningens förslag lästes upp och följande styrelse valdes.

 

a.       Ordförande för ett år                         Sonja Sakari

b.      Ledamöter på två år                           Nyval av Hans Forsberg t.o.m.2013

                                                           Omval av Lars Johansson t.o.m. 2013

                                                                                       Omval av Sören Arvidsson t.o.m. 2013

 

                                                                                       Följande är Valda t.o.m. 2012

                                                                                       Bo Lindell

                                                                                       Anna Maria Roslund Kallin

                                                                                       Sune Andersson

                                                                                       Håkan Andersson

                                           

                      Val av Suppleanter:

                      Rune Jönsson Karlstad                             Omval på ett år t.o.nm.2012

                      Rolf Magnusson Karlstad                        Nyval på ett år t.o.m. 2012-02-29

 

 

 

 

 

 

                      Val av revisorer:

                      Lennart Linman Deje                               omval på ett år t.o.m. 2012

                      Olof Kallin Karlstad                                Nyval på ett år t.o.m. 2012

                         

                      Val av revisorssuppleant:

                      Marianne Endrésen Karlstad                    Nyval på ett år t.o.m. 2012

 

                      Valberedning:

                      Stig Pettersson Karlstad                           Nyval på ett år t.o.m. 2012

 

§17                Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift:

                      Nuvarande medlemsavgift ansågs vara tillräcklig.

 

§18                Fastställande av budget för innevarande år:

                      Kassören redogjorde för den budget styrelsen kommit fram till för år 2012.

                      Budgeten bifogas protokollet som bil. nr 4

 

§19                Behandling av motioner till årsmötet:

                      Några motioner hade inte inkommit.

 

§20                Styrelsens övriga förslag till årsmötet:

                      Några förslag hade inte inkommit.

 

§21                Val av ombud till andra organisationer:

                      Styrelsen gavs i uppdrag att utse de representanter till andra organisationer, som man vill vara representerade i.

 

§22                Val av ombud till förbundets kongress:

                      Kongress är ej aktuell i år.

 

§23                Övriga frågor:

                      Följande avgående styrelsemedlemmar avtackades:

                      Vår vice ordförande och mångåriga styrelsemedlem Marianne Haasma avtackades efter sex år som styrelseledamot och efter att ha utfört ett enormt arbete i föreningen.

                      Göran Palmqvist, som varit revisor i föreningen nästan från början avtackades även han för ett väl genomfört arbete.

  

§24                Nästa års årsmöte:

                      Tid för nästa årsmöte bestämdes av den nyvalda styrelsen vid ett kommande styrelsemöte.

 

 

Karlstad den 28 feb. 2012

 

 

………………………………………..                         …………………………………………

Jan Peter Jonsson                                                           Lars Johansson

Ordförande                                                                    sekreterare

 

 

 

………………………………………..

Bo Lindell

justerare