Lagstiftning inom hälso- och sjukvården

Det finns en rad olika lagar som styr hälso- och sjukvården liksom rättigheterna till stöd, hjälp och omsorg när man har en kronisk sjukdom. Lagarna gäller oavsett om hjälpen, vården eller omsorgen ges av kommunen, landstingen eller av privata vårdgivare. Lagarna stiftas av Riksdagen. Kopplat till lagarna finns ofta förordningar som kan sägas förtydligar lagarna. Förordningar beslutas av Regeringen. Dessutom finns föreskrifter och råd som myndigheterna beslutar om.

 

Det finns givetvis inget krav att man som anhörig eller patient måste kunna lagarna för att få rättigheterna tillgodosedda. Men ibland kan det ändå vara bra att kontrollera vad som egentligen står där. Det gäller särskilt dig som vill vara med och påverka våra politiker.

 

Här nedan hittar du länkar till några av de viktigaste lagarna.

 

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för hälso- och sjukvården. I den finns exempelvis vårdgarantin.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller regler om vårdpersonalens tystnadsplikt och sekretess.

Patientlagen infördes 1 januari 2015 och säger bland annat att du har rätt att få information kring din hälsa och behandling, att du har rätt att vara delaktig och ska få information om möjligheterna att välja vård och vårdgivare.

Patientsäkerhetslagen ska säkerställa att patienter får en säker vård. I denna lag finns också reglerna för hur man kan anmäla klagomål om felaktig vård till Socialstyrelsen.

Patientdatalagen innehåller regler om skyldigheten att föra journal och hur vårdpersonal ska behandla journaluppgifterna.

Patientskadelagen säger att alla vårdgivare ska ha en försäkring för sina patienter om någon blir skadad i vården.

Socialtjänstlagen reglerar kommunernas socialtjänst. Här finns bland annat regler kring ekonomsikt stöd och särskilt boende.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - även känd som LSS – anger vilka rättigheter till stöd och hjälp som personer med vissa funktionsnedsättningar har.

Tandvårdslagen innehåller grundläggande regler för tandvården på samma sätt som hälso- och sjukvårdslagen.