Stadgar för lokalföreningen Parkinson Härnösand

(Normalstadgar för lokalföreningar inom Parkinsonförbundet rev. 2013)

 

§ 1 Lokalföreningen

Lokalföreningen är en ideell och demokratisk organisation som är partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obunden, en förening inom Parkinson Ångermanland.

Lokalföreningen är en sammanslutning av dess medlemmar inom Ångermanland, Härnösandsområdet.

§1.2 Lokalföreningens namn

Lokalföreningens namn är ”Parkinson Ångermanland, Härnösand lokalförening”. I dagligt tal kan det förkortade namnet ”Parkinson Härnösand” användas.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte, där styrelsen vanligtvis sammanträder.

§ 3 Ändamål

Lokalföreningens verksamhet skall inriktas på områdes-/individnivå:

att upplysa om och öka kunskapen om Parkinsons sjukdom för de parkinsonsjuka, deras anhöriga samt för personer, som genom sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med parkinsonsjuka.

att stödja aktiviteter, som har målet att förbättra de parkinsonsjukas och deras anhörigas livskvalitet.

att utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter, institutioner och organisationer i syfte att förbättra villkoren för parkinsonsjuka inom Härnösandsområdet.

att se till att gällande lagar rörande vård och omsorg tillförsäkras de parkinsonsjuka och deras anhöriga.

att vara pådrivande i frågor som rör forskning och behandling av Parkinsons sjukdom.

att i samarbete med andra handikapporganisationer föra medlemmarnas talan i frågor som är gemensamma.   

 

§ 4 Medlemskap

Lokalföreningen utgörs av parkinsonsjuka och deras anhöriga, samt av personer som genom sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med Parkinsons sjukdom inom Härnösandsområdet.

Medlem representeras i ParkinsonFörbundet via sin länsförening. Som medlem räknas alla som betalt årets medlemsavgift före länsföreningens årsmöte.

Endast medlem är valbar till uppdrag i förbundet.

Medlem som inte betalt sin medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i läns- och lokalförening och därmed också sitt medlemskap i ParkinsonFörbundet.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften ska vara enhetlig över hela landet och fastställs av ParkinsonFörbundets kongress.

§ 6 Uteslutning

Bryter enskild medlem mot stadgarna, skadar förbund eller förening, eller motarbetar dess syften kan länsföreningen utesluta denne ur sin organisation.

Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan till prövning, genom anmälan till förbundsstyrelsen inom tre (3) månader räknat från det att meddelandet om uteslutning nått berörd medlem. Beslut i ärendet tas på nästa förbundskongress.

Medlem som uteslutits ur organisationen förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut.

Ej betald medlemsavgift senast före årsmötet leder till uteslutning.

§ 7 Organisation

Lokalföreningen utövar verksamhet genom följande organ: årsmöte och styrelse. Lokal förening har egen styrelse men tillhör sin länsförening.

 

§ 8 Årsmöte

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ som sammanträder varje år.

Föreningens årsmöte ska hållas senast den 15 februari.

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse och dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse, och förslag till budget samt inkomna motioner ska hållas tillgängliga för medlemmarna på föreningens kansli eller annan lämplig plats senast 10 dagar före årsmötet.

§ 8.1 Ärenden vid årsmöte

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

Årsmötets öppnande

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

3. Val av rösträknare.

4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.

5. Fastställande av dagordning.

6. Upprop och fastställande av röstlängd.

7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse.

9. Styrelsens ekonomiska redovisning.

10. Revisorernas berättelse.

11. Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av årets resultat.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Redovisning av föreningens kort- och långsiktiga planer samt verksamhetsplan för det kommande året.

14. Fastställande av arvoden

15. Fastställande av telefonersättningar

16. Fastställande av reseersättningar

17. Val av:

a. ordförande                                               ett år

b. ledamöter                                                två år

c. ersättare för ledamöter                        ett år

d. revisorer                                                   ett år

e. ersättare för revisorer                            ett år

f. valberedning                                            ett år

18. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlems avgift.

19. Fastställande av budget för innevarande år

20. Behandling av motioner till årsmötet.

21. Styrelsens övriga förslag till årsmötet.

22. Nästa års årsmöte.

23. Årsmötets avslutning.

§ 8.2 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas, då styrelse, revisorer eller en tredjedel av medlemmarna skriftligen finner sådant nödvändigt.

Till extra årsmöte kallas skriftligen av styrelsen minst två veckor före mötet för att behandla särskilda ärenden. I kallelse till extra årsmöte ska de ärenden anges för vilka mötet sammankallats. Endast dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor får behandlas av mötet. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

§ 8.3 Rösträtt på årsmöten

Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla som betalt medlemsavgift innevarande år.

Styrelsens ledamöter har rösträtt på årsmöten utom vid frågor om ansvarsfrihet, samt val av revisorer och valberedning.

 

§ 8.4 Sluten omröstning

Om votering begärts vid personval, ska detta ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal företas lottning.

 

§ 8.5 Förslag och motioner

Medlem har rätt att lämna förslag eller motion till årsmötet. Motioner ska vara       styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet

 

§ 8.6 Ombud

Ombud till ParkinsonFörbundets kongress väljs av länsföreningens årsmöte.

§ 8.7 Beslutsmässighet

Årsmötet är beslutsmässigt då mer än dubbelt så många medlemmar är närvarande som styrelsens totala antal ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet utom, när det gäller stadgeändring eller upplösning av förening. (Se fotnot sist i stadgarna).

§ 9 Styrelse

Föreningens verksamhet leds av styrelsen, som består av ordföranden och ett jämnt antal ordinarie ledamöter. Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år. De övriga ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år. Ersättare väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Av styrelse och av ersättare, inskrivna i prioriteringsföljd, bör en majoritet vara parkinsonsjuka.

Mandattiden för styrelsen bestäms så att halva antalet ledamöter väljs vid ett årsmöte och den andra halvan vid nästa årsmöte.

Övriga poster i styrelsen, t ex vice ordförande, sekreterare och kassör, utses vid konstituering inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Årsmötet väljer varje år två revisorer och en revisorersättare för en tid av ett år, samt extern revisor när så erfodras.

§ 10 Firma

Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen vid konstituering därtill utser.

§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhet och räkenskaper skall omfatta kalenderår.

§ 12 Redovisning/Revision

Revisorerna skall i samråd med föreningen upprätta en tidplan för revisionsarbetet. Planen skall delges styrelsen senast 1 december. Den undertecknade revisionsberättelsen skall dock alltid föreligga senast 1 vecka före årsmötet.

§ 13 Valberedning

Valberedningen består av ordförande och ordinarie ledamöter samt ersättare. Mandatperioden är ett (1) år.

Ledamot av valberedningen äger, efter föranmälan, tillträde till styrelsens sammanträden och har då yttrande-och förslagsrätt.

Valberedningen skall verka för att de ledamöter valberedningen föreslår representerar medlemsstrukturen.

§ 14 Befrielse från uppdrag

Förtroendevald som p g a sjukdom eller annat hinder ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdraget.

§ 15 Ändring av stadgar

Ändring av dessa normalstadgar kan initieras av föreningens årsmöte för beslut vid förbundets kongress. Lokala tillägg till dessa normalstadgar kan beslutas av förenings årsmöte. Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte.

§ 16 Lokalförenings upplösning

Beslut om lokalförenings upplösning skall för att vara giltigt fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med en tidsrymd av minst 90 dagar mellan mötena.

Direkt efter beslut nummer två skall styrelsen överlämna samtliga handlingar till länsföreningens styrelse för avslutande revision och beslut om ansvarsfrihet. Ärendet skall vara anmält i kallelsen till årsmötet.

Beslutas om upplösning skall styrelsen ansvara för att lokalföreningens tillgångar överlämnas till länsföreningen, som har att förvalta dessa och återlämna dem vid bildande av ny lokalförening inom samma geografiska område, såvida detta sker inom tre år.