Värmland

Parkinson Värmland
Verksamhetsberättelse för år 2015

 

 

Föreningens årsmöte hölls den 17/2 2015 på Klaraborgs Herrgård i Karlstad med 24 st. närvarande medlemmar. Följande styrelse valdes.

 

Ordförande                       Sonja Sakari

V. ordförande                   Bo Lindell

Sekreterare                       Lars J Johansson

Kassör                               Sune Andersson

Ledamot                            Hans Forsberg

Ledamot                            Jan Erik Bodin ( avliden under året )                      

Ledamot                            Margareta Lilja

Ledamot                            Krister Karlsson

Ledamot                            Per Olov Fernström        

 

Suppleant                         Peter Öhrfeldt                 

                                             

Revisorer:                         Bengt Nordlund

                                            Margareta Backlund

 

Revisorsuppleant:           Inga Lisa Forsén

 

                                           

 

Valberedning:                  Något förslag till valberedning förelåg inte varför styrelsen                            fick i uppdrag att skaka fram en sådan alt. Själva fungera                             som valberdning.

                                           

Firmatecknare ordföranden Sonja Sakari och kassören Sune Andersson var för sig.

 

Styrelsemöten: Det har hållets 8 st. protokollförda styrelsemöten under året. Den 14/1, 17/2 konstituerande styrelsemöte, 4/3, 16/4, 27/5, 12/8, 6/10, och 8/12.

 

Föreningsmöten

Den 12 mars och den 13 mars arrangerade Föreningen en föreläsning av Annika Laack, som berättade om sitt liv som Parkinsonsjuk. Mötena hölls i Karlstad med 60 st. intresserade åhörare och Uddeholm där 40 st. hade mött upp.

 

 Den 11 april firade vi Världsparkinsondagen i gamla Wermlandsbankens Marmorsal i Karlstad. Där föreläste Professor Per Svenningsson från Karolinska Institutet om dagens och framtidens tänkbara behandlingsformer av Parkinsons sjukdom. En mycket uppskattad föreläsning, som samlade drygt 70 intresserade åhörare.

 

Den 16/4 besökte styrelsen lokalföreningen i Arvika där vi höll ett kortfattat styrelsemöte. Före mötet hade Arvikaföreningen ordnat med ett studiebesök på Arvikaverken där vi fick en inblick i Volvos utveckling av frontlastare av mellanstorlek och vi fick följa monteringslinjen för olika modeller av frontlastare.

 

Den 20/8 stod BrainBus på Stora Torget i Karlstad. Där var tre ur styrelsen med och delade på värdskapet under dagen.

 

 Den 1 oktober arrangerade Parkinson Värmland en föreläsning av lundaforskaren Malin Parmar, som redogjorde för forskningen kring stamceller och deras användning vid transplantationer. Hon redogjorde också för hur stamceller kan produceras ur hudceller. Hela föredraget videoinspelades av vårt förbund, för att kunna visas för övriga länsföreningar

 

Övriga externa kontakter

Till vårt styrelsemöte den 4 mars hade vi besök av politikern Amira Nahara, som hade uttryckt önskemål om att få komma till oss och närmare bilda sig en uppfattning om vad vi sysslar med. Hon var imponerad av vårt arbete.

 

Den 30-31 maj Vid Parkinsonförbundets kongress var vi representerade med 5 st. personer. Dessa var: Jan-Erik Bodin med följeslagare från Arvika, Sonja Sakari, Krister Karlsson och Per-Olov Fernström från Karlstad och Marianne Haasma från Kristinehamn.

 

Per-Olov Fernström och Peter Öhrfeldt har deltagit i en tvådagars kurs för personer, som är tänkta att informera vårdpersonal om hur det är att leva med Parkinson och vilka uttryck sjukdomen kan ta. Kursen höllsi Stockholm den 29 och 30 sept.

 

Peter Öhrfeldt har också deltagit i en kurs för NYP.

 

Parkinsoncirklar och lokala föreningar

 

Karlstad lokalförening

Lokalföreningen i Karlstads verksamhetsberättelse bifogas som bilaga 3a.

 

Kristinehamn lokalförening

Lokalföreningen i Kristinehamns Verksamhetsberättelse bifogas som bil. 3b

 

Hagfors lokalförening

 Föreningen är på väg att upphöra.

 

Arvika lokalförening

Lokalföreningen Arvikas verksamhetsberättelse bifogas som bil. 3c.

Här har föreningen svårt att få tag i personer villiga att arbeta i en styrelse och föreningen kan komma att läggas ner 2016.

 

Sunne

Ingen aktivitet under året.

 

Säffle

I Säffle träffas 6 st. damer regelbundet en gång i månaden och diskuterar gemensamma problem och glädjeämnen. Året avslutas med en gemensam jullunch.

 

 

 Medlemmar och medlemsregister

 

Vid årets början var vi 309 st. medlemmar i Parkinson Värmland fördelade på 176 st. sjuka och 126 st. anhöriga eller stödjande. Vid årets slut var motsvarande siffror 302

varav sjuka 177 anhöriga och stödjande 125

19 st. av våra medlemmar har avlidit under året.

 

De avlidna är:

Margret Andersson                               Årjäng

Jan Erik Bodin                                        Arvika

Gilbert Carlsson                                     Säffle

Per-Olof Carlsson                                  Kristinehamn

Kjell Eriksson                                         Kristinehamn

Thore Esping                                          Karlstad

Gullan Gunnarsson                              Karlstad

Biorgit Hasselvall                                  Karlstad

Jan Erik Hasselvall                               Karlstad

Rolf Hidenius                                         Karlstad

Ulla Lindberg                                          Hammarö

Tommy Rydberg                                    Säffle

Irene Stake                                             Karlstad

Yvonne Thellberg Olsson                    Grums

Börje Westerlund                                  Kristinehamn

Anna-Greta Åslund                               Hagfors

Birgitta Johansson                                Kil

Bertil Hallquist                                       Kil

 

Ekonomi

Årets bokslut framgår av styrelsens ekonomiska redovisning bil. 4

 

Karlstad den 16 februari 2016

Styrelsen Parkinson Värmland

 

 

 

……………………………………………                   ………………………………………

Sonja Sakari                                                                Bo Lindell

Ordförande                                                                   Vice ordförande

 

 

……………………………………………                   ,……………………………………….

Sune Andersson                                                         Lars Johansson

Kassör                                                                           Sekreterare

 

 

………………………………………….                      ………………………………

Hans Forsberg                                                            Krister Karlsson

                                                                

 

 

…………………………………………                       ……………………………………..

Per-Olov Fernström                                                    Margareta Lilja

 

 

 

……………………………………………

Jan Erik Bodin ( avliden under året)