Värmland Dagordning Årsmöte 2020

 

Parkinson Värmland.   

Årsmöte torsdagen den 13 februari 2020

Dagordning

Årsmötets öppnande

1.              Val av ordförande för årsmötet

2.              Anmälan av styrelsens val av protokollförare

3.              Val av rösträknare

4.              Val av två justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

5.              Fastställande av dagordning

6.              Upprop och fastställande av röstlängd.

7.              Fråga om årsmötets behöriga utlysning.

8.              Styrelsens verksamhetsberättelse

9.              Styrelsens ekonomiska redovisning.

10.            Revisorernas berättelse.

11.            Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av årets resultat.

12.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13.            Redovisning av föreningens kort- och långsiktiga planer samt verksamhetsplan för det kommande året.

14.            Fastställande av arvoden.

15.            Fastställande av telefonersättningar.

16.            Fastställande av reseersättningar.

17.            Val av

a)       Ordförande                        1 år

b)       Ledamöter                          2 år

c)        Ersättare för ledamöter  1 år

d)       Revisorer                            1 år

e)       Ersättare för revisorer    1 år

f)         Valberedning                     1 år

 

18.      Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift.

19.      Fastställande av budget inför innevarande år.

20.      Behandling av motioner till årsmötet.

21.      Styrelsens övriga förslag till årsmötet.

22.      Val av ombud till andra organisationer.

23.      Val av ombud till förbundets kongress.

24.       Nästa års årsmöte.

25.      Årsmötets avslutning.