Kristinehamn

 

Kallelse till årsmöte 2020 för Parkinson Kristinehamn.

 

Tid: Onsdag den 2020-02-12  Kl. 18.00

Lokal: KCC Kristinehamn

 

Dagordning

 

  1. Val av ordförande för årsmötet.

  2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

  3. Val av rösträknare

  4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.

  5. Fastställande av dagordning.

  6. Upprop och fastställande av röstlängd.

  7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.

  8. Styrelsens verksamhetsberättelse.

  9. Styrelsens ekonomiska redovisning.

10. Revisorernas berättelse.

11. Fastställande av balans och resultaträkningar samt disposition av årets resultat.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Redovisning av kommande års verksamhetsplan

14. Fastställande av arvoden

15. Fastställande av telefonersättningar

16. Fastställande av reseersättningar

17. Val av:

            a. ordförande                             ett år

            b. ledamöter                               två år

            c. ersättare för ledamöter         ett år

            d. revisorer                                 ett år

            e. valberedning                          ett år

18. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift.

19. Fastställande av budget för innevarande år

20. Behandling av motioner till årsmötet.

21. Styrelsens övriga förslag till årsmötet.

22. Val av ombud till andra organisationer.

23. Val av ombud till förbundets kongress.

24. Nästa års årsmöte.

25. Årsmötets avslutning.

 

 

Välkomna!

Maria Brehmer

Sekreterare

 

Vi bjuder på fika!