Stadgar – förbundets och föreningarnas regelverk

Alla föreningar har grundregler – stadgar – för sin verksamhet.
Redan vid bildandet av ett förbund/förening bestämmer man tillsammans verksamhetsområde och regler för hur verksamheten ska bedrivas.
För att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt är det bra att ha gemensamma regler för hur man ska gå tillväga i olika situationer.
Det är bra att man vet vad som gäller och hur man ska göra för att få sin röst hörd.

I stadgarna kan man också se vilka regler som gäller för verksamheten:
hur man väljer ordförande, kassör och styrelse, när man ska ha kongress eller årsmöte,
hur ofta man ska ha medlemsmöte och hur man kallar till medlemsmöte o s v.
Stadgarna reglerar vidare hur medlemmarna deltar i beslutsfattandet. Ansvaret för föreningen ligger alltid hos medlemmarna.

 

Medlemmen bestämmer

 

Medlemmen själv beslutar om hur mycket av sin tid hon eller han vill lägga på föreningsarbete.
Även om medlemmen inte har möjlighet att själv aktivt delta i verksamheten är medlemmen representerad via sin förening ansluten till förbundet.

Stadgarna måste vara antagna och registrerade för att länsföreningen eller den lokala föreningen ska kunna erhålla ett organisationsnummer från den lokala skattemyndigheten.
Organisationsnumret är nödvändigt för att en länsförening eller lokal förening ska komma i åtnjutande av bidrag från kommun och landsting.

Stadgarna är organisationens ryggrad dit man skall kunna vända sig när svar behövs för frågor som uppkommer.

 


 

 Tillägg

  Uppdaterade och justerade Stadgar för ParkinsonFörbundet och Normalstadgar för föreningar inom ParkinsonFörbundet.
Antagna vid Kongressen 2011.
 

© ParkinsonFörbundet 2011

 


Lokala anpassningar

Lokala tillägg till dessa normalstadgar kan beslutas av föreningsårsmöte.
Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte.(§ 15).

TILL NORMALSTADGARNA
Föreningens namn är:
Föreningens säte är:
Antal ledmöter i styrelsen
Övriga lokala tillägg:

En kopia av föreningens stadgar med ev ändringar/justeringar ska sändas till ParkinsonFörbundets kansli.

Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping
 

En förening inom ParkinsonFörbundet

§ 1. FÖRENINGEN
Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet,
som är en ideell och demokratisk organisation och är partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obunden.
Parkinsonföreningen är en sammanslutning av enskilda personer, parkinsonsjuka och deras anhöriga.

§ 2 SÄTE
Föreningen har sitt säte i Jönköping.

§ 3 ÄNDAMÅL
Föreningen har till uppgift att med ledning av föreningens årsmötesbeslut, stadgar och målsättningsprogram arbeta för de parkinsonsjukas och de anhörigas intressen på det lokala och regionala planet.
att utöva intressepolitik på lokal och regional nivå.
att Informera om föreningens och ParkinsonFörbundets verksamhet.
att rekrytera nya medlemmar i alla åldersgrupper.
att Initiera lokala samtalscirklar för parkinsonsjuka och deras anhöriga.
att bidra till ökad information mellan föreningarna,
att som länsförening söka bilda nya föreningar samt stödja och stimulera gemensamt arbete inom region och förbund.

§ 4 MEDLEMSKAP
Parkinsonföreningen utgörs av parkinsonsjuka och deras anhöriga, samt av personer som genom sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med Parkinsons sjukdom.
Medlem registreras på länsförening som är ansluten till PF.
Medlem representeras i PF via sin länsförening.
Som medlem räknas alla som betalt årets medlemsavgift.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT
Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

§ 6 UTESLUTNING
Bryter enskild medlem mot stadgarna, skadar förbundet eller föreningen, eller motarbetar dess ändamål, kan föreningsstyrelsen utesluta denne ur organisationen.
Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan till prövning av förbundets kongress genom anmälan till förbundsstyrelsen inom 3 månader räknat från det att meddelande om uteslutning sänts till berörd medlem.
Medlem som uteslutits ur organisationen förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut.
Ej betald medlemsavgift leder till uteslutning.

§ 7 ORGANISATION
Beslutande organ i förening är årsmöte och styrelse.

§ 8.1 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
Årsmötets öppnande
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3. Val av rösträknare.
4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.
5. Fastställande av dagordning.
6. Upprop och fastställande av röstlängd.
7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Styrelsens ekonomiska redovisning.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fastställande av balans och resultaträkningar samt disposition av årets resultat.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Redovisning av kommande års verksamhetsplan
14. Fastställande av arvoden
15. Fastställande av telefonersättningar
16. Fastställande av reseersättningar
17. Val av:
a. ordförande ett år
b. ledamöter två år
c. ersättare för ledamöter ett år
d. revisorer ett år
e. ersättare för revisor ett år
f. externrevisor ett år
g. valberedning ett år
18. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlems avgift.
19. Fastställande av budget för innevarande år
20. Behandling av motioner till årsmötet.
21. Styrelsens övriga förslag till årsmötet.
22. Val av ombud till andra organisationer.
23. Val av ombud till förbundets kongress.
24. Nästa års årsmöte.
25. Årsmötets avslutning.

§ 8,2 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas, då styrelse, revisorer eller en tredjedel av medlemmarna skriftligen finner sådant nödvändigt.
Till extra årsmöte kallas skriftligen av styrelsen minst två veckor före mötet för att behandla särskilda ärenden.
I kallelse till extra årsmöte skall de ärenden anges för vilka mötet sammankallats.
Endast dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor får behandlas av mötet.
I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

§ 8.3 RÖSTRÄTT PÅ ÅRSMÖTEN
Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla som betalt medlemsavgift innevarande år.
Ombud får genom fullmakt representera en ej närvarande medlem från den egna föreningen.
Styrelsens ledamöter har rösträtt på årsmöten utom vid frågor om ansvarsfrihet, samt val av revisorer och valberedning

§ 8.4 SLUTEN OMRÖSTNING
Om votering begärts vid personval, skall detta ske genom sluten omröstning.
Vid lika röstetal företages lottning.

§ 8.5 FÖRSLAG OCH MOTIONER
Medlem har rätt att lämna förslag eller motion till årsmötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet

§ 8.6 OMBUD
Ombud till ParkinsonFörbundets kongress väljs av länsföreningens årsmötet.

§ 8.7 BESLUTSMÄSSIGHET

Årsmötet är beslutsmässigt då mer än dubbelt så många medlemmar är närvarande som styrelsens totala antal ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet utom, när det gäller stadgeändring eller upplösning av förening.

§ 9 STYRELSE
Föreningens verksamhet leds av styrelsen, som består av ordföranden och ett jämnt antal ordinarie ledamöter.
Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år.
De övriga ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år.
Ersättare väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Av styrelse och av ersättare bör en majoritet vara parkinsonsjuka.
Mandattiden för styrelsen bestäms så att halva antalet ledamöter väljs vid ett årsmöte och den andra halvan vid nästa årsmöte.
Övriga poster i styrelsen, t ex vice ordförande, sekreterare och kassör, utses vid konstituering inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
Årsmötet väljer varje år två revisorer och en revisorersättare för en tid av ett år, samt extern revisor när så erfordras.

§ 10 FIRMA
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen vid konstituering därtill utser.

§ 11 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhet och räkenskaper skall omfatta kalenderår.

§ 12 REDOVISNIG/REVISION
Revisorerna skall i samråd med föreningen upprätta en tidplan för revisionsarbetet.
Planen skall delges styrelsen senast 1 december.
Den undertecknade revisionsberättelsen skall dock alltid föreligga senast 1 vecka före årsmötet.

§ 13 VALBEREDNING
Valberedningen består av ordförande och ordinarie ledamöter samt ersättare. Mandatperioden är ett (1) år.
Ledamot av valberedningen äger, efter föranmälan, tillträde till styrelsens sammanträden och har då yttrande- och förslagsrätt.
Valberedningen bör verka för att av de ledamöter valberedningern föreslår ska minst en eller högst två ledamöter representera ”Anhöriga” och ”Ung med Parkinson”.

§ 14 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG
Förtroendevald som p g a sjukdom eller annat hinder ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdraget.

§ 15 ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av dessa normalstadgar kan initieras av föreningens årsmöte för beslut vid förbundets kongress.
Lokala tillägg till dessa normalstadgar kan beslutas av förenings årsmöte.
Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte.

§ 16 UPPLÖSNING AV LÄNSFÖRENING
Beslut om länsförenings upplösning skall för att vara giltigt fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med en tidsrymd av minst 90 dagar mellan mötena.
Direkt efter beslut nummer två skall sty-relsen överlämna samtliga handlingar till förbundsstyrelsen för avslutande revision och beslut om ansvarsfrihet.
Ärendet skall vara anmält i kallelsen till årsmötet.
Beslutas om upplösning skall styrelsen ansvara för att länsföreningens tillgångar överlämnas till PF, som har att förvalta dessa och återlämna dem vid bildande av ny länsförening inom samma geografiska område såvida detta sker inom tre år.
Om ingen ny förening bildas inom angivet tidsintervall tillfaller egendomen förbundet att utnyttjas som stadgarna föreskriver till förmån för förbundets medlemmar.
Den nedlagda föreningens medlemmar kommer att erbjudas nystart av föreningen eller om så hellre önskas medlemstillhörighet i närliggande föreningar.
Den nedlagda föreningens namn finns efter nedläggningen endast disponibelt för till PF tillhörande förening inom aktuellt geografiskt område.

§ 17 LOKALFÖRENINGS UPPLÖSNING
Beslut om lokalförenings upplösning skall för att vara giltigt fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med en tidsrymd av minst 90 dagar mellan mötena.
Direkt efter beslut nummer två skall styrelsen överlämna samtliga handlingar till länsföreningens styrelse för avslutande revision och beslut om ansvarsfrihet.
Ärendet skall vara anmält i kallelsen till årsmötet.
Beslutas om upplösning skall styrelsen ansvara för att lokalföreningens tillgångar överlämnas till länsföreningen, som har att förvalta dessa och återlämna dem vid bildande av ny lokalförening
inom samma geografiska område, såvida detta sker inom tre år.

 

Stadgar pdf (för utskrift)