Verksamhetsberättelse

År 2020

Styrelsen för Parkinson Dalarna avger följande verksamhetsberättelse för år 2020

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande  Lena Johansson, Sundborn
Vice ordförande Marie Ahlholm Hanefors, Falun
Sekreterare  Marianne Ohls, Falun
Webbmaster Ove Andersson, Insjön 
Övriga ledamöter Lennart Johansson, Sundborn
  Anders Karis Rättvik 
Kassör  Annika Ol-Ers, Falun
Övriga suppleanter Siv Eriksson. Säter
,  Bo Rönnstedt, Siljansnäs
  Ann-Kristin Kjellström, Svärdsjö

Revisorer  Hans Laggar, Orsa
  Sten Rickardsson, Rättvik

Revisorsuppleant Olle Hägg, Horndal

Valberedning Vakant.

Inledning

Parkinson Dalarna ingår i Parkinsonförbundet som består av 25 länsföreningar med 9000 medlemmar. Parkinson Dalarna hade vid årets början 204 medlemmar och vid årets slut 210.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Dessutom har ordföranden och övriga medlemmar i styrelsen haft täta telefon- och e-post kontakter med varandra.

Årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte den 8 februari 2020 på Stiftgården i Rättvik.

Ordförande Lena Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Parentation och tyst minut för de under året avlidna personer tillsammans med ett vackert bildspel som hade framställts av Margareta Taavola Eriksson.

Därefter fortsatte de sedvanliga årsmötesförhandlingarna under ledning av ordförande för årsmötet Håkan Helander och sekreterare Elsmari Karlsson.

Därefter var det dags att se på film som var tagen av webbmaster Ove Andersson vid en del sammankomster och utflykter.

Anders Karis visade sedan sin demonstrationsfilm ”Handträning med boll” som man kan göra när man sitter vid bordet. Alla närvarande fick en speciell boll att ta med sig hem och träna armar och händer enligt ett schema som Anders tagit fram,

Senare var det kaffe/te med smörgås samt vinstutdelning av lotteriet.

Till sist var det avtackning av fyra medlemmar Margareta Taavola Eriksson, Jan Grönberg, Lena Wikström och Ann-Britt Hedman som haft informations- och styrelseuppdrag.

Ordförande Lena Johansson avslutade årsmötet med att tacka de 50 deltagarna.


Studiecirklar och lokala grupper

Fortfarande finns det studiecirklar och lokala grupper på ett antal orter i länet som träffas regelbundet. Aktiviteterna varierar. Några tränar kroppen andra möts för att diskutera och delge varandra erfarenheter. Varje grupp väljer själv hur de vill arbeta. Hur ofta de träffas skiljer sig åt från grupp till grupp. Träffarna är ett sätt att få kunskap om Parkinsons sjukdom, egenvårdens betydelse, kost och motion.

Planerade aktiviteter och cirklar har under större delen av året varit vilande p g a pandemin Covid-19.

Övrigt

Vår- och höstmöte blev inställt. Ordförandekonferens skedde digitalt. Fortsatt utbildning i nytt medlemsregistret skedde digital hösten 2020.

Må bra-dag 7 mars med dans och rörelse i Vikarbyn med ledare från Balettakademin Stockholm.

Återkommande årliga möten för ordförande har varit vilande.
                           
Falun 2021-01-11

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Dalarna  VERKSAMHETSPLAN  2021


    • Föreningens huvudsyfte är att verka för en bättre vård och behandling av Parkinsonsjuka i länet så att bästa möjliga livskvalitet kan uppnås. Parkinsons sjukdom är komplicerad.
    • Att känna samhörighet, att ha någon som förstår din livssituation.  Vi vill skapa mötesplatser, sprida och dela med oss av viktig information och fakta. Tillsammans är vi mindre ensamma.
    • Verka för att återuppliva grupperna i Avesta och Ludvika
Studiecirklar finns två stycken i Falun, en i Orsa/Mora och en i Rättvik/Leksand.
    • Vår nuvarande webmaster Ove Andersson ansvarar för Insidan, vårt lokala informationsblad, som ges ut ett par gånger per år. Vår hemsida nås via Parkinsonförbundets hemsida.
    • Vi planerar att anordna årsmöte i februari, ett vårmöte/Må bra-dag i april/maj och ett höstmöte under 2021.
    • Det finns önskan om att starta en ren anhöriggrupp till Parkinsonsjuka i länet.
    • Nya informatörer för personal inom boende/utbildningar runt om i länet behövs.
    • Ordna träffar för yngre Parkinson upp till 65 år.
    • Vi ska genomföra minst ett styrelsemöte i månaden under verksamhetsåret förutom juni, juli och december.
    • Verksamhetsplanen 2020 har inte kunnat genomföras fullt ut
p g a pandemin Covid-19.