Årsmötesprotokoll
för Parkinson Östergötland
Fontänen, Västra vägen 32, Linköping 2020-02-27


1. Staffan Carlegrim öppnade årsmötet. Ordinarie ordförande var frånvarande på grund av sjukdom.
2. Till ordförande för mötet valdes Staffan Carlegrim.
3. Mitte Trygg valdes som protokollförare.
4. Val av rösträknare ansågs inte vara nödvändigt.
5. Till justeringspersoner valdes Anne Bolling och Mona Ericson.
6. Dagordningen lämnades skriftligt till deltagarna. Den godkändes.
7. Upprop och fastställande av röstlängd. Lista över föranmälda deltagare till årsmötet användes som röstlängd.
8. På fråga om årsmötets behöriga utlysning ansåg årsmötet att så skett.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av mötesordföranden och godkändes.
10. Styrelsens ekonomiska redovisning presenterades av kassören och godkändes och lades till handlingarna.
11. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes och lades till handlingarna.

12. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt disposition av årets resultat. Årets resultat överförs till kommande år.
13. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för året.
14. Fastställande av lång- och kortsiktiga mål samt verksamhetsplan för det kommande året. Utöver de schemalagda månadsmötena kommer den 17 april Parkinsondagen uppmärksammas samt en gemensam aktivitetsdag i Knivinge västergård den 17 juni.
15. Fastställande av arvoden. Inga arvoden utbetalas.
16. Fastställande av telefonersättningar. Inga telefonersättningar utbetalas.
17. Fastställande av reseersättningar. Reseersättningar utbetalas enligt tidigare praxis.
18. Val av:
a. Ordförande Thomas Berggren omvaldes för en tid av ett år
b. Ledamöterna Staffan Carlegrim, Hans Carlsson och Mitte Trygg omvaldes för en tid av två år.
c. Inga ersättare för ledamöter valdes. Styrelsen önskar att en representant från Norrköpingsgruppen och en representant från Mjölbygruppen väljs som ersättare i styrelsen.
d. Revisorer: omval av Torvald Engvall och Kent Madsen för en tid av ett år.
e. Ersättare för revisor: omval av Thomas Hernström för en tid av ett år.
f. Externrevisor valdes ej.
g. Valberedning kunde inte väljas på grund av bristande intresse från mötesdeltagarna. Se §22.
19. Inget förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift.
20. Fastställande av budget för det kommande året. Budgeten godkändes.
21. Behandling av motioner till årsmötet. Motion om Parkinsonskolan har inkommit. Styrelsen undersöker och lämnar svar senare.
22. Styrelsens övriga förslag till årsmötet. Eftersom valberedning inte kunde väljas föreslår styrelsen att intresserade medlemmar som kan tänka sig att delta i valberedningen kontaktar någon i styrelsen.
23. Val av ombud till andra organisationer. Inga val.

24. Val av ombud till förbundets kongress. Inga val.
25. Nästa års årsmöte skall hållas före den 28 februari 2021.
26. Årsmötets avslutning. Mötesordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet.


Linköping 2020-02-27
Staffan Carlegrim, mötesordförande

Justeras:
Anne Bolling Mona Ericson