Värmland

 

Årsmötesprotokoll för Parkinson Värmland 2015

 

Tid: Tisdag den 17 feb. 2015 kl 18:00 - 19:00

Plats. Hagaborg i Karlstad

 

Mötets öppnande:

 

Ordföranden Sonja Sakari hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Hon redogjorde också i korta ordalag om föreningens programpunkter under kommande vår.

 …………………………………………………………………………………………

§1             Val av ordförande för mötet:

                 Till att leda årsmötet valdes Peter Haasma. Han tackade för förtroendet och därefter hedrade vi de 11 medlemmar, som avlidit under året, med ett tänt ljus och en tyst      minut.           

 

§2             Anmälan om styrelsens val av sekreterare:

                 Till sekreterare för mötet utsågs Lars Johansson.

 

§3             Val av två rösträknare:

                 Till rösträknare valdes Bo Lindell och Krister Karlsson.

 

§4             Val av två justerare:

                 Till att jämte ordföranden justera dagen protokoll utsågs Marianne Haasma och Marianne Eurén.

 

§5             Fastställande av dagordning:

                 Den utskickade dagordningen godkändes. Dagordningen bifogas protokollet som bil. 1.

 

§6             Upprop och fastställande av röstlängd:

                 En lista skickades runt där de närvarande antecknat sig och listan utgör röstlängd och bifogas protokollet som bil. 2.

 

§7             Fråga om årsmötets behöriga utlysning:

                 Kallelse och dagordning till årsmötet hade skickats ut drygt 4 veckor i förväg. Detta godkändes och årsmötet ansågs i behörig ordning vara utlyst.

 

§8             Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014:

                 Styrelsen verksamhetsberättelse lästes upp och justerades på en punkt. Under rubriken kontakter med Landstinget stod det att Parkinsonteamet på neurologen på CSK fått motta ett diplom för sitt arbete med ”Vårdplanen” som de tagit fram. Det   skall stå för sitt arbete med framtagandet av ”Vårdprogrammet för Parkinsons                      sjukdom och patient och närståendeutbildning”.

                 Verksamhetsberättelsen godkändes efter justering och bifogas protokollet som bil.3

                 Tillsammans med bil. 3a, 3b och 3c som omfattar resp. lokalförenings verksamhet.

                

§9             Styrelsens ekonomiska redovisning:

                 Kassören Sune Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska ställning och visade Resultat och Ballansräkning på overhead. Årets resultat var 11 740:- och föreningens totala behållning 244 497:-.

                 Se bil. 4

 

§10           Revisorernas berättelse:

                 Revisor Bengt Nordlund läste upp revisorernas berättelse där det framgick att de inte hade något att erinra mot styrelsens sätt att leda föreningen.

                 Se bil

§11           Fastställande av balans och resultaträkning:

                 Denna punkt slogs ihop med punkten 9.

                 Se bil. 4

 

§12           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

                 Med stöd av revisorernas utlåtande beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

                 Se bil. 5

                                           

§13           Redovisning av kommande års verksamhetsplan:

                 Föreningens verksamhetsplan för 2015 lästes upp och godkändes.

                 Se bil. 6

 

§14           Fastställande av arvoden:

                 Styrelsen har inga arvoden.

 

§15           Fastställande av telefonersättningar:

                 Styrelsen beviljades 3000:- i ersättning för telefonkostnader och datoruppkopplingar. Summan fördelar styrelsen sinsemellan.

 

§16           Fastställande av reseersättningar:

                 För resor i föreningens tjänst godkänns skatteverkets riktlinjer 18:50 / mil vid resa med egen bil. I övrigt självkostnad vid resa med allmänna kommunikationsmedel.

 

§17           Val av:                                                                                                      

                 Till ordförande på 1 år omvaldes Sonja Sakari     t.o.m. 2015

 

                 Ordinarie ledamöter på 2 år

                 Bo Lindell                                                            omval    t.o.m.   2016

                 Lars Johansson                                                     vald      t.o.m.    2015  

                 Jan Erik Bodin                                                     omval       ”       2016   

                 Sune Andersson                                                       ”           ”       2016

                 Per Olov Fernström                                             nyval        ”       2016   

                 Margareta Lilja                                                    vald           ”      2015

                 Hans Forsberg                                                      vald           ”      2015

                 Krister Karlsson                                                   vald          ”       2015

 

 

§17           Val forts:

 

                 Suppleanter på ett år

                 Per Öhrfeldt                                                         nyval       t.o.m. 2015

 

                 Revisorer på ett år

                 Bengt Nordlund                                                  nyval       t.o.m. 2015

                 Margareta Backlund                                            nyval       t.o.m. 2015

                

                 Ersättare på ett år

                 Inga Lisa Forsén                                                  nyval       t.o.m. 2015

                                                                                             

                 Valberedning

                 Det har inte lyckats att få fram en valberedning. Dock pågår försök att få fram ett     namn från vardera Arvika, Karlstad och Kristinehamn, och förhoppningen är att det blir klart senast till nästa årsmöte. Fram till dess fick styrelsen mandat att verka som valberedning.

 

                 Val av ombud till HSO

                 Styrelsen gavs mandat att själva välja ombud till HSO

 

                 Representanter till Kongressen

                 Styrelsen fick mandat att välja representanter. Vi får representera med ordföranden   och ytterligare fyra st. personer. Mötet beslutade att det skall vara ordföranden och en person från vardera Arvika, Karlstad och Kristinehamn, som resp. lokalförening utser, samt någon som styrelsen själva utser.

 

§18           Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift:

                 Det kommer att läggas fram ett förslag på en höjning av medlemsavgiften för Parkinsonsjuka med 50:- till 300:-. Anhöriga och stödjande medlemmar berörs inte. Årsmötet beslöt att gå på Förbundets förslag om en höjning.

 

§19           Fastställande av budget för innevarande år:

                 Kassören presenterade en budget för år 2015, som ballanserade på 71 000:- kronor.

                 Budgeten godkändes.

                 Se Bil.4

 

§20           Behandling av motioner till årsmötet:

                 Det förelåg inga motioner att ta upp.

 

§21           Styrelsens övriga förslag till årsmötet:

                 Några övriga förslag fanns inte.

 

§22           Nästa årsmöte:

                 Nästa årsmöte kommer att hållas tisdagen den 16 feb. 2016.

 

§23           Årsmötets avslutning:

                 Ordföranden tackade för förtroendet att få leda årsmötet och förklarade detsamma   för avslutat.

 

 

Karlstad den 17/2 2015

 

 

 

 

………………………………………                                 ………………………………….

Peter Haasma                                                                       Lars Johansson

Ordförande                                                                          Sekreterare

 

 

 

………………………………………                                 …………………………………….

Marianne Haasma                                                                 Marianne Eurén

Justerare                                                                               justerare