Värmland

 

Årsmötesprotokoll för Parkinson Värmland

Tid: Tisdagen den 18/2  2014 kl 18:00

Plats: Klaraborg i Karlstad

 

 

Sekreterare:

Lars J Johansson

Harkevålsvägen 17

66532 Kil

Tfn: 0554-126 68 mob. 070-240 48 01

E-postadress: julius.johansson@bredband.net

 

Deltagare: Se separat närvarolista

 

Protokoll delges den nyvalda styrelsen:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ordföranden Sonja Sakari hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet för öppnat.

 Peter Haasma höll en parentation över de 16 medlemmar, som avlidit under 2013 och de hedrades med ett tänt ljus och en tyst minut.

 

De avlidna var:

Ingvar Reinholdsson Karlskoga

Sven Bergström Kristinehamn

Kjell Åke Johansson Hagfors

Sven Järnesund Arvika

Karin Skålén Säffle

Sonja Pettersson Gusum

Thorsten Bergström Kristinehamn

Bror Jansson Säffle

Ingmar Hyttring Karlstad

Maj Pettersson Karlstad

Stig Gustavsson Karlstad

Per Backman Karlstad

Else Britt Carlström Kil

Sven Åke Lindblad Karlstad

Margret Flodén Kristinehamn

Göran Eriksson Säffle

……………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

§ 1                 Val av ordförande för årsmötet:

                      Till att leda årsmötet valdes Peter Haasma.

 

§ 2                 Anmälan av styrelsens val av protokollförare:

                      Till att föra dagens protokoll valdes Lars Johansson.

 

§ 3                 Val av rösträknare:

                      Till rösträknare valdes Bo Lindell och Hans Forsberg.

 

§4                  Val av justerare:

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Lindell och Hans Forsberg

 

§5                  Fastställande av dagordning:

Den dagordningen, som hade gått ut tillsammans med kallelsen till årsmötet, fastställdes. Se bil. nr 1

 

§6                  Upprop och fastställande av röstlängd:

En lista skickades runt där de närvarande skrev in sina namn. Totalt 26 medlemmar hade infunnit sig till årsmötet. Listan utgör samtidigt röstlängd. Se bil. nr 2

 

§7                  Fråga om mötets behöriga utlysande:

Kallelse har utgått en månad före årsmötet och det konstaterades, att mötet var i laga ordning utlyst.

 

§8                  Styrelsens verksamhetsberättelse

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna. Se bil. nr 3. 3a, 3b, och 3c.

 

§9                  Styrelsens ekonomiska redovisning:

Kassören Sune Andersson redogjorde för ekonomin. Året slutade med ett överskott på kronor 34 034,36. Behållningen vid årets slut var kronor 132 147,36.

Se bil. nr 4

 

§10                Revisorernas berättelse

Sekreteraren läste upp revisorernas berättelse. De föreslog, att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes, och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det verksamhetsår, som revisionen omfattade. Se bil. nr 5

 

§11                Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av årets resultat:

                      Se punkt 9 ovan. Kapitalet överförs på 2014 års verksamhet.

 

 

 

§12                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas berättelse.

 

§13                Redovisning av verksamhetsplanen för år 2014.       

Sekreteraren redogjorde för verksamhetsplanen för 2014. Planen godkändes och lades till handlingarna.

Se bil. nr 6.

 

§14                Fastställande av arvoden:

                      Inga arvoden förekommer.

 

§15                Fastställande av telefonersättningar:

Det beslutades att styrelsen erhåller 3000:- kronor i ersättning för telefon och internetuppkopplingar. Styrelsen gavs mandat att själva bestämma hur pengarna skall fördelas.

 

§16                Fastställande av reseersättningar:

Vid resor i föreningens tjänst godkände mötet att skatteverkets normer på 18:50  per mil skall tillämpas.

 

§17                Val:

                       

                      Ordförande:

                      Sonja Sakari, Karlstad                               Omväljes på 1 år t.o.m.    2013

 

                      Ledamöter:

                       Bo Lindell                                                 vald 2013  t.o.m.                  2014

                      Lars Johansson                                          omval t.o.m.                        2015

                      Jan Erik Bodin                                           vald 2013 t.o.m.                   2014

                      Sune Andersson                                         vald 2013 t.o.m.                   2014

                      Anna Maria Roslund Kallin   vald 2013 t.o.m.                   2014

                      Margareta Lilja                                          omval t.o.m.                        2014

                      Hans Forsberg                                           omval t.o.m.                         2015

                      Krister Karlsson repr. för NYP                  omval t.o.m.                         2015

                     

Suppleanter:

                      Rune Jönsson                       omval t.o.m.                         2014

                       

Revisorer:

Marianne Endresen sammankallande          omval t.o.m.                         2014

Rune Gunnarsson                                       omval t.o.m.                         2014

 

Revisorsuppleant:

                      Bengt Nordlund                                         nyval t.o.m.                          2014

 

 

                      Valberedning:

Fortfarande har vi inte lyckats få till stånd en valberedning. Styrelsen gavs i uppdrag att snarast försöka få tag på intresserade personer. Valberedningen bör bestå av minst tre personer med spridning över länet.

 

§18                Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift:

                      Frågan inte aktuell i år.

                     

§19                Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013:

                      Sune Andersson redovisade det förslag till budget den avgående styrelsen                    tagit.  Se bil. 7.

§20                Behandling av motioner till årsmötet:

                      Några motioner till årsmötet förelåg inte.

 

§21                Styrelsens övriga förslag till årsmötet:

                      Några övriga förslag förelåg inte.

 

§22                Val av ombud till andra organisationer:

                      Styrelsen gavs i uppdrag att själva välja ombud.

 

§23                Val av ombud till förbundets kongress:

Inte aktuellt i år.   

                     

§24                Nästa årsmöte:

                      Nästa årsmöte kommer att hållas den 17/2 2015. Platsen blir Klaraborg i                     Karlstad och tiden kl 18:00.

 

§25                Mötets avslutande:

                      Den omvalda ordföranden tackade för förnyat förtroende och förklarade mötet            för avslutat.

 

 

   .

Karlstad den 18/2 2014

 

 

 

……………………………                                           ……………………………………

Peter Haasma                                            Lars Johansson

ordförande                                                                      sekreterare

 

………………………                                                   …………………………………..

Bo Lindell                                                                        Hans Forsberg

justerare         justerare