Värmland

 

Årsmötesprotokoll för Parkinson Värmland 2017

 

 

Parkinson Värmland

Årsmötesprotokoll 2017

Tid: Tisdagen den 14 feb. 2017 kl 18:00 - 19:30

Plats. HSO lokaler Södra Kyrkogatan 11 i Karlstad

 

Mötets öppnande:

 

Ordföranden Sonja Sakari hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Efter öppnandet av mötet, hölls en parentation över de 13 medlemmar i Parkinson Värmland som avlidit under året. Ett ljus tändes och de avlidna hyllades med en tyst minut.

 

§1             Val av ordförande för mötet:

                 Till att leda årsmötet valdes Birgitta Elfwing, som tackade för förtroendet.

 

§2             Anmälan om styrelsens val av sekreterare:

                 Till sekreterare för mötet utsågs Lars Johansson.

 

§3             Val av två rösträknare:

                 Till rösträknare valdes Ulf Germgård  och Margareta Löfdahl        

 

§4             Val av två justerare:

                 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Germgård och Margareta Löfdahl.                                                                                 .

 

§5             Fastställande av dagordning:

                 Den utskickade dagordningen godkändes. Dagordningen bifogas protokollet som bil. 1.

 

§6             Upprop och fastställande av röstlängd:

                 En lista skickades runt där de närvarande antecknat sig, och listan utgör röstlängd och bifogas protokollet som bil. 2.

 

§7             Fråga om årsmötets behöriga utlysning:

                 Kallelse och dagordning till årsmötet hade skickats ut drygt 4 veckor i förväg. Detta godkändes och årsmötet ansågs i behörig ordning vara utlyst.

 

§8             Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016:

                 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp. Den godkändes och bifogas protokollet som bil.3, tillsammans med bil. 3a, och 3b som omfattar resp. lokalförenings verksamhet.

                

§9             Styrelsens ekonomiska redovisning:

                 Kassören Sune Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska ställning och visade Resultat och Ballansräkning. Årets resultat var kronor 1 194:86 och den utgående balansen var 289 035:93  kronor 

                 Se bil. 4

 

§10           Revisorernas berättelse:

                 Revisor Bengt Nordlund läste upp revisorernas berättelse, där det framgick, att de inte hade något att erinra mot styrelsens sätt att leda föreningen.

                 Se bil 5.

 

§11           Fastställande av balans och resultaträkning:

                 Denna punkt slogs ihop med punkten 9.

                 Se bil. 4

 

§12           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

                 Med stöd av revisorernas utlåtande beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

                 Se bil. 5

                                           

§13           Redovisning av kommande års verksamhetsplan:

                 Föreningens verksamhetsplanen för 2017 lästes upp och godkändes.

                 Se bil. 6

 

§14           Fastställande av arvoden:

                 Styrelsen har inga arvoden.

 

§15           Fastställande av data- och telefonersättningar:

                 Styrelsen beviljades 4000:- i ersättning för telefonkostnader och datoruppkopplingar. Summan fördelas inom  styrelsen.

 

§16           Fastställande av reseersättningar:

                 För resor i föreningens tjänst godkänns skatteverkets riktlinjer 18:50 / mil vid resa med egen bil. I övrigt självkostnad vid resa med allmänna kommunikationsmedel.

 

§17           Val av:                                                                                                      

                 Till ordförande på 1 år Sonja Sakari omval     t.o.m.                               2017

 

                 Ordinarie ledamöter på 2 år

                 Ulf Germgård                                     nyval       ”                                     2018                  

                 Lars Johansson                                   vald         ”                                     2017             

                 Sune Andersson                                  omval       ”                                    2018                                                     

                 Per Olov Fernström                            omval       ”                                    2018            

                 Hans Forsberg                                     vald         ”                                     2017

 

                 Grete Lindström      på ett år               nyval       ”                                     2017

                  

                 Suppleanter på ett år

                 Per Öhrfeldt                                        omval       t.o.m.                              2017

 

                 Revisorer på ett år

                 Bengt Nordlund                                   omval      t.o.m.                              2017

                 Margareta Backlund                            omval      t.o.m.                              2017

                

                 Ersättare på ett år

                 Margaretha Löfdahl                              nyval      t.o.m.                               2017              

             

                 Valberedning

                 Det har inte lyckats att få fram en valberedning. Dock pågår försök att få fram ett namn från vardera Arvika, Karlstad och Kristinehamn, och förhoppningen är att det blir klart senast till nästa årsmöte. Fram till dess fick styrelsen mandat att verka       som valberedning.

                  

§18           Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift:

                  Ny avgift gäller från 2016 och vi förordar ingen ändring.

 

§19           Fastställande av budget för innevarande år:

                 Kassören presenterade en budget för år 2017, som ballanserade på kronor. 67 000:-.

                 Budgeten godkändes.

                 Se Bil. 7

 

§20           Behandling av motioner till årsmötet:

                 Det förelåg inga motioner att ta upp.

 

§21           Styrelsens övriga förslag till årsmötet:

                 Några övriga förslag fanns inte.

 

§22           Val av ombud till andra organisationer         

                 Styrelsen gavs mandat att välja ombud till HSO och andra ev. samarbetspartner. 

 

§23           Val av ombud till förbundets kongress

                 Styrelsen väljer ut deltagare till kongressen i vår.

 

§24           Nästa årsmöte

                 Nästa årsmöte hålls den tisdagen den 15 feb. 2018 kl 18:00 i HSO lokaler i Karlstad.

 

§25           Årsmötets avslutning:

                 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

                 Efter mötet avtackades den avgående styrelsemedlemmen Bo Lindell för sitt arbete i föreningen. Han invaldes år 2009 först som vice kassör under några år och sedan som vice ordförande t.o.m. 2015. Som ett bevis på föreningens uppskattning fick Bosse en blombukett och ett presenkort.     

 

 

Karlstad den 14/2 2017

 

 

………………………………………                                 ………………………………….

Birgitta Elfing                                                                      Lars Johansson

ordförande                                                                           sekreterare

 

 

 

………………………………………                                 …………………………………….

Ulf Germgård                                                                       Margareta Löfdahl

justerare                                                                                justerare