Värmland

Parkinson Värmland
Verksamhetsberättelse för år 2013

 

 

Parkinson Värmland

Verksamhetsberättelse för år 2013

 

Ordförande                       Sonja Sakari

V. ordförande                   Bo Lindell

Sekreterare                       Lars J Johansson

Kassör                               Sune Andersson

Ledamot                            Hans Forsberg

Ledamot                            Jan Erik Bodin

Ledamot                            Anna Maria Roslund Kallin

Ledamot                            Margareta Lilja

Ledamot                            Krister Karlsson

Suppleant                         Rune Jönsson

Suppleant                         Rolf Magnusson

Suppleant                         Astrid Bergman

Revisorer:                         Mats Eriksson

                                            Marianne Endrésen

Revisorsuppleant:           Rune Gunnarsson

 

Valberedning:                  Något förslag till valberedning förelåg inte varför styrelsen                           fick i uppdrag att skaka fram en sådan alt. Själva fungera                             som valberdning.

                                           

Firmatecknare ordföranden Sonja Sakari och kassören Sune Andersson var för sig.

 

Föreningsmöten

Den 18 feb. åkte Sonja Sakari till Torsby för att träffa, medlemmar som ingår i en gruppgymnastik på sjukhuset i Torsby.

 

Föreningens årsmöte hölls den 19/2 2013 på Klaraborgs Herrgård i Karlstad med 22 st. närvarande medlemmar.

 

Den 21/2 anordnade vi en föreläsning av Lundaforskaren Pär Halje, som berättade om sin forskning om L-dopans biverkningar med tonvikten på överrörlighetsproblemen. Ett fyrtiotal intresserade hade mött upp.

 

Den 11/4 anordnade vi en resa för hugade medlemmar till Örebro för att där närvara vid firandet av Världsparkinsondagen. Drygt 30 st. medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog i resan.

 

Den 17 april anordnades en föreläsning om Parkinsons sjukdom med avseende på diagnostik och behandling. Föreläsare var överläkare Johan Rådberg.

Annons hade införts i lokala annonsblad i Torsby och Sunne. Ca 30 personer kom till samlingssalen på sjukhuset i Torsby.

 

Den 23 apr anordnades en föreläsning hos Wintergreen i Nykroppa om hur är det är att leva med en kronisk sjukdom ur den drabbades resp. den anhöriges perspektiv.

Det var temat för träffen och dit hade bl. a. personal från Storfors och Filipstads kommuner inbjudits. Ca 30 personer kom till Wintergreens lokaler.

 

Den 30/9 samarrangerade vi en informationsträff där överläkare Johan Rådberg från neurologmottagningen på CSK i Karlstad pratade om vilka mediciner som används vid behandlingen av Parkinsons sjukdom. Han informerade om preparatens verkningssätt och tillhörande biverkningar. Han redogjorde också för hur olika mediciner samverkar. 90-talet personer kom till föreläsningen.

 

Den 14/11 deltog ett flertal av Parkinson Värmlands medlemmar i en av Parkinson Kristinehamn arrangerad föreläsning om sömnens betydelse. Det var Lena Leissner neurolog och sömnforskare från Örebro, som höll en fängslande föreläsning om vår biologiska klocka och hjärnans behov av god sömn.

 

Kontakter med Landsting och HSO

 

Vi har fått bidrag från Landstinget med  27000 kr i allmänt verksamhetsbidrag och 10000 kr till kongressen.

Vi har deltagit med representanter i samrådsmöten när det gäller Division medicin och division HHR (Hälsa, habilitering och rehabilitering).

Sonja har deltagit i HSO:s ordförandemöten 21 jan, 8 april, 2 sept. samt planeringsdagen den 19 okt.

Den 25/9 deltog Marianne Haasma i ett möte där landshövdingen inbjudit handikappföreningarna till sin bostad.

Den 12 nov deltog Sonja och Marianne Haasma i ett informationsmöte om budgeten för 2014 på Neurologmottagningen med Rune Johansson.

 

Förbundsträffar

Sonja har deltagit i en återträff för medlemsregisteransvariga i nov i Stockholm

Hans Forsberg har deltagit i en återträff för webbansvariga i okt. i Örebro.

På kongressen i maj månad deltog Sonja, Marianne Haasma, Bo Lindell och Krister Karlsson.

 

Styrelsemöten

Det har hållits 9 st. protokollförda styrelsemöten: Den 10/1, 12/2, 19/2 konstituerande styrelsemöte, 21/3, 25/4, 23/5, 5/9, 24/10, 28/11.

 

Medlemmar och medlemsregister

Vid årets slut var Vi 303 st. medlemmar i Parkinson Värmland fördelade på 176 st. sjuka och 127 st. anhöriga eller stödjande. 16 st. av våra medlemmar har avlidit under året.

 

De avlidna medlemmarna är:

Ingvar Reinholdsson Karlskoga

Sven Bergström Kristinehamn

Kjell Åke Johansson Hagfors

Sven Järnesund Arvika

Karin Skålén Säffle

Sonja Pettersson Gusum

Thorsten Bergström Kristinehamn

Bror Jansson Säffle

Ingmar Hyttring Karlstad

Maj Pettersson Karlstad

Stig Gustavsson Karlstad

Per Backman Karlstad

Else Britt Carlström Kil

Sven Åke Lindblad Karlstad

Margret Flodén Kristinehamn

Göran Eriksson Säffle

 

Parkinsoncirklar och lokala föreningar

 

Karlstad lokalförening

Lokalföreningen i Karlstads verksamhetsberättelse bifogas som bilaga 3a.

 

Kristinehamn lokalförening

Lokalföreningen i Kristinehamns Verksamhetsberättelse bifogas som bil. 3b

 

Hagfors lokalförening

 Föreningen är på väg att upphöra.

 

Arvika lokalförening

Lokalföreningen Arvikas verksamhetsberättelse bifogas som bil. 3c

 

Sunne

Ingen aktivitet under året.

 

Säffle

I Säffle träffas 6 st. damer regelbundet en gång i månaden och diskuterar gemensamma problem och glädjeämnen. Året avslutas med en gemensam jullunch.

 

Ekonomi

Årets bokslut framgår av styrelsens ekonomiska redovisning bil. 4

 

Karlstad den 18 februari 2014

Styrelsen Parkinson Värmland

 

……………………………………………                   ………………………………………

Sonja Sakari                                                                Bo Lindell

Ordförande                                                                   Vice ordförande

 

……………………………………………                   ,……………………………………….

Sune Andersson                                                        Lars Johansson

Kassör                                                                           Sekreterare

 

………………………………………….                      ………………………………

 Jan Erik Bodin                                                            Anna Maria Roslund Kallin

                                                                  

 

 

…………………………………………                       …………………………...

Margareta Lilja                                                             Hans Forsberg

 

 

 

…………………………………………                       ……………………………………….

Krister Karlsson                                                           Astrid Bergman

 

 

 

………………………………………                           ……………………………………….

Rolf Magnusson                                                         Rune Jönsson