Årsmötesprotokoll för Östergötlands Parkinsonförening
28 februari 2019

1. Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Berggren.

2.  Thomas Berggren valdes att leda förhandlingarna.

3. Till protokollförare utsågs Staffa Carlegrim.

4.  Cirkulerad närvarolista beslutades utgöra röstlängd.
     Till rösträknare utsågs Hans Carlsson och Mitte Trygg.

5. Hans Carlsson och Mitte Trygg valdes att justera årsmötesprotokoll jämte ordföranden.

6. Dagordning lik föregående år fastställdes.

7. Årsmötet ansågs behörigt utlyst. Personlig kallelse via brev.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande.
Under året har utflykter till Naturum Tåkern och Flygvapenmuseet anordnats, den sistnämnda        med jultallrik. Styrelsen har träffat angränsande länsföreningar för diskussion med förbundet. Grupperna i länet har haft egna aktiviteter. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

9. Kassören Kerstin Kalered redovisade föreningens ekonomi.
Föregående år gav ett överskott på nära 60 tkr. Innevarande år minskar bidraget från Region Öst med drygt 25 tkr. Föreningens kassabehållning är betryggande c:a 280 tkr  1/1 -19.  Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

10. Revisor Torvald Engvall presenterade revisorernas berättelse. Den godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

11. Årsmötet beslöt att verksamhetsårets vinst förs över till kommande räkenskapsår.

12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

13. Tomas Berggren presenterade verksamhetsplanen för 2019. Denna godkändes.
14. Arvoden. Styrelsen har inga arvoden.

15. Telefonersättningar utgår normalt inte.

16. Reseersättning. Ersättning utgår för faktiska utlägg i styrelsens regi. Om egen bil användes utgår ersättning med det belopp per mil som skatteverket beslutat ska vara skattefritt.

17. Val av funktionärer i föreningen
Styrelseordförande (1 år) omvaldes Thomas Berggren.
Styrelseledamot och kassör (2 år) valdes Kerstin Kalered
Styrelsesuppleant (2 år) valdes Torbjörn Grafström
Styrelseledamöter Hans Carlsson, Mitte Trygg, Staffan Carlegrim
  (har mandat till 2020)
Styrelsesuppleanter Pernilla Gustafsson, Susanne Johansson
  (har mandat till 2020)
Revisor är Torvald Engvall
Ersättare till revisor (1 år) valdes Kent Madsen och Thomas Hernström

Inga förslag till valberedning framkom, varför årsmötet likt tidigare år lät styrelsen besluta om valberedning, alternativt själv utgöra valberedning.

18. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift.
Årsmötet förordade oförändrad avgift.

19. Kassörens förslag till budget för 2019 godkändes.

20. Motioner. Inga motioner hade inkommit.

21. Övriga förslag.
Finansiering av lokalgruppernas verksamhet diskuterades. Förslag framfördes om en årlig budgeterad summa för varje grupp. Inget skarpt konkret beslut fattades, utan mötets uppfattning kan sammanfattas: Mindre enstaka utlägg redovisas till kassör efter eget beslut. Större och återkommande kostnader diskuteras med kassör.

22. Inga förslag till ombud till andra organisationer förelåg

23. Mötet avslutades

Linköping den 28 februari 2019

Vid protokollet:         Ordförande
Staffan Carlegrim    Thomas Berggren

Justeras                   Justeras
Hans Carlsson         Mitte Trygg