Värmland

Parkinson Värmland
Verksamhetsberättelse för år 2016

 

Parkinson Värmland

Verksamhetsberättelse för år 2016

 

Föreningens årsmöte hölls den 16/2 2016 i HSO:s lokaler i Karlstad med 22 st. närvarande medlemmar. Följande styrelse valdes.

 

Ordförande                       Sonja Sakari

V. ordförande                   Hans Forsberg

Sekreterare                       Lars J Johansson

Kassör                               Sune Andersson

Ledamot                            Bo Lindell

Ledamot                            Per Olov Fernström                               

Ledamot                            Krister Karlsson                                                          

Suppleant                         Peter Öhrfeldt                                                              

Revisorer:                         Bengt Nordlund

                                            Margareta Backlund

Revisorsuppleant:           Inga Lisa Forsén

Valberedning:                  Något förslag till valberedning förelåg inte varför styrelsen fick i uppdrag att skaka fram en sådan alt. Själva fungera som valberdning.

                                           

Firmatecknare ordföranden Sonja Sakari och kassören Sune Andersson var för sig.

 

Styrelsemöten: Det har hållets 8 st. protokollförda styrelsemöten under året. Den 19/1, 16/2 konstituerande styrelsemöte, 7/3, 5/4, 30/5, 23/8, 4/10 och den  22/11 .

 

Föreningsmöten

Den 10 mars kl 14:00 gästades föreningen av den nye förbundsordföranden Bo Erixon, som presenterade sig och förbundets arbetsinriktning samt betydelsen av den nya patientlagen.

25 deltagare hade infunnit sig för att lyssna.

 

 Den 11 april kl 15:00 firade vi Världsparkinsondagen i Sessionssalen i Bibliotekshuset i Karlstad. Vi gästades då av professor Per Svenningsson från Karolinska institutet som föreläste om icke motoriska symtom motoriska symtom = symtom som är relaterade till kroppsrörelser vid Parkinsons sjukdom. Ett sextiotal intresserade åhörare hade mött upp till en lärorik föreläsning. Föreläsningen hade annonserats i lokalpressen och var öppen för allmänheten.

 

Den 18 april kl 14:30 gästades vi av förbundets generalsekreterare, som informerade om den nya patientlagen, som är ute på remiss, och som kommer att antas senare i höst. Hon redogjorde för huvuddragen av vad den nya lagen betyder för oss patienter.

Efter en paus, då vi bjöds på kaffe och smörgås, togs ordet över av överläkaren Johan Rådberg från neurologkliniken på CSK. Han informerade om Parkinsons sjukdom, hur den kan yttra sig och hur den kan behandlas. Det hela var en givande träff, som hade samlat ca.80 st. intresserade åhörare. Föreläsningen hade annonserats i lokalpressen och var öppen för alla.

 

Den 28 september arrangerade Parkinson Kristinehamn en föreläsning av överläkaren på neourologen på CSK Johan Rådberg.

Till detta arrangemang var alla medlemmar i Värmland välkomna att delta.

 

 

Den 19 oktober kl 14:30 gästades vi av Sjuksköterskan Arja Höglund, som föreläste om sömn och sömnproblem. Platsen var Sessionssalen i bibliotekshuset i Karlstad. C:a 65 intresserade hade samlats för att lyssna på ett intressant föredrag.

 

 

Den 30 oktober kl 15:00 anordnade Parkinson Värmland ett besök på Teatern i Karlstad där vi fick se musikalen ”Les Miserables”. 48 st av våra medlemmar hade tagit tillfället i akt att få se föreställningen till ett starkt reducerat pris.

 

 

Övriga externa kontakter

Vår ordförande har deltagit vid 4 st. olika tillfällen i HSO:s ordförandekonfeerans  

Hans Forsberg har deltagit i Förbundets årsstämma.

 

Kontakter med Landstinget

 

Temat: Hur det är att leva med Parkinson sjukdom.

Föreningens medlemmar Marianne och Peter Haasma har enskilt och tillsammans med Landstinget deltagit i följande aktiviteter:

Tillsammans med Landstingets personal har de vid 10-talet tillfällen deltagit i informationsaktiviteter gällande patient och närsatåendeutbildning, samt visat upp sitt rollspel, om hur det är att leva med Parkinson, ur såväl den sjukes som den anhöriges perspektiv. Se närmare i Kristinehamns verksamhetsberättelse, som bifogas som bil. nr 3b.

 

Vi deltog också den 14 och 15 dec. i möten med Landstinget. Första dagen med tre anhöriga och den andra med tre sjuka medlemmar. De frågeställningar, som Landstinget ville bolla med oss, var hur vi upplevde, att kontakten med dem fungerade, och hur vi i framtiden skulle vilja ha den utformad. Kontakten togs genom ett konsultföretag på Landstingets initiativ.

 

Parkinsoncirklar och lokala föreningar

 

 

Karlstad lokalförening

Lokalföreningen i Karlstads verksamhetsberättelse bifogas som bilaga 3a.

 

 

Kristinehamn lokalförening

Lokalföreningen i Kristinehamns Verksamhetsberättelse bifogas som bil. 3b

 

 

 

Hagfors lokalförening

Föreningen har under året lagts ner. Föreningens tillgångar har överlämnats till Parkinson Värmland. Skulle föreningen starta på nytt inom 3 år ska Hagforsföreningen ha tillbaks sina pengar.

 

 

Arvika lokalförening

Vid ett extra årsmöte i Parkinson Arvika den 21 sept. där representanter från Parkinson Värmland var närvarande och ledde årsmötet beslutades, att föreningen   skall läggas ner. Föreningens bokföring och inventarier överlämnades till Parkinson Värmland att förvaltas av länsföreningen. Skulle föreningen starta igen inom 3 år skall Arvika få tillbaka sina inventarier och pengar. Efter genomgång av Arvikaföreningens räkenskaper beviljade Länsföringen den avgående Arvikastyrelsen ansvarsfrihet.

 

Sunne

Ingen organiserad aktivitet under året.

 

Säffle

Ingen organiserad aktivitet under året.

 

Medlemmar och medlemsregister

 

Vid årets början var vi 302 st. medlemmar i Parkinson Värmland fördelade på 178 st. sjuka och 134 st. anhöriga eller stödjande. Vid årets slut var motsvarande siffror 295 st. varav 174 sjuka och 121 anhöriga och stödjande medlemmar.

13 st. av våra medlemmar har avlidit under året.

 

De avlidna är:

Lennart Adolfsson           Karlstad

Mats Alexandersson       Kristinehamn

Lars Oskar Bengtsson   Karlstad

Tore Edlund                     Deje

Nils Olov Linder               Karlstad

Märtha Ohlsson               Karlstad

Kenneth Pettersson        Karlstad

Monica Ström                   Mangskog

Inga Svensson                Kil

Laila Brattström                Kil

Birgit Carlson                   Edane

Rune Hammargren         Filipstad

Linnea Zetterlund            Sunne

 

12 st. medlemmar har begärt utträde och 12 st. har inte betalt årsavgiften.

31 st. nya medlemmar har tillkommit.

 

 

 

 

Ekonomi

z

Årets bokslut framgår av styrelsens ekonomiska redovisning bil.4

 

 

 

 

 

Karlstad den 14 februari 2017

Styrelsen Parkinson Värmland

 

 

……………………………………………                   ………………………………………

Sonja Sakari                                                                Hans Forsberg

Ordförande                                                                   Vice ordförande

 

………………………………………… ,……………………………………….

Sune Andersson                                                         Lars Johansson

Kassör                                                                           Sekreterare

 

…………………………………….                              ………………………………

Bo Lindell                                                                     Krister Karlsson

                                                                

……………………………………                               ……………………………………..

Per-Olov Fernström                                                    Peter Öhrfeldt                                                                                                          suppleant