Värmland

Parkinson Värmland
Verksamhetsberättelse för år 2014

 

 

Föreningens årsmöte hölls den 18/2 2014 på Klaraborgs Herrgård i Karlstad med 22 st. närvarande medlemmar. Följande styrelse valdes.

 

Ordförande                       Sonja Sakari

V. ordförande                   Bo Lindell

Sekreterare                       Lars J Johansson

Kassör                               Sune Andersson

Ledamot                            Hans Forsberg

Ledamot                            Jan Erik Bodin

Ledamot                            Anna Maria Roslund Kallin

Ledamot                            Margareta Lilja

Ledamot                            Krister Karlsson

Suppleant                         Rune Jönsson

                                             

Revisorer:                         Marianne Endrésen

                                            Rune Gunnarsson

 

Revisorsuppleant:           Bengt Nordlund

 

Valberedning:                  Något förslag till valberedning förelåg inte varför styrelsen fick i uppdrag att skaka fram en sådan alt. Själva fungera som valberdning.

                                           

Firmatecknare ordföranden Sonja Sakari och kassören Sune Andersson var för sig.

 

 

Styrelsemöten: Det har hållets 9 st. protokollförda styrelsemöten under året. Den 7/1, 4/2, 19/2 konstituerande styrelsemöte, 20/3, 15/5, 21/8, 25/9, 27/10 och den 2/12

 

 

Föreningsmöten

 

Den 27 feb. arrangerade Parkinson Värmland en föreläsning i sessionssalen i Karlstads bibliotek. Det handlade om ”Särskilt Tandvårdsstöd” och om inkontinensbesvär. Ett fyrtiotal intresserade hade mött upp. 

 

Den 19 mars arrangerade Parkinsonförbundet en föreläsning i sessionssalen i Karlstads Bibliotek. Föreläsningen handlade om DBS-operationer, Duodopapump och Apomorfinpump och om hur de olika terapierna fungerar och vilka biverkningar, som kunde uppkomma. Drygt 100-talet åhörare hade slutit upp.

 

Den 11 april firade vi Världsparkinsondagen i samlingssalen på CSK. Vi hade besök av Parkinsonsköterskan Berit Löved som beskrev det omarbetade Vårdprogrammet för Parkinsonsjuka.

Vi hade i förväg skickat ut kopior på det 35-sidiga vårdprogrammet till 178 st. parkinsonsjuka medlemmar i Värmland.

 

Margareta Tauberman informerade tillsammans med Duodopaopererade Jan Peter Jonsson om Patient och Närståendeutbildning i samverkan med erfaren brukare.

 

För sitt förtjänstfulla arbete i framtagandet av ovanstående två dokument tilldelades hon Parkinsonförbundets förtjänstmedalj.

 

Hanna Staaff från yogaskolan i Karlstad informerade om Yoga och den verksamhet som bedrivs i Karlstad.

 

Grethe Sörensen från Karlstads Taktilcentrum informerade om taktil massage och hur den utförs och verkar.

 

Den 31/8 stod BrainBus på Stora Torget i Karlstad. Där var två ur styrelsen med och delade på värdskapet under dagen.

 

Den 27/9 arrangerade vi ett regionmöte i Karlstad där representanter från närliggande län deltog. På programmet stod ett rollspel utfört av paret Haasma som belyste en vanlig situation för en familj, som drabbas av Parkinson.

Därefter följde en redogörelse av kurator Judith Strömdahl om den patient och närståendeutbildning, som bedrivs i Värmland.

 

Kontakter med Landsting och HSO

 

Den 30/8 deltog några från Parkinson Värmland i en Manifestation inför valet anordnad av HSO.

 

Den 15/9 deltog 7 st. från Parkinson Värmland i en ceremoni på Neurologen i Karlstad där Parkinsonteamet på neurologen fick motta ett diplom för sitt fina arbete med Vårdprogrammet för Parkinsons sjukdom och patient och närståendeutbildning, som de tagit fram. Diplomet överräcktes av Parkinsonförbundets ordförande Bo Jäghult. Efter utdelningen bjöd CSK på en salladslunch.

 

Medlemmar och medlemsregister

 

Vid årets början var Vi 303 st. medlemmar i Parkinson Värmland fördelade på 176 st. sjuka och 127 st. anhöriga eller stödjande. Vid årets slut var motsvarande siffror 309 medlemmar totalt varav 181 sjuka och 128 anhöriga eller stödjande.

Könsfördelningen totalt är 169 kvinnor och 140 män.

11 st. av våra medlemmar har avlidit under året.

 

 

Parkinsoncirklar och lokala föreningar

 

Karlstad lokalförening

Lokalföreningen i Karlstads verksamhetsberättelse bifogas som bilaga 3a.

              

 

Kristinehamn lokalförening

Lokalföreningen i Kristinehamns Verksamhetsberättelse bifogas som bil. 3b

 

 

Arvika lokalförening

Lokalföreningen Arvikas verksamhetsberättelse bifogas som bil. 3c

 

 

Hagfors lokalförening

 Föreningen är på väg att upphöra.

 

 

Sunne

Ingen aktivitet under året.

 

 

Säffle

I Säffle träffas 6 st. damer regelbundet en gång i månaden och diskuterar gemensamma problem och glädjeämnen. Året avslutas med en gemensam jullunch.

 

 

Ekonomi

 

Årets bokslut framgår av styrelsens ekonomiska redovisning bil. 4

 

 

Karlstad den 17 februari 2015

Styrelsen Parkinson Värmland

 

 

 

……………………………………………                   ………………………………………

Sonja Sakari                                                                Bo Lindell

Ordförande                                                                   Vice ordförande

 

 

 

……………………………………………                   ,……………………………………….

Sune Andersson                                                        Lars Johansson

Kassör                                                                           Sekreterare

 

 

 

………………………………………….                                            ………………………………

 Jan Erik Bodin                                                            Anna Maria Roslund Kallin

 

                                                                  

 

…………………………………………                       …………………………... …

Margareta Lilja                                                             Hans Forsberg

 

 

 

………………………………………                          ……………………………

Krister Karlsson                                                           Rune Jönsson

                                                                                        Suppleant