Värmland

 

Årsmötesprotokoll för Parkinson Värmland 2016

 

 

Parkinson Värmland

Årsmötesprotokoll 2016

Tid: Tisdagen den 16 feb. 2016 kl 18:00 - 19:30

Plats. HSO lokaler Södra Kyrkogatan 11 i Karlstad

 

Mötets öppnande:

 

Ordföranden Sonja Sakari hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§1             Val av ordförande för mötet:

                 Till att leda årsmötet valdes Peter Haasma. Han tackade för förtroendet och därefter hedrade vi de 20 medlemmar, som avlidit under året, med ett tänt ljus och en tyst minut.           

 

§2             Anmälan om styrelsens val av sekreterare:

                 Till sekreterare för mötet utsågs Lars Johansson.

 

§3             Val av två rösträknare:

                 Till rösträknare valdes Peter Öhrfeldt och Per-Olov Fernström.

 

§4             Val av två justerare:

                 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Öhrfeldt och Per-Olov Fernström.

 

§5             Fastställande av dagordning:

                 Den utskickade dagordningen godkändes. Dagordningen bifogas protokollet som bil. 1.

 

§6             Upprop och fastställande av röstlängd:

                 En lista skickades runt där de närvarande antecknat sig och listan utgör röstlängd och bifogas protokollet som bil. 2.

 

§7             Fråga om årsmötets behöriga utlysning:

                 Kallelse och dagordning till årsmötet hade skickats ut drygt 4 veckor i förväg. Detta godkändes och årsmötet ansågs i behörig ordning vara utlyst.

 

§8             Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015:

                 Styrelsen verksamhetsberättelse lästes upp och justerades på en punkt.  

                 Verksamhetsberättelsen godkändes och bifogas protokollet som bil.3,

                 tillsammans med bil. 3a, 3b och 3c som omfattar resp. lokalförenings verksamhet.

                

§9             Styrelsens ekonomiska redovisning:

                 Kassören Sune Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska ställning och visade Resultat och Ballansräkning. Årets resultat var kronor 1 194,86   och föreningens totala behållning kronor 245 082,33

                 Se bil. 4

 

§10           Revisorernas berättelse:

                 Revisor Bengt Nordlund läste upp revisorernas berättelse där det framgick att de inte hade något att erinra mot styrelsens sätt att leda föreningen.

                 Se bil 5.

§11           Fastställande av balans och resultaträkning:

                 Denna punkt slogs ihop med punkten 9.

                 Se bil. 4

 

§12           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

                 Med stöd av revisorernas utlåtande beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

                 Se bil. 5

                                           

§13           Redovisning av kommande års verksamhetsplan:

                 Föreningens verksamhetsplanen för 2016 lästes upp och godkändes.

                 Se bil. 6

 

§14           Fastställande av arvoden:

                 Styrelsen har inga arvoden.

 

§15           Fastställande av telefonersättningar:

                 Styrelsen beviljades 4000:- i ersättning för telefonkostnader och datoruppkopplingar. Summan fördelar styrelsen sinsemellan.

 

§16           Fastställande av reseersättningar:

                 För resor i föreningens tjänst godkänns skatteverkets riktlinjer 18:50 / mil vid resa med egen bil. I övrigt självkostnad vid resa med allmänna kommunikationsmedel.

 

§17           Val av:                                                                                                      

                 Till ordförande på 1 år Sonja Sakari                   omval        t.o.m. 2016

 

                 Ordinarie ledamöter på 2 år

                 Bo Lindell                                                            vald            t.o.m. 2016

                 Lars Johansson                                                     omval             ”    2017                      Sune Andersson                                                                            vald                ”    2016

                 Per Olov Fernström                                             vald                ”   2016 

                 Hans Forsberg                                                      omval             ”   2017

                 Krister Karlsson                                                   omval              ”   2017        

 

                 Suppleanter på ett år

                 Per Öhrfeldt                                                         omval      t.o.m.   2016

 

                 Revisorer på ett år

                 Bengt Nordlund                                                   omval      t.o.m. 2016

                 Margareta Backlund                                            omval      t.o.m. 2016

                

                 Ersättare på ett år

                 Inga Lisa Forsén                                                  omval     t.o.m. 2016

                                                                                             

                 Valberedning

                 Det har inte lyckats att få fram en valberedning. Dock pågår försök att få fram ett namn från vardera Arvika, Karlstad och Kristinehamn, och förhoppningen är att det blir klart senast till nästa årsmöte. Fram till dess fick styrelsen mandat att verka       som valberedning.

 

                                                                                               

§18           Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift:

                  Ny avgift gäller från 2016 och frågan är inte aktuell.

 

§19           Fastställande av budget för innevarande år:

                 Kassören presenterade en budget för år 2016, som ballanserade på 67 000:- kronor.

                 Budgeten godkändes.

                 Se Bil. 7

 

§20           Behandling av motioner till årsmötet:

                 Det förelåg inga motioner att ta upp.

 

§21           Styrelsens övriga förslag till årsmötet:

                 Några övriga förslag fanns inte.

 

§22           Val av ombud till andra organisationer         

                 Styrelsen gavs mandat att välja ombud till HSO

 

§23           Val av ombud till förbundets kongress

                 Frågan ej aktuell då ingen kongress hålls under 2016.

 

§24           Nästa årsmöte

                 Nästa Årsmöte hålls den tisdagen den 14 feb. 2017.

 

§25           Årsmötets avslutning:

                 Ordföranden tackade för förtroendet att få leda årsmötet och förklarade detsamma     för avslutat.

 

 

Karlstad den 16/2 2016

 

 

 

 

………………………………………                                 ………………………………….

Peter Haasma                                                                       Lars Johansson

ordförande                                                                           sekreterare

 

 

 

………………………………………                                 …………………………………….

Peter Öhrfeldt                                                                      Per-Olov Fernström

justerare                                                                                justerare