Landsting


Den viktigaste uppgiften för landstingen är att ansvara för hälso- och sjukvården. I vissa delar av landet har landstinget ett utvidgat ansvar och kallas för regioner. Landstingen och regionerna styrs av folkvalda politiker.

 

Så här styrs landstinget och regionerna

Landstingsfullmäktige och regionfullmäktige

Det övergripande ansvaret för och ledningen av regionen och landstinget ligger hos fullmäktige. Vilka som ska sitta i fullmäktige bestäms i allmänna val vart fjärde år. Det är alltså politiker som sitter i detta högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om stora övergripande frågor, exempelvis hur mycket skatt som ska tas ut, budget för hela landstinget/regionen, vilka sjukhus som ska finnas osv.

Landstingsstyrelsen eller regionstyrelsen

Under fullmäktige leds och samordnas arbetet i landstinget/regionen av en styrelse. Det är styrelsen som leder arbetet mellan landstingsfullmäktiges sammanträden. Det är också styrelsen som ansvarar för ekonomin och att budgeten hålls.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Under styrelsen finns nämnder med olika ansvarsområden, till exempel hälso- och sjukvårdsnämnden. Innan en fråga tas upp i fullmäktige förbereds ärendet i nämnden och i vissa frågor kan nämnden själv bestämma. Nämnden leds av politiker men arbetet utförs till stor del av tjänstemän.

 

Kontaktuppgifter

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga landsting och regioner.

Blekinge
Landstinget i Blekinge, 0455-73 10 00, www.ltblekinge.se

Dalarna
Landstinget Dalarna, 023-49 00 00, www.ltdalarna.se

Gotland
Region Gotland, 0498-26 90 00, www.gotland.se

Gävleborg
Region Gävleborg, 026-15 40 00, www.regiongavleborg.se

Halland
Region Halland, 035-13 48 00, www.regionhalland.se

Jämtland och Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, 063-14 75 00,  https://www.regionjh.se/

Jönköping
Region Jönköpings län, 036-32 40 00, www.rlj.se

Kalmar
Landstinget i Kalmar län, 0480-840 00, www.ltkalmar.se

Kronoberg
Region Kronoberg, 0470-58 80 00, www.regionkronoberg.se

Norrbotten
Region Norrbotten, 0920-28 40 00, www.norrbotten.se

Skåne
Region Skåne, 044-309 30 00, www.skane.se

Stockholm
Stockholms läns landsting, 08-737 25 00, www.sll.sewww.vardguiden.se

Sörmland
Landstinget Sörmland, 0155-24 50 00, www.landstingetsormland.se

Uppsala
Landstinget i Uppsala län, 018-611 00 00, www.lul.se

Värmland
Landstinget Värmland, 054-61 50 00, www.liv.se

Västerbotten
Västerbottens läns landsting, 090-785 70 00, www.vll.se

Västernorrland
Landstinget Västernorrland, 0611-800 00, www.lvn.se

Västmanland
Region Västmanland, 021-17 30 00, www.regionvastmanland.se

Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, 0521-27 57 00, www.vgregion.se

Örebro
Region Örebro län, 019-602 70 00, www.regionorebrolan.se

Östergötland
Region Östergötland, 010-103 00 00, www.regionostergotland.se