Ordförande har ordet

Hej allesamman!
Vi har var och en kunnat uppmärksamma att vi övergått i juni månad och första sommarmånad. Om inte annat har vi senaste dagarna kunnat ana att sommaren är på ingång med värmen i släptåg. För många innebär sommaren lediga dagar, för andra är det förknippat med en hel del jobb! Oavsett så kan vi alla njuta av årstiden och allt vad den för med sig i nypotatis, jordgubbar och annat gott som hör sommaren till.
Vi vill ta tillfället i akt att önska er alla en riktigt skön sommar med tid för aktiviteter och återhämtning!
För Styrelsen i Parkinson Skåne


Parkinson Skåne och Covid-19
Vi har i olika sammanhang understrukit vikten och betydelsen av att Parkinson Skåne knyter närmare kontakter med Skånes, numera nio, lokalföreningar. Det finns givetvis många goda skäl för detta, interna och externa. Det kan exempelvis gälla frågor som är särskilt angelägna för viss lokalförenings medlemmar beträffande utbudet och efterfrågan på vissa aktiviteter, översynen av organisationsstruktur och verksamhetsplats. Å andra sidan med avseende på fadderverksamhets fokusområden gällande potentiellt nya medlemmar och deras önskemål om stöd till intressanta föreläsningar, föreläsarkontakter och medlemsmöten.

Parkinson Skånes ändamål, enligt stadgarnas portalparagraf § 3, ska främja medlemmarnas ideella intressen genom ideell verksamhet. En översiktlig genomgång av stadgandet visar på 8 delmoment: öka kunskapen om Parkinson (enligt punkten 1), stödja aktiviteter med inriktning på livskvalitet (p. 2), utöva intressepolitik för att förbättra villkoren för medlemmarna (p. 3), stimulera föreningarnas utveckling (p. 4), säkerställ patienträttigheter och huvudmäns skyldigheter (p. 5), var pådrivande och stötta forskning och forskningsmedel (p. 6 och 7) samt samarbeta med andra funktionsrättsorganisationer (p. 8).

Årsmötet som Parkinson Skånes högsta beslutande organ, följt av det konstituerande styrelsemötet antog verksamhetsplan 2020 och fastslog styrelsens mandat. Om dock viss fråga inte finns reglerat i stadgan, så åligger det primärt styrelsen att uppfylla ändamålen för att tillvarata medlemmarnas intressen. Förändrings- och utvecklingsarbete tar ofta avstamp i projektfaserna planering, genomförande och uppföljning. För att inte undergräva förutsättningarna för eventuell verksamhetsutveckling eller organisationsöversyn m.m. gäller att föreningarna är någorlunda ense i lägesanalys, målsättning och kravsättning (handlingsplan). Det som uppföljs i sammanhanget blir genomfört!

Parkinson Skånes styrelse följer nogsamt Covid-19 händelseutveckling. Vi har ett systematiskt arbetssätt genom styrelsens ansvarsfördelning. Vi gör analyser och bedömningar av utbrottets utveckling i förhållande till Parkinsondrabbades situation. Det kan inte ha undgått någon att situationen inte är gynnsam och tillåter inte, annat än undantagsvis, föreningsverksamhet. Detta bör dock inte begränsa föreningarnas proaktiva förberedelser av kommande verksamhet!


Vilka erfarenheter har Parkinson Västerbotten dragit av Världsparkinsondagen digitalt?

I dessa tider av Coronaviruspandemi (Convid-19) gäller det att finna handlingsalternativ och kreativa lösningar till Parkinsonföreningarnas verksamhet. På mycket kort tid synes mer eller mindre samtliga verksamheter och aktiviteter i vårt avlånga land lagts på is. I detta sammanhang har Parkinson Västerbotten intagit ett proaktivt förhållningssätt genom inbjudan till 2020 års Världsparkinsondag (VPD) i digital form på sin hemsida. Utifrån syftet att förhöra oss och ta del av deras erfarenheter och insikter några dagar efter eventet har vi varit i kontakt med Bengt-Erik Johansson, ordförande Parkinson Västerbotten, och Frida Karlsson, ansvarig för projektet Världsparkinsondagen digitalt. Inför själva telefonkontakten hade vi förberett några frågor som vi om möjligt önskade få besked om, nämligen omkostnaderna för eventet som visade sig uppgå till ca 15-25 tkr som huvudsakligen omfattade förtäring för 150 deltagare. Vilka möjligheter ser dem hos den nya tekniken för Parkinsonföreningarna framöver; och här framhöll dem bland annat möjligheten att länka livestreamat material och föreläsningar på hemsidan. Vilka utgör era samarbetspartner och vad har varit deras roller och ansvar. Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten har bistått med mycken stöd och hjälp med de tekniska kraven och Region Västerbotten beträffande lokalerna.

I vårt samtal inledde Bengt-Erik Johansson med att övergripande berätta om upplägg och inspirationskällor, däribland från Ingmar Karlsson, ordförande Parkinson Jönköping. Eftersom Parkinson Västerbotten har en del naturliga förutsättningar som sammanhänger med föreningarnas avstånd och medlemsunderlag, har digitaliseringen öppnat upp nya och intressanta möjligheter. Till skillnad från vad som skulle kunna antas, framhöll Frida Karlsson, att till de mer uppenbara begränsningarna snarare kan hänföras medlemmarnas inställning till den nya tekniken och den digitala kompetens, än demografiska och geografiska faktorer. I sammanhanget kan påpekas att det stora flertalet medlemmar i Parkinsonföreningarna snarare är äldre än yngre. Ett exempel på hur föreningar kan stödja och hjälpa medlemmarna med den nya tekniken kan vara att inhandla en platta, pedagogiskt visa hur enkelt det kan vara genom att streama de tekniska handlagen samt lägga ut den väl synligt på hemsidan.  Studieförbundet Vuxenskolan har i sammanhanget varit till stor hjälp genom att rigga relevant teknik och bistå vid livestreaming av event som VPD. Ett problem som visade sig var möjligheten att ställa frågor till de deltagande. Enligt deras egen utvärdering berodde detta av allt att döma på att frågeställarna saknade inregistrerade konton på t.ex. youtube. En lärdom för kommande event är att informera före sändning om behovet av inregistrerat konto för att överhuvud kunna ställa frågor. Å andra sidan kan väl detta också betraktas som en spärr och skydd mot ovälkomna besök som avser störa sammankomsten.

Världsparkinsondagen
På grund av rådande situation kring Coronaviruset, ställs Världsparkinsondagen in den 15/4.
Seminariet planeras att genomföras den 22/9 istället. Mer information kommer!

Parkinson Västerbotten - Världsparkinsondagen
Se seminariet här>>


Årsmöte

Under februari månads första hälft genomförs lokalföreningarnas årsmöten runt om i Skåne. Gamla styrelseledamöter lämnar och nya tar vid. Ett varmt tack till er som med insats och erfarenhet hjälpt till så att medlemmarna kunnat få kunskap och samvaro under 2019! Varmt välkomna till er som är nya styrelseledamöter och kommer med nya friska idéer och uppslag.

Lördagen den 22 februari kl. 14 håller länsföreningen Parkinson Skåne sitt årsmöte - ett mycket viktigt möte för både den regionala föreningen och Skånes lokalföreningar. Kom och delta i viktiga beslut inför verksamhetsåret 2020.


Januari 2020

Det här arbetar vi för!

Personer med Parkinson ska ordineras den behandling som ger bästa möjliga effekt beroende på sjukdomsstadium och symtom.

Den som fått Parkinson ska få begriplig information om behandlingsval, egenvård och behandlingsprognos. Informationen ska även ges till närstående och anhöriga för att öka kunskapen, säkerheten och förståelsen för sjukdomen.

Återkommande kontrollundersökningar ska erbjudas två gånger per år. Som ett första delmål vill vi att alla ska erbjudas ett besök per år hos parkinsonspecialist (neurolog eller geriatriker geriatriker = specialistläkare i äldresjukvård).

Personer med Parkinson ska ha tillgång till ett parkinsonteam som består av läkare, sjuksköterska och minst ytterligare två av följande: fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, dietist eller annat. Parkinsonsköterskan har en viktig roll som vårdkoordinator.


 

Ordförande har ordet

God Jul & Gott Nytt År

Snart kommer ett nytt år med nya möjligheter, bland annat möjligheten att börja om på nytt eller att fortsätta på det gamla inslagna spåret. Oavsett hur det nya året börjar är det viktigt att vara utvilad. Julen är nämligen en tid för vila och återhämtning. Tid att koppla av, umgås med familj och vänner, men också tid för reflektion och eftertanke. Inte sällan är verkligheten en annan – julen är en tid full av stress och måsten. Ta hand om dig själv i jul. Om du trots detta känner att vardagens bestyr blir dig övermäktiga, så ta en promenad och få lite frisk luft för att varva ner då kan sinnesro, stillhet och julefrid infinna sig.
Önskar vi på Parkinson Skåne!


2019-11-09

Förbundets dag 2019

Förbundets dag den 7 november gick av stapeln på Scandic Hotell i Lund.

Parkinson Skåne inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna och gav en kort introduktion till informationsmötet. Dagens huvudperson professor Per Odin föreläste om Parkinsons sjukdom i fluktuationsfas fluktuationsfas = den period sent i sjukdomsutvecklingen då symtomen återkommer periodvis trots noggrann behandling och olika behandlingsmöjligheter. Åhörarna fick därefter möjlighet att ställa frågor. Det hela avslutades med att inledare tackade föreläsare och publik för ett intressant och väl genomfört informationsmöte.


2019-09-10

Sökes: skribenter och fotografer till Aktuellt Parkinson Skåne
Vi har senaste dagarna kunnat uppmärksamma att hösten börjat göra sitt intåg. Om sommaren
för flertalet medlemmar inneburit vila och återhämtning, har den för en del andra varit mer
arbetsam. I sammanhanget har Parkinson Skånes styrelse mottagit ett brev från vår
tidningsredaktör. I brevet uttrycks ett önskemål om att fler bland medlemmarna bidrar till vår
tidning. Det kan handla om söner och döttrar eller annan anhörig som kan tänka sig att skriva
en artikel med eller utan stöttning och hjälp. Som exempel på uppslag och stora jobb kan
nämnas nedslag på dansen i Sydöst, ett reportage från vattengymnastik i Helsingborg eller
Eslöv, reportage från bowlingen i Kristianstad eller Eslöv, om försöket med palliativ vård i
Lund eller reportage om hur det går för golfprojektet i Helsingborg. Hör gärna av er inom kort
för vidare information inför nästa utgåva.

Gerard Müller
Ordförande


2019-05-22

Parkinsonförbundets kongress
Den gångna helgen, lördag och söndag 18 och 19 maj, hölls Parkinsonförbundets kongress på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Kongressens syfte är att säkerställa att den föreningsdemokratiska processen hanteras korrekt och riktigt. Ett hundratal deltagare var på plats bestående av kongressombud, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning och kongressgäster.

2019 års kongress öppnades av förbundsordförande Eleonor Högström. I enlighet med stadgar och arbetsordning behandlade kongressen åtskilliga dagordningspunkter. Det förrättades val av företroendevalda funktionärer och förbundets förvaltning, program, ansvarsfrågor samt stadgeändringar och motionsbehandling.

Anmärkningsvärt under dagarna två var måhända Parkinson Gotlands förslag på stadgeändringar av länsföreningarnas firmanamn. I förslaget som nedröstades yrkades på införandet av regionföreningar över hela landet istället för dagens länsföreningar.


2019-04-11

Världsparkinsondagen
Som ny ordförande i Parkinson Skåne var det både spännande och intressant att få uppleva Världsparkinsondagen. I år var det ca 250 deltagare som fick ta del av föreläsningarna. Som tidigare år var programmet ett samarrangemang mellan Lunds universitet, Studieförbundet Vuxenskolan och Parkinson Skåne.


2019-04-05

Skåneforum ställs in
Parkinson Skånes styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 4 april att skjuta fram forumet. Styrelsens utvärderingar av tidigare möten utgör inte tillräckliga skäl för att hålla Skåneforum redan i vår.


2019-04-01

Världsparkinsondagen 2019
Varje år världen över uppmärksammas den globala Världsparkinsondagen. Parkinsons sjukdom finns i alla kulturer och symtomen varierar från människa till människa. Valet av dag hör samman med hedrandet av den brittiske läkaren James Parkinsons bemärkelsedag – född 1755 – som år 1817 för första gången beskrev sjukdomen i sin bok ”An Essay on the Shaking Palsy”. Den 11 april bjuder Parkinson Skåne tillsammans med Lunds Universitet och Studieförbundet Vuxenskolan in allmänheten att ta del av några av Sveriges ledande Parkinsonforskarare under temat ”Kunskap skall delas”.


2019-02-25

Årsmöte 2019
Först vill jag tacka för förtroendet att leda länsföreningen Parkinson Skåne. Jag ska göra allt för att på olika sätt fortsätta sprida kunskap om sjukdomen, hur man kan öka livskvaliteten, för sig själva och våra anhöriga samt sprida information även till en intresserad allmänhet. Jag tror att det är viktigt att vi alla ger oss själva tillåtelse och utrymme att få bearbeta olika begränsningar vi bär på och därigenom kunna öka livskvaliteten.

Sedan vill jag sätta mig ned och samtala med avgående ordförande Monica Vikingsson om det som varit och vart man ska sikta för att fortsätta utveckla vår länsförening.

Gerard Müller
Ordförande


 

Fru ordförande har ordet

Välkommen till Parkinson Skåne och mina funderingar kring uppdraget som ordförande, anhörig samt medlem i ParkinsonFörbundet


2019-02-17

Varmt tack för den fina avtackningen vid Parkinson Skånes årsmöte. Jag lämnar nu över ordförandeklubban till Gerard Müller och önskar honom lycka till.
Monica Vikingsson fd ordförande


2018-12-15

Ni önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År!


2018-11-14

Det är glädjande att rapportera att ca 140 av våra medlemmar har deltagit i höstens utbildningar om ett ökat välbefinnande.


2018-10-16

Tack alla härliga medlemmar för ett underbart internat på Stiftsgården Åkersberg i Höör.


2018-09-17

Den 13 september träffades Parkinson Skånes styrelse och styrelserepresentanter från lokalföreningarna. Deltagande föreningar var Helsingborg, Eslöv, Lund, Hässleholm och Sydöst. Landskrona och Malmö har sina representanter i Parkinson Skånes styrelse.

Samtliga närvarande uttryckte vikten av dessa möten där styrelsen lämnade aktuell information, rapporter från lokalföreningarna samt diskussioner om problem och framgångslösningar.


2018-08-30

Vårt kansli kommer att vara obemannat året ut, då Eva Andersson nu slutar sin tjänst.
Kertin Phillips tar åter hand om medlemsservice och du kan också ringa ledamöterna i styrelsen vid behov.


2018-08-23

Idag håller styrelsen i Parkinson Skåne sitt första möte efter sommarledigheten.
Mycket står på agendan - olika aktiviteter och ny styrelse för 2019.
Välkommen tillbaka!


Juni 2018

Nu håller vi sommarledigt och hämtar ny energi för höstens aktiviteter.
Alla medlemmar önskas en skön sommar!


2018-05-22

Idag håller delar av styrelsen möte ang valberedningsfrågor. Vi söker nya ledamöter för Parkinson Skånes styrelse. Är du intresserad av att utveckla vår länsförening? Ring ordföranden Monica Vikingsson 0707-453950.


2018-05-14

Parkinson Skåne var värd för Parkinsonförbundets ordförandekonferens i helgen. Deltagarna var länsordföranden och förbundsstyrelsen. På programmet stod information från förbundet, föreläsning om ångets, nedsträmdhet och Parkinsons sjukdom av Jonathan Timpka, information om projekt LIV och mindfulnessövning. Vi fick även information från Yngre Parkinson och goda exempel från Norrbotten och Jönköing. Trevliga diskussioner och samvaro.


2018-05-03

Idag har vi haft Skåneforum där länsföreningens styrelse och lokalföreningarnas styrelser har diskuterat föreningsarbete och förenklad administration.
Många synpunkter kom fram i diskussionerna. Tack för att ni deltog och bytte erfarenheter.


Trevlig Valborg!

Alla våra medlemmar önskas en trevlig Valborg en 1:a Maj.
Passa på att träna rösten när våren sjungs in vid majbrasan.


2018-04-13

Åter igen har Parkinson Skåne genomfört en välbesökt Världsparkinsondag med 325 deltagare. Medlemmar från Halland, Jönköping och Linköping visade också intresse för våra föreläsningar.
Arrangemanget var ett samarbete mellan Parkinson Skåne, Lunds universitet och Studieförbundet Vuxenskolan med bidrag från Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn.


2018-04-10

Den 11 april uppmärksammar vi Världsparkinsondagen med seminarier i samarbete med Lunds universitet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Arrangemanget är kostnadsfritt. Välkommen! 

PROGRAM


2018-04-03

Världsparkinsondagen 11 april
Du glömmer väl inte att anmäla dig till seminariet på Scandic Star Hotel i Lund den 11 april?
Programmet startar kl. 13.00 och beräknas sluta kl. 17.00. PROGRAM


2018-02-25

Ny styrelse
Vid årsmötet 24 februari valdes ny styrelse - med i stort sett samma ledamöter som 2017.
Björn Lundgren och Kerstin Phillips har lämnat efter 3 år, och de blev båda avtackade för sitt engagemang. Ny ledamot i styrelsen är Suzanne Ringblom, som hälsas varmt välkommen.

Eftersom det är valår 2018, påminns våra medlemmar om att fylla i enkäten som skickats ut från Parkinsonförbundet. Svaren kommer att ligga som grund i vår planerade dialog med politikerna om situationen i Skåne.


2018-02-07

ÅRSMÖTE

Dag och tid: Lördagen den 24 februari 2018 kl. 13.00 - ca.16.00
Plats: Annegården, Skansvägen 5, Lund
Lättare måltid serveras – föranmälan krävs! 

Anmälan senast fredag den 16 februari 2018 
till Monica Vikingsson 0707-453950 eller kansli@parkinsonskane.se


2018-01-29

Din förening behöver ditt stöd!

2017 var ett bra Parkinsonår. Det var 2016 också. Vi vet redan nu, att om inte det världspolitiska läget förändras, så kommer 2018 att bli lika bra. I september är det dags för val.

Det är därför vi skriver till dig och dina anhöriga. Du har ytterligare ett val att göra. Det rör din Parkinsonförenings framtid. För att kunna driva verksamheten vidare måste vi alla hjälpas åt. Fundera på hur du kan medverka till att vi ska kunna fortsätta att ha en aktiv förening där vi ger varandra erfarenhet och kunskap till ett bättre Parkinsonliv. Du behöver nödvändigtvis inte ingå i någon styrelse. Det finns också många mindre frågor där du säkerligen skulle kunna göra en insats. Ring din lokala ordförande eller någon av oss i regionstyrelsen redan idag och se hur du kan medverka.

På några orter i Skåne, går verksamheten bokstavligen på knäna, men glädjande nog finns det flera föreningar som har hög aktivitet och många mötesdeltagare. De föreningar som har svårt att hitta kandidater till styrelsen i år, hade för bara två år sedan inga problem.  Att sitta i lokalföreningens styrelsen är inte svårt. Du behöver inte vara sjuk. Det innebär inte heller några ekonomiska åtaganden och du får stöd både av oss och Vuxenskolan, som har en mentorsliknande roll.

För de flesta av oss, har sjukdomen det förloppet att man är rätt så ”omärkt” några år i början. Det är också nu vi kan lära mera om sjukdomen, både i den lokala föreningen och när vi träffas på kurser och föreläsningar. Har du barn, är detta ett utmärkt sätt för dina anhöriga, att lära mer om pappas eller mammas sjukdom.

Länsföreningen Parkinson Skåne har ett övergripande verksamhetsansvar. Under de senaste tre åren har styrelsen i länsföreningen, arbetat i dubbla roller och på så sätt stöttat några lokalföreningar som haft det tungt. Arbetsåret 2018 tappar länsföreningen två medlemmar i styrelsen samtidigt som tre lokalföreningars existens är hotade.

Är du nyfiken så anmäl dig till länsföreningens årsmöte lördagen den 24 februari kl 13.00 på Annegården i Lund. Läs mer på hemsida.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Med omtanke
Monica Vikingsson, ordförande och Hasse Anderberg, vice ordförande


Januari 2018

 

God fortsättning på 2018!
Styrelsen påbörjar nu sitt arbete med att ställa samman årsredovisningen för 2017 inför årsmötet i februari.
Vi hoppas alla att även 2018 blir ett aktivt år med många möjligheter till ökad kunskap och social samvaro.
Monica Vikingsson
Ordförande