ÖPPET HUS

Varje måndag har vi öppet hus mellan kl.11-14  i lokalen på Storgatan 53. Här kan du ta en fika och träffa andra medlemmar. Det finns allltid minst en person från styrelsen på plats.  Välkommen


​Medlemsmöten våren 2018:

Vi träffas i föreningslokalen Storgatan 53 Göteborg följande dagar.

Onsdag 28 februari kl.17.00-19.00 Årsmöte (föranmälan) Så att vi vet hur många goda räksmörgåsar som skall beställas in. Håkan Eskilsson underhåller.

Onsdagen 14 mars kl 17.00-19.00. Radu Constantinesco Med.Dr. Specialistläkare SU   talar om depression vid Parkinsons sjukdom.                                                            Närhälsan Sävedalen presenterar sitt Rehabteam.                              

​Onsdagen 11 april kl. 11.00-15.00 Världsparkinsondagen Dalheimers hus   Slottskogsgat.12 Göteborg.  Föranmälan.                                                                                  Program:Kl. 11.00 - 12.15 presenterar Angereds Närsjukhus specialister sitt Neuroteam.  Klockan  12.15 - 13.00  Paus. Kaffe och smörgås serveras.                                         Klockan  13.00 - 13.45  Kaj Blennow, professor i Neurokemi vid Salhgrenska Akademin      talar om Biokemiska tester vid Parkinsons sjukdom och ett nytt lovande blodprov för att skilja mellan Parkinson och liknande neurologiska sjukdomar.                                    Klockan 14.00 - 15.00 Bert-Ove Lundqvist spelar dragspel, sjunger och berättar om livet och Bohuslän.   

Någon gång i maj har vi vår traditionella resa. Vart? meddelas senare.

 

Nu är vi igång!

RGRM-Ronnie Gardiner Rhytm and Music Method.

​I RGRM arbetar man med rytm, music och rörelse enligt ett schema som ger gymnastik för hjärnan. Metoden gör det möjligt för människans båda hjärnhalvor att arbeta tillsammans med kroppen för ett friskare liv.

​Sammansättningen av färger, symboler, ord, ljud och rörelser tillsammans med musik och rytm gör övningarna intressanta, varierande och roliga.

RGRM- Metoden har främst introducerats för strokedrabbade personer men har efter hand använts vid Parkinson och andra neurologiska sjukdomstillstånd.

Karin Eriksson Jeanson från Folkuniversitetet körde igång med terapin tillsammans med inspirerade deltagare.      

Varje torsdag mellan kl. 13.30 till 15.45 träffas deltagarna sammanlagt 10 gånger dock ej torsdagarna 1 mars och 14 april.                                                                          

 Medlemsmöten våren 2018.

Vi träffas i föreningslokalen Storgatan 53 Göteborg följande dagar:

Onsdagen 28 februari kl. 17.00 - 19.00 Årsmöte (föranmälan) Så att vi vet hur många goda räksmörgåsar som skall beställas in. Håkan Eskilsson underhåller.

Onsdagen 14 mars kl. 17.00 - 19.00 Radu Constantinesco Med.Dr. specialistläkare SU

talar om depression vid Parkinsons sjukdom.

Närhälsan Sävedalens rehabteam presenteras.

Onsdagen 11 april kl.11 - 15  Världsparkinsondagen.Dalheimers hus Slottskogsgatan 12  Föranmälan

Program: 11.00 - 12.15   presenterar Angereds närsjukhus specialister sitt Neuroteam.

                12.15 - 13.00  Kaffe och smörgås.

                13.00 - 13.45  Kaj Blennow, professor i Neurokemi vid Sahlgrenska Akademin,

                                       talar om Biokemiska tester vid Parkinsons sjukdom och ett nytt

                                       lovande blodprov för att skilja mellan Parkinson och liknande

                                       neurologiska sjukdomar.

                14.00 -15.00  Bert-Ove Lundqvist spelar dragspel, sjunger och berättar om 

                                      livet och Bohuslän.

              

Någon gång i maj har vi vår traditionella resa.

Program meddelas senare.


Anhörigmöten våren 2018.

Onsdagen   7 mars kl. 15.00 - 17.15

Onsdagen 4 april kl. 15.00 - 17.15

I maj går vi ut på någon trevlig restaurant.


TRÄNA BOXNING

Boxning och Parkinson...en paradox? Nej inte alls. I USA har man sedan mer än 10 år kunnat visa att boxning är lämplig träning vid PS. Man blir bl.a. smidigare och koordinationen blir bättre. Det finns studier som ger stöd till de förbättringar man upplever.

Efter ett inspirerande besök från Narva boxningsklubb och möjlighet att "prova på" är vi en grupp som tisdagar och torsdagar tränar en timma så svetten lackar...och vi är rörande överens   om nyttan...dessutom har vi väldigt trevligt... Så gör slag i saken du också...Kom med   hälsar vi som redan är med!!!

Googla gärna Rock Steady Boxing. För praktisk information kontakta Anna-Lena Östlund. anna.ostlund@comhem.se eller per telefon:031- 25 79 13.

Tisdagar  kl.  13.00-14.00

Torsdagar kl.   13.00-14.00.

Redbergslids boxningsklubb i Ullevi


 


 

ÖPPET HUS

Varje måndag har vi öppet hus mellan kl.11-14  i lokalen på Storgatan 53. Här kan du ta en fika och träffa andra medlemmar. Det finns allltid minst en person från styrelsen på plats.  Välkommen

 

​Nystart för NYP-möte. Öl med tilltugg severas. Se separat inbjudan.

  För information se Parkinsonförbundets NYPsida .


 

 

  

Har Du synpunkter och eller ideer på hemsidan

så skicka gärna ett mail till nedanstående personer.

Nu är vi två webbmasters äntligen.

Bo Lundgren

Tel: 0302-144 70

Mobil: 0730 833 899

mail bosselundgren41@hotmail.com  obs! ny emailadress.

och

Svante Omnéus

Tel: 031-26 82 82

Mobil: 0708  813 518

mail: omneus@bredband.net

​samt

Britt Omnéus

mail: britt.omneus@bredband.net

Mobil: 0709708385


 

Det ljusnar alltmer, i väntan på tulpanerna ute får man köpa en bukett.

Hjärtligt välkommen till Parkinson Västra Sveriges hemsida. Här hoppas jag att du snabbt och enkelt ska få svar på dina frågor och hitta den information du söker om Parkinson och vår Parkinsonförenings aktiviteter. Du som själv är sjuk, ditt barn, dina anhöriga, arbetskamrater, vårdpersonal m.fl.                               

Här finns vi

Storgatan 53 n.b. på innegården

Telefon  031-13 43 42 (telefonsvarare)

Gå in genom det öppna valvet till höger om stora entrén.
Lokalen finns på vänster sida när du är inne på gården
Huset  ligger vid Heden, T-krysset Södra vägen /Storgatan

Klicka på kartbilden för större karta.

 

 

 

Välkommen!

Svante Omnéus
Ordförande

mobil:0708- 81 35 18
e-mail:omneus@bredband.net


Framtidsfullmakt

Familjejuristerna Pia Liberg och Cecilia Hermansson redogjorde för hur viktikt det kan vara att ha en "Framtidsfullmakt" om fullmaktsgivaren skulle hamna i en situation när man inte själv kan sköta sin ekonomi och andra göranden.

Fullmakten gäller från den dagen fullmaktsgivaren ej längre klarar att sköta sina åligganden vad gäller ekonomi med mera.

Lokalen var helt fullsatt och frågorna haglade. 

Juristernas förslag hur en fullmakt skall se ut.

Fullmakten får omfatta: personliga och ekonomiska angelägenheter.

Fullmakten får inte omfatta: Åtgärder inom hälso-sjuk- och tandvård.- Rätt att å fullmaktsgivarens vägnar ingå äktenskap.- Bekräfta faderskap.- Upprätta testamente.

Formkrav Fullmaktsgivaren skall ha fyllt 18 år.- Framtidsfullmakten skall var skriftlig.- Fullmaktsgivarens namnteckning skall bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.

Fullmakten träder i kraft när fullmaktgivaren på grund av sjukdom, psysisk störning m.m. inte kan ta hand om de angelägenheter som framgår av framtidsfullmakten.

Fullmaktshavaren har behörighet att utföra de åtgärder som framgår av framtidsfullmakten. - Om fullmakthavaren ska äga rätt att sälja fast egendom ( ex. hus eller lägenhet m.m.) så måste detta framgå av framtidsfullmakten.- Fullmaktshavaren får ställa ut en fullmakt åt någon annan, t.ex. en mäklare eller advokat.- Fullmaktshavaren får lämna presenter till andra än sig själv.

Fullmaktshavaren får återkalla andra fullmakter som avser samma åtgärder som framtidsfullmakten.- Fullmaktshavaren BÖR dokumentera alla de åtgärder som utförs med stöd av framtidsfullmakten för att underlätta granskning och redovisning.

Granskning Fullmaktsgivaren kan i framtidsfullmakten ange att fullmaktstagarens åtgärder ska granskas av viss person (ex. barn eller vän)- Fullmaktgivarens make/sambo eller släktingar kan begära att fullmaktshavaren redovisar vad han/hon har utfört.

 Granskning Överförmyndaren kan begära redovisning. - Överförmyndaren kan även bestämma att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas vid fullmaktshavarens missbruk. (Överförmyndaren utses av kommunen)

Arvode  får inte tas ut om inte framtidsfullmakten anger det särskilt. - Om belopp saknas måste beloppet vara skäligt i förhållande till uppdraget.

Framtidsfullmakten kan upphöra genom fullmaktsgivarens egen återkallalse. - Överförmyndaren kan återkalla vid missbruk. - Om god man eller förvaltare förordnas. -Granskare kan återkalla om det framgår av framtidsfullmakten. - Om fullmaktsgivaren försätts i konkurs.

Vad händer vid fullmaktsgivarens bortgång? Framtidsfullmakten fortsätter att gälla om fullmaktgivaren  inte har angett annat i framtidsfullmakten.

Att tänka på vid upprättandet av framtidsfullmakt Fullmaktsgivaren bör noga överväga innehållet i en framtidsfullmakt och med jämna mellanrum se över oxh kanske ändra innehållet med hänsyn till livssituation, tillgångar m.m. - Ska framtidsfullmakten innehålla villkor för gåvor? - Ska arvode utgå till fullmakthavaren? - Ska en granskare utses? - Ska framtidsfullmakten upphöra vid fullmaktsgivarens bortgång?

Var det svårt? Ställer det många frågor? Ta i så fall kontakt med Pia eller Cecilia eller någon annan jurist, så att inget blir fel. Detta sista och text inom parantes har jag lagt till.

 

Beskrivning om hur man kommer in på nästa sida.

Peka med musen på rubriken Västra Sverige, här ovanför. Under denna  finns ytterligare rubriker: Kontakt. Anhöriga, Om föreningen, Må bättre samt Aktiviteter.

Tryck på var och en av dessa "länkar" för att läsa innehållet.

Samma procedur under rubriken

Lycka till.

 

 


Varför skall man vara med i en Parkinsonförening?

  Jo...

    för att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter känns lugnande

  och...

    genom föreningen får man information hur man kan underlätta för sig och sina anhöriga                                  

  och...

 Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forskningsrönen.


Välkommen Du också !

GENERALFULLMAKT

En fullmakt innebär att någon ges behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för någon annans räkning.

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

Generalfullmakt skall skrivas till varandra för att om det som inte får hända ändå händer och gör det omöjligt för en av parterna att föra sin egen talan. Då kan den andre få problem om man måste sälja något gemensamt tex. bostaden.

Generalfullmakten bör fyllas i tillsammans när båda mår bra och i vittnens närvaro.

Tryck på länken för att få fram fullmakten för utskrift.

generalfullmakt

Efter idé frän Västmanlands hemsida.


Här kan du läsa om Tandvårdsstödet för
 Parkinsonsjuka.

Du kommer direkt till Västra Götalandsregionens hemsida.


Läs om ledsagning och assistans vid tågresa.


Läs om hjälp vid flygresa.

Behöver Du tips om ny pillerburk? Läs mer under taggen Må Bättre