ÅRSMÖTET  17/2  2021

Ett digitalt årsmöte ägde rum den 17/2 kl. 13.30.

Ungefär 25 personer hade mött upp i sina hem och vi lyckades fånga som mest18 stycken på samma bild..

Mötet började med en parentation över de under året avlidna medlemmarna i vår förening.

Vår ordförande läste sen en vacker dikt som hon inte vet namnet på och ej vem som skrivit.

Den gick så här:

Döden betyder ingenting, jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat rum.Jag är jag och Du är Du. Allt  vi var för varandra  är vi fortfarande. Tala till mig på samma sätt, som du alltid brukade. Ändra inte tonfall. Håll sorgen borta från din röst.    Skratta tillsammans med mig. Le med mig. Tänk på mig.  Låt ditt namn fortsätta vara en del av din vardag. Livet betyder detsamma. Ingenting har skett som förändrar det.      Döden är ju ändå bara ett tillfälligt avbrott i vår gemenskap.

Själva årsmötesförhandlingarna var snabbt överstökade och alla  poster utom till  VALBEREDNINGEN  blev tillsatta under ledning av mötets ordförande Håkan Helander. Val till valberedninen så om du har något  förslag eller själv vill ställa upp så kan du höra av dig till Lena Johansson.

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

 PARKINSONFÖRENINGEN DALARNA, 2021-02-17
§ 1 Årsmötet öppnade
Föreningens ordförande Lena Johansson hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
§ 2 Parentation
En tyst minut hölls för de som avlidit under året
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande på årsmötet valdes Håkan Helander
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare på årsmötet valdes Elsmari Karlsson
§ 5 Val av justerare, tillika rösträknare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika rösträknare utsågs
Lena Johansson och Annika 01-Ers.
§ 6 Dagordning
Föreslagen dagordning godkändes i befintligt skick.
§ 7 Kallelse till årsmötet
Årsmötet bestämde att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
§ 9 Kassörens redovisning
Kassörens resultaträkning godkändes och den lades till handlingarna.
§ 10 Revisionsberättelse
Årsmötets ordförande föredrog revisionsberättelsen.

§ 11 Fastställande av bokslut
Bokslutet delades ut, godkändes och lades till handlingarna.
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att i enlighet med revisionsberättelsen bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§ 13 Budget 2021
Budget för 2021 godkändes
§ 14 Redovisning av verksamhetsplan för 2021
2021 års verksamhets plan godkändes och lades till handlingarna.
§ 15 Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och
valberedningen
Till ordförande för en tid av ett år valdes:
Lena Johansson
Till ledamöter för en tid av två år valdes:
Annika 01-Ers (omval)
Marie Ahlholm Hanefors (omval)

Marianne Ohls (omval)

Suppleanter för en tid av ett år valdes:

Siv Eriksson (omval)
Bo Rönnstedt (omval)
Ann-Kristin Källström (omval)
Revisorer för en tid av ett år valdes:
Hans-Erik Laggar (omval}
Sten Rickardsson (omval}

Till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes:
Olle Hägg (omval)
Till valberedningen för en tid av ett år valdes
Årsmötet överlåter till styrelsen att ha ett fyllnadsval angående
valberedningen.
§ 16 Fastställande avreseersättning
Årsmötet beslutade att behålla fastställd reseersättning
§ 17 Behandling av till årsmötet inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit.
§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor hade inkommit.
§ 19 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet